Sodražica: Občinski proračun v javni obravnavi

Sodražica (vir: občina)

Občinski svet Občine Sodražica je pohitel z drugo redno sejo, ki je potekala 14 dni po ustanovitveni seji, natančneje v petek, 16. decembra. Glavni razlog za takojšen sklic seje je bila obravnava predloga proračuna občine za leto 2023. Svetniki so se s predlogom proračuna seznanili že na sejah odborov, natančneje pa je proračun župan mag. Blaž Milavec pojasnil na seji občinskega sveta.

Svetnikom je predlagal proračun, s prihodki v višini 3,1 milijona evrov, odhodkovni del pa je predviden v višini skoraj 3,26 milijona evrov, pri čemer se načrtuje zadolževanje, skladno z zakonodajo in dejanskimi potrebami.

Župan je pojasnil, da je zadolževanje predvideno izključno za investicijski del. Po sprejemu v prvi obravnavi je proračun dan v javno obravnavo z objavo na spletni strani (Objava) podlagi pripomb javnosti in svetnikov bo župan pripravil dopolnjeni predlog proračuna, ki bo v obravnavi na občinskem svetu predvidoma v začetku februarja.

Svetniki so po skrajšanem postopku obravnavali in sprejeli spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika občinskiega sveta, s katerimi se po 24 letih delno spreminjajo delovna telesa občinskega sveta.

Člani odbora za finančne zadeve in upravljanje s premoženjem občine bodo tako isti, ki so bili že imenovani v dosedanji Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, torej Karmen Kordiš kot predsednica ter Branko Arko in Franc Lesar kot člana.

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in razvojne programe bo štel pet članov, sestavljali pa ga bodo Evgen Zajc kot predsednik ter Karmen Kordiš, Ernest Pirnat, Andrej Pogorelc in Franc Vesel kot člani, slednja dva kot zunanja člana.

Svetniki so v prvi obravnavi obravnavali tudi spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu, s katerimi se podrobneje določa namenskost zemljišč v coni na Pesku ter imenoval Petro Marn za predstavnico občine v svetu zavoda Lekarna Ribnica za naslednje mandatno obdobje. Svetniki so s sklepom odločali še o izvzemu javnega dobra, se seznanili s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar – marec 2023 ter sprejeli program dela občinskega sveta za leto 2023.

Člani občinskega sveta v obdobju 2022 do 2026 so: Zvonko Janež, Evgen Zajc, Drago Karlo Arko, Branko Arko, Karmen Kordiš, Ernest Pirnat, Jelka Pakiž, Zdenka Lušin in Franc Lesar.

K. R.