Straža: Tri lesene stopnice za 13.000 evrov

Nova straška pridobitev za 13.000 evrov (foto: Facebook Občine Straža)

Vodstvo Občine Straža se je na občinski Facebook strani pohvalilo, da ima občina “novo pridobitev: vstopno-izstopno točko na reki Krki. Nahaja se pri novem šolskem mostu”.

Zapisali so, da je “investicijo izvedlo podjetje Pagras d.o.o. iz Novega mesta, vrednost investicije je slabih 13.000,00 eur”. Objavili so tudi fotografijo “te nove pridobitve” za skoraj 13.000 evrov. In zapisali, da naj “nova pridobitev služi kopalcem v poletnem času in učencem Osnovne šole Vavta vas, kjer lahko izvedejo učilnico na prostem”.

FB: obcina.straza

Po objavi je med občani zavrelo. Ogorčeni so zaradi cene, ki je res astronomska. Tri lesene stopnice za skoraj 13.000 evrov. Vsak posameznik ve, kako težko jih je zaslužiti, še težje prihraniti, po tej županovi cenovni logiki so danes v Vavti vasi vsi, ki imajo lastne stanovanjske hiše, večkratni milijonarji.

Po ogorčenih odzivih sledilcev je šla občina še dlje in objavila naslednje pojasnilo, zakaj so bile tri stopnice tako drage. Zapisali so:

“Občina Straža se je odločila za izdelavo projektne dokumentacije za vstopno – izstopne točke na reki Krki na podlagi pobud občanov in OŠ Vavta vas z namenom izvajanja naravoslovnih terenskih delavnic na delu reke Krke. Za izdelavo projektne dokumentacije je občina naročila izvedbo geodetskega načrta, ki predstavlja osnovo za izdelavo projektne dokumentacije. Na podlagi tega je bilo oddano naročilo izdelave projekta -faza PGD in PZI za vzstopno – izstopne točke na reki Krki. Projektno dokumentacijo je izdelalo projektantsko podjetje Spina d.o.o. iz Novega mesta. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije so bila pridobljena soglasja Ministrstva za okolje in prostor, DRSV-Sektor območja Spodnje Save in Zavoda RS za varstvo narave OE Novo mesto. S strani Direkcije RS za vode je bila pridobljena stavbna pravica na vodnem zemljišču v lasti RS, katero smo tudi plačali. Projektantski popis izvedenih del iz projekta PZI je znašal 10.460. 78 € z ddv. Končna izvedba gradbenih in tesarskih del znaša 9.058,68 € z ddv. Izvedba je obsegala naslednja dela; Zemeljska dela (strojno odstranjevanje zemljine, izkop za temeljenje in material za zasip), Zidarska dela (izdelava betonskih temeljev, vrtanje lukenj v armirano betonsko ploščo, vgradnja inox sidrnih palic, drenažnega nasutja, gradnja betonskih robnikov, vgradnja odpornega kamna za zavarovanje roba brežine, ter končno planiranje brežine), Tesarska dela (dobava in zabijanje 12 lesenih pilotov fi 20cm višine 2,0m, dobava in montaža mostnic preseka v treh nivojih tako horizontalne kot vertikalne). Ocena investicije, ki je bila objavljena na spletu – 13 tisoč evrov (op. p.) – je bila ocena vseh opisanih del oziroma stroškov. Naj poudarimo, da ne gre za izvedbo »privatne vstopno-izstopne točke« temveč za objekt, ki je zgrajen in namenjen javni uporabi za večje število ljudi, na njem se lahko izvajajo šolske učne delavnice na prostem, je kakovostno zgrajen za več desetletno uporabo, varen in statično stabilen ter ustreza vsem predpisom.”

Kako (ne)gospodarno straški župan Dušan Krštinc ravna z občinskim denarjem, naj glede na zapisano presodi vsak sam.

C. R.