Šentjernej: V vrtcu bodo morali odpreti dodaten oddelek

Šentjernej (vir: kraji.eu)

Občinski svet Občine Šentjernej je na 4. redni seji prejšnjo sredo obravnaval kar 18 točk, za kar so porabili dobre tri ure in pol. Obravnavali so številna poročila in med drugim sprejeli sklep o dodatnem začasnem znižanju cen programov predšolske vzgoje za starše, ki so občani Občine Šentjernej, in katerih otroci obiskujejo Vrtec Čebelica Šentjernej.

Določili so tudi stroške začasnega izpisa otrok iz vrtca.

Tako lahko starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po zakonu dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za en mesec (31 dni) ali dva meseca (62 dni), ter so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. To je za prvega otroka.

Starši bodo plačali rezervacijo v višini 50 odstotkov zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Preostalo polovico bo pokrila Občina Šentjernej, za kar so v proračunu rezervirali 7 tisoč evrov.

Cena za starše otrok s stalnim bivališčem v občini za 1. starostno obdobje in družinsko varstvo je 478 evrov, za 2. starostno obdobje 348 evrov, cena 10. in vsake naslednje ure varstva dnevno pa stane 2,37 evra.

Vrtec pa je dražji za tiste iz sosednjih občin, in sicer 509 evrov, 378 evrov in 10. ura 2,37 evra.

Strošek živil za otroka na dan vsi plačujejo po 1,50 evra.

Občina je cene v vrtcu dvignila že s 1. aprilom 2019, župan je napovedal še eno povišanje, ki bo potrebno zaradi napredovanj zaposlenih v javnem sektorju, katerega del so tudi zaposleni v vrtcu. To bo predvidoma jeseni.

Na občini pa zaenkrat niso naklonjeni temu, da bi starši otrok, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje v občini, zaradi tega plačevali manj za vrtčevsko varstvo otrok. Menijo, da bi prišlo do zmešnjave.

Trenutno je v Vrtec Čebelica Šentjernej vključenih 407 otrok. Varstvo poteka v kar 23 oddelkih in enem oddelku družinskega varstva. Pri tem je 10 oddelkov prve starostne stopnje (1 do 3 leta starosti), v kar je vključenih 133 otrok. V drugo starostno stopnjo otrok (od 3 do 6 let) je vključenih 253 otrok, za kar imajo 12 oddelkov. Kombinirani oddelek je eden, vanj je vključenih 15 otrok, imajo pa še 1 družinsko varstvo, kjer je vključenih 6 otrok.

Po navedbah župana Radka Luzarja pa bodo morali odpreti še en oddelek vrtca, saj jih je 18 staršev obvestilo, da bodo odložili začetek šolanja svojih otrok. Dodatni oddelek bo občino stal okoli 52 tisoč evrov.

V letu 2019 bo občina za popuste za vrtčevsko varstvo namenila 86 tisoč evrov. Vrtec pa je tudi sicer največji proračunski porabnik. Če so še pred štirimi leti za to iz občinskega proračuna namenili nekaj manj kot 400 tisoč evrov, je to zdaj 1,3 milijona evrov. V letu 2020 pa bo prispevek občine zaradi novega oddelka še višji.

Ostali sklepi

Svetniki so na seji sprejeli predlog župana in sicer, da se imenujejo člani Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šentjernej. Imenovani so bili: Marjan Cerinšek, predstavnik osnovnega izobraževalnega varstva, Zlatka Kocman – Kuhar, predstavnica otroškega varstva, Bojan Jakše, predstavnik občanov in avto šol ter drugih organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem ali usposabljanjem na področju prometa, Gregor Lusavec, predstavnik policije, in Darja Bambič, predstavnica občinske uprave.

Občinski svetniki Občine Šentjernej so se seznanili tudi z nameravanim začetkom postopka sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej.

Na seji pa so potekale tudi tajne volitve za imenovanje predstavnika Občine Šentjernej v Svet zavoda Zdravstveni dom Novo mesto. Imenovan je bil občinski svetnik Jože Simončič, ki je v svetu zavoda deloval že v prejšnjem mandatnem obdobju.

Ob zaključku seje so svetniki sprejeli še ugotovitveni sklep, da je namestniku člana Posebne občinske volilne komisije prenehala funkcija, sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah št. 982/2, k.o. Gorenja Orehovica in sklep, kjer so svetniki soglašali s sklenitvijo sodne poravnave v sodnem sporu pridobitve lastninske pravice pri nepremičninah v Vrhpolju.

V uradnem občinskem vestniku pa sta objavljeni tudi kandidaturi za člana občinskega sveta iz vrst romske skupnosti. Za to se bosta na volitvah v tej skupnosti potegovala 51-letna Darka Brajdič iz Trdinove ulice v Šentjerneju in 37-letni Vinko Hudorovič iz Roj. Volitve bodo izvedli 16. junija 2019.

A. L.