Sodražica: Zibelka suhe robe z delovnimi prebivalci

Sodražica (foto: Občina Sodražica)

V občini Sodražica, kjer v 23 naseljih prebiva nekaj več kot 2200 prebivalcev, osnovno šolo v novem šolskem letu obiskuje skupno 289 učencev. Od tega 276 v Sodražici in 13 pri Svetem Gregorju. V občini narašča delež delovno aktivnih prebivalcev, večina se preživlja z delom v industrijskih podjetjih in z obrtjo, večina kmetov pa z dopolnilno dejavnostjo – z izdelovanjem suhe robe.

 V Osnovno šolo dr. Ivana Prijatelja Sodražica je letos prvič vstopilo 28 prvošolk in prvošolcev, in sicer 23 v matični šoli in 5 na podružnični šoli.

V vrtec, kjer je vključenih 151 otrok, pa je letos prvič vstopilo 18 novincev.

Mlajšim šolarjem tudi letos v prvem tednu šole na najbolj prometnih točkah pomaga pri vključevanju v promet pet prostovoljcev in dva policista.

Od prestolnice oddaljena vsega 45 km

Občina leži izven glavnega slovenskega cestnega in železniškega koridorja, zato ima kljub relativni bližini dokaj odročno lego. Od prestolnice Slovenije Ljubljane je oddaljena 45 km, od drugih večjih regijskih središč, kot sta Kočevje in Cerknica, pa manj kot 30 km.

Delež delovno aktivnega prebivalstva narašča

Od 23 naselij je 15 demografsko ogroženih. Število prebivalstva se namreč že od obdobja pred 1. svetovno vojno počasi zmanjšuje, čemur botrujeta manjše število rojstev in odseljevanje prebivalstva. Toda delež aktivnega prebivalstva raste.

V občini je aktivnih 908 prebivalcev, od tega 614 zaposlenih, 65 samozaposlenih, 39 kmetovalcev in 190 brezposelnih. Večina se preživlja z delom v industrijskih podjetjih in z obrtjo. Kmetijstvo zaradi neugodnega podnebja in razdrobljenosti parcel ne predstavlja zadostnega zaslužka, zato se večina kmetov ukvarja z dopolnilno dejavnostjo – izdelovanjem suhe robe.

Ta predstavlja številčno najmočnejšo domačo lesno obrt v občini z bogato tradicijo. Posamezne vasi so specializirane za izdelovanje določenih izdelkov, znanje in izkušnje v obrtnih hišah pa se prinaša iz roda v rod.

Sestavni del Ribniškega polja

Sodraška dolina je sicer sestavni del Ribniškega polja. Zavzema severozahodni del Ribniške doline. Prične se v povirju Bistrice pod Boncarjem, nadaljuje proti jugovzhodu in se razširi v koritasto kraško dolino z ravnim dnom in rahlo dvignjenimi robovi med dvema prelomnicama ob Veliki in Mali gori. Nad temi pobočji na nadmorski višini okoli 900 m je visoka planota z večjimi uravnanimi deli, kjer so se razvili številni kraški pojavi, kot so vrtače, vdorne jame in brezna. Podnebje v Sodražici je zmerno celinsko oziroma značilno za visoki kras.

Kmečki turizem vizija prihodnosti

Občina v svoji geografski velikosti zavzema površino 4.950 ha. Po podatkih Zavoda za gozdove je gozdne površine 68 %, kar predstavlja površino 3.360 ha, 3 % površine (oz. 148,50 ha) predstavljajo površine poselitve in 1.441,50 ha oz. 29 % predstavljajo kmetijska zemljišča.

Leta 2021 je bilo v občini registriranih 136 kmetijskih gospodarstev (ki se ukvarjajo z govedorejo, ovčjerejo in konjerejo) po merilih, ki jih določa Zakon o kmetijstvu. Vsa ta kmetijska gospodarstva (KMG) skupno obdelujejo 754 ha kmetijskih zemljišč, v pretežnem delu travnikov, le na majhnem delu njivskih površin so poljščine in vrtnine za samooskrbo gospodinjstev. Sodražica ima naravne pogoje za kmečki turizem, ki je vizija prihodnosti.

Številna podjetja

V občini je leta 2020 delovalo 29 gospodarskih družb in 69 samostojnih podjetnikovo, večja podjetja so:

  • Pletilnica d. o. o., kjer izdelujejo žične in plastične tkanine ter filtre za potrebe avtomobilske, farmacevtske, gumarske, petrokemijske industrije, gradbeništva in ekologije.
  • Fragmat d. o. o., ki izdeluje različne vrste izolacij. Gre za proizvodnjo namenske opreme za gradbeništvo in živilsko industrijo, termoizolacijskih materialov in embalaže.
  • Proizvodni obrat Fibran d. o. o., kjer izdelujejo gradbene izolacijske materiale in mavčne izdelke.

Zibelka suhe robe

Sodraško območje pa je zagotovo zibelka “suhe robe“, ki je najstarejša in številčno najmočnejša domača lesna obrt na tem območju. Izdelava “suhe robe” se je ohranila od preloma prejšnjega stoletja pa vse do današnjih dni. O suhi robi je pisal že Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske; od leta 2004 pa je občina tudi nosilka geografske označbe “Ribniška suha roba”.

Občina se uspešno razvija na vseh področjih, vse od leta 2006 dalje jo uspešno vodi župan mag. Blaž Miklavec.

Zemljevid občine Sodražica
Suha roba ima v Sodražici svoje korenine.

Vir: Občina

K. R.