Stopiče: V pripravi načrti za stanovanjsko pozidavo

Območje Golišče - Stopiče 1 (vir: MO NM)

Občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Golišče – Stopiče /1.

Območje se nahaja na pobočju nad osrednjim delom naselja Stopiče, na robu obstoječe stanovanjske pozidave severno od športne dvorane in Osnovne šole Stopiče.

Gre za nepozidano stavbno zemljišče, namenjeno stanovanjski gradnji. Gre tudi za nadaljevanje obstoječe stanovanjske soseske, ki se razprostira južno in vzhodno od območja načrtovanja. Teren je razgiban in se dviguje od južnega proti severnemu delu OPPN. Gre za izpostavljeno, razgledno lego z južno orientacijo. Območje OPPN obsega 1,47 hektarja zemljišč in zajema zemljišča s parcelnimi številkami 497, 520, 524-del, 525/1-del, 501/1 in 501/2-del, vse k.o. Stopiče.

Načrtuje se stanovanjsko pozidavo, ki se zasnuje v obliki nizke do srednje gostote (pretežno individualne hiše, lahko tudi dvojčki ipd.).

Pobudniki in naročniki izdelave OPPN so lastniki pretežnega dela zemljišč na območju načrtovanja.

Gradivo si je mogoče ogledati na prostorskem portalu Mestne občine Novo mesto, in sicer na naslednji povezavi: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2022122014080852/.

O predlogu osnutka je obveščena Krajevna skupnost Stopiče. Zainteresirana javnost si lahko gradivo ogleda na tem prostorskem portalu ter poda morebitne predloge ali usmeritve v času od 20. 12. 2022 do vključno 17. 1. 2023, in sicer na naslednji način:

  • po elektronski pošti na naslov: [email protected]  (s pripisom št. zadeve: 350-0022/2022)
  • po navadni pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
  • osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

M. D.