Škocjan: Razvojno ena uspešnejših občin

Škocjan (kraji.eu)

V občini Škocjan v teh dneh začenjajo s prenovo in ureditvijo regionalne ceste s pločniki v vasi Dobrava. Gradbeno pogodbo za prenovo zelo poškodovane ceste in ureditev pločnikov je župan Jože Kapler podpisal konec decembra. Naložba bo stala 790.000 evrov, občina bo pokrila 270.000 evrov, ostalo bo plačala Direkcija RS za infrastrukturo.

Prenovili bodo nekaj več kot 700 metrov cestnega odseka na regionalni cesti Šentjernej – Dobruška vas, in sicer od mosta preko Krke do konca vasi oziroma do odcepa za vas Stranje. Ob cesti bodo zgradili enostranski pločnik, uredili javno razsvetljavo, vodni odtok in drugo cestno infrastrukturo. Zdajšnje cestno križišče v obliki črke Y v Dobravi bodo preoblikovali v obliko črke T, kot to zahtevajo pravila. Obenem bodo obnovili tudi cesto iz križišča Dobrave do Čučje Mlake. Izbrani izvajalec del je podjetje Gradnje Boštanj, d. o. o.

Gre za prenovo zelo prometne državne ceste med Škocjanom in Šentjernejem, ki vodi do avtocestnega priključka Dobruška vas, kjer dnevno po nekaterih podatkih pelje že okoli 7000 vozil, med njimi tudi veliko tovornjakov.

Z deli bodo začeli v teh dneh, trajalo bo več mesecev, vmes bo prihajalo tudi do začasnih zapor ceste in podobno. Po načrtih pa naj bi bilo končano že do poletja.

Župan Jože Kapler (foto: Občina Škocjan)

V občini je okoli 3200 prebivalcev, letni občinski proračun za leto 2018 je načrtovan pri 4,1 milijona evrov, od tega v letu 2014 načrtujejo, da bodo kar 2,49 milijona evrov namenili za investicije. Iz Načrta razvojnih programov v obdobju 2018 do 2021 pa je razvidno, da so za naložbe v zadnjih letih namenili kar 12,02 milijona evrov, od tega je bilo 9,7 milijona evrov občinskega denarja, 1,2 milijona so prejeli nepovratnih evropskih sredstev in dober milijon evrov iz državnega proračuna.

Kaj so naredili v letu 2017?

V občini že več mesecev poteka izgradnja hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Lani so zaključili tudi večjo investicijo v Dolnji Stari vasi. Položili so kanalizacijo za javno razsvetljavo in optiko (širokopasovno telekomunikacijsko omrežje), naredili so potrebne jaške, vodovodni vod so priključili na vod hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema in asfaltirali lokalno cesto. S tem je Dolenja Stara vas za nekaj časa primerno urejena s komunalnimi vodi.

Stvari so urejali tudi v Dobruški vasi, kjer so položili vodovodni vod in hkrati vgradili tudi kanalizacijo in optiko, poškodovane dele ceste pa so asfaltirali. Hkrati poteka projekt izgradnje pločnikov na Bučki. Večino zemljišč so že pridobili, trenutno se dogovarjajo in usklajujejo le še z zadnjimi nekaj lastniki zemljišč. Občina bo soinvestitor del, preostalo bo pokrila Direkcija za ceste RS.

Kaj pa leto 2018?

Poleg ureditve na Dobravi načrtujejo še izgradnjo čistilne naprave za podružnično šolo in vrtec na Bučki. Pri matični šoli v Škocjanu pa načrtujejo postavitev nadstreška za potrebe dobave za kuhinjo. Na eni od zadnjih lanskih sej občinskega sveta so sprejeli tudi Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za jedro Škocjana, pripravljajo tudi idejno zasnovo za novi kulturni center, saj je zdajšnja dvorana za prireditve v Škocjanu bistveno premajhna. V pripravi pa je tudi projekt, s katerim bodo nakazane možnosti umestitve novih športnih površin v prostor in posodobitve obstoječih športnih površin. Projekt bo nato podlaga za kandidiranje na morebitnih razpisih Fundacije za šport ali ministrstva za šolstvo in šport.

Dozidali vrtec v Škocjanu in uredili vrtec na Bučki

Dodajmo, da so lani končali projekt dozidave in nadzidave vrtca Škocjan v vrednosti okoli 300 tisoč evrov, kar so pokrili iz občinskih sredstev. Že septembra 2014 pa je bil odprt novi vrtec na Bučki, za kar je občina predhodno odkupila staro hišo ob šoli in jo preuredila ter s tem poskrbela za predšolsko varstvo tridesetih otrok v dveh skupinah. Ker število otrok v tem kraju narašča, imajo zdaj v načrtu še izgradnjo druge faze vrtca na Bučki, s čimer bodo pridobili še en oddelek. V občini pa v teh dneh odkupujejo tudi stavbo, ki jo prodaja KZ Krka.

Dobrava pri Škocjanu

Dobrava (foto: Občina Škocjan)

Dobrava je razpotegnjeno obcestno naselje na ravnini levega brega Krke ob regionalni cesti Škocjan – Šentjernej. Na severozahodni strani se naselju približa avtocesta s priključkom Dobruška vas in pomeni pomembno vez s slovensko prestolnico. Južno stran vasi pa slikovito zaokroža reka Krka, ki ponuja številne možnosti za športni ribolov, čolnarjenje in osvežitve v poletnih mesecih. Na desnem bregu Krke, na Otoku, stoji cerkev sv. Nikolaja s pokopališčem. Od cerkve so le nekaj korakov stran s slamnato streho nadkriti temelji srednjeveške cerkvice, okrog katerih se spleta zgodba o veličini nekdanjega trga Gutenwerta. Trg Gutenwert je bil v razcvetu v 13. in 14. stoletju, ko je bil eno izmed središč freisinške posesti na Dolenjskem. Dokončen zaton trga so povzročila turška pustošenja.

Na spletni strani občine lahko preberemo, da k živahnemu življenju v vasi prispeva Društvo podeželske mladine Dobrava, ki združuje mlade iz Dobrave in sosednjih vasi. Društvo si prizadeva za razvoj podeželja ter spodbujanje kulturnega in družabnega življenja mladih na podeželju, prirejajo družabna srečanja in športne dogodke. Od leta 1932 v Dobravi deluje prostovoljno gasilsko društvo, na področju kulturnega življenja pa je v vasi dejaven mešani cerkveni pevski zbor, v okviru katerega delujeta še otroški pevski zbor in otroška dramska skupina. V zadnjem času se uveljavlja ansambel Boštjana Tramteta in ansambel Dolenjski nasmeh. V vasi je nekaj uspešnih obrtnikov, ki so ime Dobrave že dodobra uveljavili tudi v poslovnem svetu. V Dobravi pa se tako lahko dobi najbolj kakovostne čevlje in najboljše pečene postrvi, s katerimi postrežejo v gostilni Selak.

J. M.