Šentjernej: Svetniki odločili, da nakup nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih ni smiseln

S 5. redne seje Občinskega sveta Občine Šentjernej (vir: občina)

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 5 julija 2023, peto redno sejo, zadnjo pred počitnicami. Seja je potekala v sejni sobi Občine Šentjernej. Na dnevnem redu je bilo enajst točk.

Svetniki so dali soglasje k letnemu poročilu Komunale Novo mesto za leto 2022 in letnemu poročilu JP EDŠ Šentjernej za leto 2022.

Na seji so se seznanili s potekom upravljanja s terjatvami Občine Šentjernej, ki ga je predstavil Boris Kanduti za Odvetniško družbo Kanduti.

Potrdili so tudi elaborat in predračunske lastne cene, zaračunane cene in subvencije odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v občini Šentjernej. Potrjen je bil še predlog cenika najema grobnih polj in vežic v občini Šentjernej.

Svetniki so sprejeli sklep o podelitvi nagrad in priznanj Občine Šentjernej v letu 2023, ki ga je predstavil Andrej Mikec, predsednik Komisije za nagrade in priznanja Občine Šentjernej.

Na seji občinskega sveta so se seznanili s prejeto ponudbo za prodajo nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih. Odločili so, da, glede na to, da izvajanje turistične oziroma gospodarske dejavnosti ni obvezna gospodarska javna služba niti obvezna ali primarna naloga občine, ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v tekočem in bodočih proračunskih letih ter potrebnih vlaganj v obnovo in ureditev obravnavanih nepremičnin ter izvedbo javne infrastrukture, nakup nepremičnin pri Miklavžu na Gorjancih ni smiseln niti izvedljiv.

Občinski svet je na seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v občini Šentjernej, ki bo po novem na pokopališču v Gradišču omogočal pokop z raztrosom pepela.

Vir: Občina Šentjernej

M. D.