Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2019

(vir: pixabay.com)

Za starostno upokojitev v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove se bodo tako upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970, kar je sicer veljalo že letos.

Po pokojninskem zakonu 40 let pokojninske dobe brez dokupa pomeni 40 let, v katerih je bila oseba obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od 1. januarja 2018 pa se kot pokojninska doba brez dokupa šteje tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012.

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019 so naslednji:

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2019 morata biti hkrati izpolnjena pogoja starosti in pokojninske dobe, in sicer za:

ŽENSKE: Starost Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
64 let in 6 mesecev najmanj 20 let
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

 

MOŠKI: Starost Pokojninska doba
60 let 40 let pokojninske dobe brez dokupa
65 let najmanj 15 let zavarovalne dobe

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti. Nekatere od predpisanih starosti je možno znižati zaradi:

  1. skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, in sicer se starostna meja zniža za 6 mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva;
  2. služenja obveznega vojaškega roka za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja in
  3. zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe brez dokupa se iz predpisanih 65 let starosti starostna meja zniža:

  • ženski (ali moškemu) zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta (do dopolnjenih 61 let) in
  • moškemu zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti (do dopolnjenih 63 let).

Pravico do starostne pokojnine je možno pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi:

  • dela na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem (t. i. beneficirana doba),
  • osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

Višina starostne pokojnine je pogojena z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine.

Višina odstotka za odmero pokojnine se razlikuje glede na spol zavarovanca in znaša za 15 let zavarovalne dobe za ženske 29 odstotkov pokojninske osnove, za moške pa 26 odstotkov. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se pri ženski odmerni odstotek zviša za 1,38 odstotka, pri moškem pa za 1,25 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno pokojninsko dobo za žensko poveča za 0,69 odstotka, za moškega pa za 0,63 odstotka.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2019

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine v letu 2019 so po spolu izenačeni, zavarovanec pa mora dopolniti starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti:

  • 64 let in 6 mesecev (ženska) oziroma
  • 65 let (moški)

za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno.

Kako je z vdovskimi pokojninami?

Vdova oziroma vdovec v letu 2019 praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil(a) 56 let in 6 mesecev starosti (v letu 2018 je veljal pogoj 56 let starosti).

Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic ne dopolni 56 let in 6 mesecev starosti, dopolni pa 51 let in 6 mesecev starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 56 let in 6 mesecev starosti.

Povečanje pokojnin: predvidoma za 2,9 odstotka

Uskladitev (povišanje) pokojnin je predvideno februarja (za 2,8 odstotka) in nato še izredno v decembru. Na letni ravni bo to skupaj 2,9 odstotka.

V mesecu februarju 2019 se bodo v višini 2,8 odstotka uskladili (povečali) tudi transferi za zagotavljanje socialne varnosti, to so dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro, ki se niso uskladili že od leta 2011.

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

A. L.