Škocjan: Za investicije več kot dve tretjini proračuna

Škocjan (foto: kraji.eu)

Občina Škocjan za leto 2021 načrtuje 5,04 milijona evrov prihodkov in 6,28 milijona evrov odhodkov. Primanjkljaj bodo večinoma pokrili z lastnimi sredstvi na računu ob koncu preteklega leta. Ob tem za investicije načrtujejo 3,46 milijona evrov ali 68,65 odstotka vseh načrtovanih prihodkov.

To pomeni, da bodo za investicije namenili več kot dve tretjini letnih prihodkov, kar je zelo veliko.

Med prihodki načrtujejo 2,87 milijona evrov davčnih prihodkov in 780 tisoč evrov nedavčnih prihodkov. Dodatno načrtujejo prodajo zemljišč in nematerialnega premoženja v višini 155 tisoč evrov. Ob tem pričakujejo 932 tisoč evrov evropskega denarja in 295 tisoč evrov dodatno iz državnega proračuna.

Odhodki bodo 6,27 milijona evrov in bodo višji od prihodkov, zato bo prišlo do 1,24 milijona evrov primanjkljaja.

Med odhodki načrtujejo 1,31 milijona evrov za pokrivanje tekočih stroškov (plač zaposlenih, plačilo blag in storitev, plačilo obresti in za rezerve).

Za tekoče transfere načrtujejo porabo 1,46 milijona evrov. V to so vštete subvencije (213 tisoč evrov), transferi (nakazila) posameznikom in gospodinjstvom (866 tisoč evrov) in drugi domači transferi (281 tisoč evrov).

Hkrati ne načrtujejo velikega zadolževanja, zadolžili se bodo le za 71.602 evra, odplačali bodo 74.819 starega dolga. Porabo oz. primanjkljaj pa bodo pokrili s stanjem na računih na dan 31. 12. 2020.

Večje investicije, ki jih načrtujejo v letu 2021, so naslednje (Vir):

 • Regionalna kolesarska povezava Novo mesto  Škocjan: 2,38 milijona evrov
 • Cesta Osrečje in Podvrh: 261.800
 • Obnova mostov: 37.500 evrov
 • Cesta Jelendol – Otresk: 9000 evrov
 • Cesta Hrastulje: 20.000 evrov
 • Gradnja širokopasovnega omrežja: 5000 evrov
 • Gradnja in obnova cest: 65.200 evrov
 • Izgradnja in obnova javne razsvetljave: 11.700 evrov
 • Krožišče Škocjan: 13.100 evrov
 • Križišče pri GD Škocjan in most čez Dolski potok: 28.000 evrov
 • Rekonstrukcija cestišča in izgradnja pločnikov db: 20.000 evrov
 • Rekonstrukcija križišča Dolnja Stara vas: 57.931 evrov
 • Hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov na območju osrednje Dolenjske: 260.000 evrov
 • Subvencije na področju oskrbe z vodo: 128.934 evrov
 • Izgradnja večnamenskega doma v Škocjanu:1.083.240 evrov
 • Nakup zemljišč: 71.950 evrov.
 • Prostorsko načrtovanje: 122.880 evrov

Predstavitev občine

Občina Škocjan je bila ustanovljena 1. januarja 1995, ima 60,5 kvadratnega metra površine in 3290 prebivalcev.

V občini je 39 naselij in več kot 1260 hišnih številk.

Krajevni in vaški odbori so: KS Bučka, VS Dobrava – Tomažja vas, VS Dole, VS Grmovlje, KS Škocjan, VS Zagrad

Število katastrskih občin: 10
Nadmorska višina: med 152 in 494 m
Najvišja točka: Červivec (494 m)

Župan občine je Jože Kapler. Proračunski podatki za 2021 pokažejo, da občina načrtuje 1532 evrov prihodkov na občana, pri tem bo 1053 evra porabila za investicije.

M. D.