Šentjernej: Podražili so vrtec

Vrtec v Šentjerneju. (foto: Vrtec Čebelica, Šentjernej)

Šentjernejenski občinski svet se je prejšnji teden sestal na svoji drugi seji v novi sestavi, na dnevnem redu pa so imeli kar 14 točk. Poleg imenovanj so potrdili tudi nove ekonomske cene vrtca. Imenovali so tudi nove člane Sveta Osnovne šole Šentjernej, kjer bodo kmalu odločali o novem ravnatelju ali ravnateljici. Obravnavali so še občinski proračun za leto 2019, ki je trenutno v javni obravnavi.

Najprej so glasovali o potrditvi mandata članu občinskega sveta Franca Hudoklina in ga potrdili. V tem delu je bila seja zaradi varovanja osebnih podatkov tretjih oseb, ki so določljive na podlagi vsebine gradiva, zaprta za javnost. Hkrati so občinski svetniki potrdili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta Alojzu Hosti, ki je v občinski svet prišel zaradi nezdružljivosti županske in svetniške funkcije, nadomestil je Radka Luzarja, ki je bil imenovan za župana.

Cene vrtca višje za 6 in 8 odstotkov

Svetniki so potrdili tudi nove cene programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej, kar pomeni, da so sprejeli sklep o podražitvi vrtca. Potrdili so predlog vrtca, ki je objavljen v nadaljevanjeu. To pomeni, da bodo nove ekonomske cene 509 in 378 evrov mesečno (odvisno od starostnega obdobja). Le pri ceni 10. in vsake nadaljne ure varstva dnevno so ohranili prejšnjo ceno, to je 2,37 evra dnevno. Nove cene veljajo od 1. aprila 2019 dalje.

Cena prehrane v Vrtcu Čebelica znaša 1,50 evra dnevno. V to so všteti samo stroški živil na otroka, cena pa je ena najnižjih v primerjavi z ostalimi občinami.

Gre za ekonomske cene, starši pa nato mesečno plačajo odvisno od dohodkov (od nič do največ 77 odstotkov). Razliko do polne cene pokrijeta občina in država. Ne glede na to pa se bodo cene vrtca za starše s 1. 4. 2019 sorazmerno podražile.

Svetniki so ob tem sprejeli še sklep, po katerem mora občinska uprava pripraviti predlog olajšave za starše s stanovanjskim kreditom.

Razlog za višje cene so višje plače v javnem sektorju, za kar je Šarčeva vlada decembra podpisala dogovor s sindikati javnega sektorja.

 Občinski svet je v nadaljevanju imenoval še člane več odborov in komisij

Imenovali so:

Statutarno-pravno komisijo v sestavi: Vesna Bregar, Alenka Brežnjak, Marjetka Rangus, Marjan Kodelič in Anton Jakše.

V Komisijo za kmetijstvo so bili imenovani: Franc Hudoklin, Sebastjan Kruh, Albert Pavlič, Mihaela Blatnik in Edi Kočman.

V Komisijo za nagrade in priznanja so bili imenovani: Viktor Luzar, Janez Selak, Marjetka Rangus, Stanislav Bregar in Ignac Črtalič.

V Odbor za okolje in prostor so bili imenovani: Alojz Hosta, Andrej Mikec, Jože Simončič, Samo Kečkeš in Goran Kranjc.

V Nadzorni odbor Občine Šentjernej so bili imenovani naslednji občani: Franc Bevc, Jure Gorenc, Jure Grubar, Matej Rešetič in Renata Škedelj.

V Uredniški odbor občinskega javnega glasila ˝Šentjernejsko glasilo˝ so bile imenovane: Sabina Jordan Kovačič, Mojca Lampe Kajtna, Darija Kovačič, Andreja Topolovšek in Anita Petrič.

Razpisali bodo ponovne volitve za romskega svetnika

V nadaljevanju seje je sledila točka, kjer so svetniki imenovali Rajka Grimšiča za predsednika Posebne občinske volilne komisije ter Tino Gazvoda za njegovo namestnico, oba iz Občinske uprave Občine Šentjernej, saj je potrebno za romskega svetnika izvesti naknadne volitve, ki jih bo morala posebna občinska volilna komisija razpisat.

Imenovani novi člani sveta OŠ Šentjernej

V naslednji točki so potekale tajne volitve treh predstavnikov ustanovitelja Sveta zavoda Osnovna šola Šentjernej. V osnovni šoli pa bodo po odhodu Renate Zupanc Grom kmalu izbirali tudi novega ravnatelja, zato so imenovani člani zelo pomembni. VSvet zavoda OŠ so imenovani: Jana Hosta, Katarina Krek Hudoklin in Marjan Selak.

Obravnavali so proračun občine za leto 2019

Sledila je prva obravnava predloga proračuna za leto 2019, ki ga je predstavila Andreja Topolovšek iz oddelka za javne finance. Svetniki so sprejeli sklep o javni razpravi predloga proračuna, ta traja do vključno 11. aprila 2019. V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletni strani Občine Šentjernej. Predlog Proračuna Občine Šentjernej za leto 2019 lahko vsi zainteresirani v času javne razprave dobijo na vpogled na občinski upravi Občine Šentjernej v času uradnih ur.

Svetniki so potrdili še poslovni načrt novomeške Komunale za leto 2019. Nato pa so sprejeli še tri sklepe, ki se navezujejo na predlog uskladitve mej med občinami Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki in Mestno občino Novo mesto zaradi uveljavitve Zakona o evidentiranju nepremičnin. Za konec seje so svetniki sprejeli še sklepa o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra.

A. L.