Šmarješke Toplice: Zemljišča ob izviru in izvir na Klevevžu so v državni lasti in se ne prodajajo

Naravna toplica Klevevž je naravna termalna voda v kamnitem bazenu. Kraj je zelo obiskan in tako bo tudi ostalo.

Občinski svetniki Občine Šmarješke Toplice so na 2. dopisni seji, ki je potekala od 11. do 12. marca, odločali o nakupu treh zemljiških parcel v katastrski občini Zbure. Predlog sklepa je bil, da občina odstopi od vseh dosedanjih postopkov nakupa zemljišč na območju Klevevža in da v okviru danih možnosti poskrbi za ustrezno varovanje območja ter s tem doseganje javnega interesa ohranjanja naravne vrednote območja Klevevža.

Po elektronski pošli je glasovalo vseh 11 svetnikov, šest jih je bilo za, pet pa proti.

Takoj zatem pa se je pojavila spletna peticija proti temu sklepu, s pozivom, da “naj dostop do Klevevža ostane dostopen vsem”. “Če se bo dane parcele prodalo privatnemu lastniku, namesto, da jih kupi občina, nam nihče ne more zagotoviti, da bomo lahko še naprej uživali v tej naravni dediščini,” je zapisano.

Zato smo se obrnili na občino za pojasnilo. Sporočili so nam, da je območje Klevevža, predvsem območje ob naravnem termalnem izviru, velika naravna vrednota in kot takšno jo občina ves čas tudi ohranja in jo bo tudi v prihodnje.

“Vsa zemljišča ob izviru in sam izvir so v državni lasti in se ne prodajajo, kot se to izpostavlja v javnosti,” so pojasnili.

Dodali so, da so pridobili mnenje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki dodatno potrjuje trditev, da Občina Šmarješke Toplice ni lastnica nobenega od zemljišč, ki so v neposredni bližini naravnega termalnega izvira, zato jih niti občina niti župan nikakor ne more prodajati.

Prodajajo se zgolj zemljišča na parc. št. 2591/5, 2591/7, *500, k. o. Zbure, ki jih je od dosedanjega lastnika KZ Krka kupil Andraž Rumpret, sicer tudi lastnik celotnega kmetijskega posestva Klevevž.

“Ta zemljišča pa v ničemer ne določajo dostopa do naravnega termalnega izvira.”

“Občina teh zemljišč do sedaj ni potrebovala, zato bi bila uveljavitev predkupne pravice neutemeljena, občina pa z nakupom ne bi ničesar pridobila,” so zapisali.

Zato je skrb posameznikov, da bi utegnil biti moten dostop do naravnega termalnega izvira, povsem odveč, saj ostajata lastništvo tako naravnega termalnega izvira kot tudi dostopne poti povsem nespremenjeni.

“Zagotavljamo, da bodo vsi uporabniki tega območja tudi v bodoče imeli pravico prostega dostopa do območja naravnega termalnega izvira v Klevevžu,” še navajajo na občini.

Preverili smo tudi gradivo za dopisno sejo občinskega sveta. Predlog sklepa je bil, da občina “s pomočjo odvetnice sproži vse aktivnosti za preprečitev prodaje zemljišč po ponudbi Kmetijske zadruge (KZ) Krke in v primeru, da ne bo uspešne zaustavitve postopka, pridobi svojo cenitev in uveljavlja predkupno pravico”.

Na teh zemljiščih je v zemljiški knjigi vpisana tudi služnost poti, ki vsebuje pravico vgradnje vodovodnih cevi v tla in pravico do stopanja peš ter z vsemi vrstami vozil in strojev, z namenom izvajanja vzdrževalnih del na vodovodnih ceveh namakalnega sistema na teh nepremičninah.

Nakup teh zemljišč pa za občino ne bi bil smotrn, zato je župan Marjan Hribar predlagal, da občina od nakupa prodajanih zemljišč odstopi.

KZ Krka kot pogoj prodaje vključuje tudi ustanovitev osebne služnosti stanovanja oziroma dosmrtnega bivanja dosedanjemu najemniku stanovanja v stavbi na enem od teh zemljišč. To pomeni, da je sedanji stanovalec ustrezno varovan, ne glede nato, kdo kupi zemljišče. Veljavni prostorski načrt pa tudi ne omogoča urejanja parkirišč na tem območju.

Zato nakup ni upravičen in tudi umeščanje parkirnih mest na tem območju za ohranjanje naravne vrednote ni smiseln, je še zapisano v gradivu.

Župan je še predlagal, da se območje Klevevža ureja celovito, zato je smiselna celovita ureditev območja. Hkrati je bil na seji konec februarja podan predlog, da se omeji dostop z vozili na območje te naravne vrednote, kjer se nahajajo zemljišča, zato je odločitev občine, da odstopi od nakupa zemljišč smiselna in upravičena, je razvidno iz gradiva.

Županu so pritrdili in za njegov predlog glasovali naslednji svetniki: Tone Bobič, Franci Anderlič, Gašper Gregorčič, Bojan Prešeren, Jože Podlogar, Ladislav Prešeren

Proti so glasovali: Branko Zoran, Dušan Udovč, Aleksander Pavlič, Mirko Perše, Tomaž Ajdnik.

Iz gradiv je razvidno, da svetniki, ki so bili proti sklepu, praviloma proti glasujejo tudi pri ostalim sklepih novega župana Marjana Hribarja, kar nakazuje na njihovo opozicijsko držo. Da so v opoziciji in kot takšni nasprotujejo vsem predlogom novega župana Marjana Hribarja.

Naravna toplica Klevevž (vir: mojajezera.si)

J. M.