Šentrupert: Občina objavila poziv za prodajo javnega podjetja Energetika Šentrupert

(vir: občina)

Občina Šentrupert je objavila Poziv za javno zbiranje ponudb v postopku prodajo 100-odstotnega deleža kapitala v Javnem podjetju Energetika Šentrupert. Predmet prodaje je prodaja 100-odstotnega deleža družbe kot celote.

Prodajo je že lani na predlog župana Andreja Martina Kostelca potrdil Občinski svet, opredeljena je tudi v Letnem načrtu o ravnanju s premoženjem občine za leto 2020.

Javni poziv je bil v Uradnem listu RS objavljen 22. maja 2020, ponudbe bodo zbirali do 22. junija 2020, do 10. ure. tukaj

Lastniški delež v podjetju prodajajo v dvofaznem postopku, kar pomeni, da bodo interesenti v prvi fazi podali nezavezujočo ponudbo, v drugi fazi pa nato še zavezujočo ponudbo.

Po prejemu nezavezujočih ponudb bo komisija izmed prispelih izbrala tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisa in pri katerih ne obstajajo druge okoliščine, ki bi onemogočale prodajo družbe. Ponudnikom bo omogočen tudi skrbni pregled poslovanja podjetja, pred oddajo zavezujoče ponudbe pa bodo morali plačati še varščino v višini 20 tisoč evrov, ki bo nato neizbranim ponudnikom vrnjena najkasneje v roku 5 delovnih dni po končanem postopku prodaje.

Edini kriterij za izbor kupca bo cena. V primeru, da ta za občino ne bo sprejemljiva ali pa bo morda več ponudnikov z enako najvišjo ponudbeno ceno, bodo sledila pogajanja. Občina si je tudi pridržala pravico do zaustavitve postopka v katerikoli fazi do podpisa pogodbe o prodaji podjetja.

Ponudbo za nakup 100-odstotnega deleža lahko oddajo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pogoji so pri tem natančno določeni. Ponudniki morajo predložiti tudi opis poslovnih načrtov za Energetiko.

Komisijo za vodenje prodaje sestavljajo: predsednica Milena Basta Trtnik in člani: Marjana Šnuderl, Anne Marie Valentar, Božena Ojcinger ter Primož Primec.

V občini Šentrupert pričakujejo, da bodo s kupnino poravnali zapadle pretekle obveznosti, ki bremenijo občinski proračun. S tem bodo omogočili večji razvoj občine na različnih področjih že v prihodnjem letu.

Pričakujejo tudi, da bodo našli kupca, ki bo skrben lastnik, usmerjen v prihodnost in zavzet za nadaljnji razvoj podjetja Energetika Šentrupert ter širjenje njegove dejavnosti.

Po podatkih šentrupertske občine so javno podjetje Energetika Šentrupert s sedežem v Slovenski vasi ustanovili leta 2012. Podjetje sicer skrbi za projekte Kotlovnica Dob, Kogeneracija Dob in Remida. Ukvarja se s proizvodnjo toplote in električne energije. Pogodbo za ogrevanje Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob ima Energetika Šentrupert kot edini dobavitelj toplote zanj z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij sklenjeno do konca leta 2023.

Po javno objavljenih podatkih prihodki podjetja upadajo, najvišji so bili v letu 2015 (1,26 milijona evrov), v letu 2018 je bilo teh 910 tisoč evrov. Podatki za leto 2019 pa javno še niso objavljeni.

Podjetje posluje sicer z dobičkom (z izjemo leta 2016, ko so imeli 14 tisoč evrov izgube). V letu 2018 so bili v podjetju le 3 zaposleni.

Od decembra 2013 je javno podjetje Energetika Šentrupert prejela 5,18 milijona evrov javnega denarja (erar), največ od ministrstva za pravosodje (3,09 milijona evrov) in ministrstva za infrastrukturo (1,34 milijona evrov).

Občina Šentrupert jim je v preteklih letih nakazala 183.600 evrov (največ v letu 2016), zadnje nakazilo je bilo januarja 2018. (erar.si/).

J. M.