Šentjernej: Sprejet prostorski načrt za stanovanjsko naselje v jedru mesta

Šentjernej, seja občinskega sveta, 14. februar 2024 (vir: občina)

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 14. februarja 2024, deveto redno sejo, prvo v letu 2024. Seja je potekala v sejni sobi Občine Šentjernej. Na dnevnem redu je bilo enajst točk.

Svetniki in svetnice so na seji v drugi obravnavi sprejeli Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje v jedru Šentjerneja (južni in osrednji del).

Novo stanovanjske naselje bo na približno 35.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču po načrtih v prvi fazi prineslo 57 novih stanovanj.

Novo naselje bo zraslo južno od jedra Šentjerneja, med trgovino Spar in Starim sejmiščem. V njem je predvidenih 57 stanovanj v individualnih hišah in vila blokih s po tremi do štirimi stanovanji. Uredili bodo tudi park. Pozneje naj bi na 50.000 kvadratnih metrov zemljišč zgradili še najemniška, lastniška in varovana stanovanja.

V Šentjerneju so k izdelavi podrobnega prostorskega načrta pristopili na podlagi izraženega interesa krajanov in pa dejstva, da v občini, ki se hitro razvija, primanjkuje razpoložljivih stanovanj. Od zadnje gradnje blokov je na primer minilo že 15 let.

Zaradi zahtev Direkcije RS za vode je bilo treba za pridobitev pozitivnega drugega mnenja odlok dopolniti z besedilom, da se območje, kjer bo potekala gradnja, nahaja na poplavno ogroženem območju in so zato gradnje dovoljene po predhodni izvedbi protipoplavnih ukrepov.

Na sredini seji občinskega sveta je bil sprejet Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2024, svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s Strategijo ločenega zbiranja odpadkov Komunale Novo mesto d.o.o.

Potrdili so tudi imenovanje Nataše Bregar za nadomestno predstavnico Občine Šentjernej v Svet zavoda Vrtca Čebelica Šentjernej za preostanek mandatne dobe in imenovanje Saše Kralj za predstavnico Občine Šentjernej, Šmarješke Toplice in Škocjan v Svet zavoda Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s poročilom o delu Uredniškega odbora Šentjernejskega glasila za leto 2023.

Sprejeli so tudi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej in Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjernej.

Na seji so občinski svetniki potrdili tudi zvišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

M. D.