Šentjernej: Poziv k prijavi za prejem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake

(vir: Občina Šentjernej)

Občina učence osnovne šole in dijake srednjih šol, ki so občani Občine Šentjernej, obvešča, da se lahko prijavijo na prejem brezplačnega toplega obroka.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka je naslednji:

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo prek šole, ki jo obiskujejo, ta pa bo za učence, ki se bodo prijavili na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preverila v CEUVIZ. S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Srednje šole bodo zbrane podatke o prijavah posredovale občini, ki na podlagi zbranih potreb dijakov organizira pripravljanje in distribucijo toplega obroka na nivoju občine.

Za pripravo hrane je v občini Šentjernej določena Osnovna šola Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli. Izjemoma bodo za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizirali dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko.

Sredstva za brezplačni topli obrok za učence in dijake, ki so glede na kriterije upravičeni do tega, je zagotovila vlada iz državnega proračuna.

M. D.