Spremenjen načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije

Fotografija je simbolična.

Vlada je včeraj sprejela Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 in podaljšala epidemijo za 30 dni. Odpravila je omejitev gibanja ponoči, ostaja pa še naprej prepoved zbiranja in prireditev ter prehajanja med regijami, ki je dovoljeno le izjemoma, spremembe pa so tudi pri izjemah za vstop v državo.

Vsi odloki začnejo veljati 12. aprila in veljajo do vključno 18. aprila.

V državi se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni covid-19. Zaradi pojava novih različic virusa smo še vedno priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco.

Vlada je zato na celotnem območju države epidemijo podaljšala za 30 dni, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

Spreminja se obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih

Uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva. Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Trgovine in druge dejavnosti

Nekatere dejavnosti se ponovno sproščajo. V vseh statističnih regijah se kot izjeme brez pogoja testa določa naslednje dejavnosti:

 • lekarne,
 • bencinske servise,
 • finančne storitve,
 • geodetske storitve,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti;
 • gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),
 • osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
 • čistilne servise in čistilnice,
 • servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),
 • druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
 • druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Dodatno se določa še naslednje dodatne izjeme pod dodatnim pogojem testiranja:

 • opravljanje trgovinske dejavnosti,
 • storitve nepremičninskega posredovanja,
 • storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),
 • individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 • individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 • storitve turističnih agencij,
 • storitve salonov za nego živali.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom.

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni.

Športna vadba športnikov je znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom.

Odpravljena omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev

Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena. Veljati začne 12. aprila in velja do vključno 18. aprila.

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi. Določene so nekatere izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Na novo so dodane tri izjeme: izjema za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba. Ob upoštevanju priporočil NIJZ je tako gibanje za dovoljeno za:

 1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
 • potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
 • nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 • negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,
 • potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
 • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

Ostaja prepoved zbiranja in prireditev

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

Ostali odloki

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blag, se podaljša do 9. maja 2021.

Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

Ponovno je dovoljeno obratovanje žičniških naprav. Javni prevoz potnikov in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljen pod pogojem testiranja.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb je obvezna uporaba obvezne zaščitne maske, prav tako za potnike. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje.

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus in imeti negativen rezultat testa.

Kulturne in kinematografske storitve končnim uporabnikom niso dovoljene.

Knjižnice, muzeji in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino so dovoljene. Pri vseh izjemah je treba upoštevati predpisane varnostne ukrepe in omejitve.

Uresničevanje verske svobode

Kolektivno uresničevanje verske svobode (maše) je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik med udeleženci,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda,
 • obvezno nošenje zaščitnih mask,
 • prepoved petja, in
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda.

Število oseb pri mašah se omeji na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov zaprte površine oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.  Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva

Podaljšana je obvezna namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vlada je podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj.

Vlada je sprejela še določila o prehajanju državne meje, kar bomo predstavili posebej.

Vir: Vlade RS

M. D.