Šentjernej: Odprtje vodovoda in plinovoda na odseku Dobrava – Šentjernej

Občinski praznik Jernejevo 2020 sta zaznamovalia, poleg odprtja križišča v Maharovcu in obnove ceste v Dolenjem Vrhpolju, še nov plinovod in obnovljen vodovod Dobrava – Šentjernej, dve pomembni pridobitvi za občino Šentjernej.

Navzoče je nagovoril župan Jože Simončič, ki je povedal, da je šlo za istočasno gradnjo vodovoda in plinovoda, kar se ne zgodi ravno pogosto, šlo za racionalizacijo stroškov, manj posegov in negativnih vplivov za okolje in krajane.

Trak novih pridobitev je prerezal skupaj z direktorjem novomeške Komunale Gregorjem Klemenčičem in Primožem Kramerjem, direktorjem energetsko distribucijskih sistemov pri Petrolu d. d. Novi pridobitvi je blagoslovil župnik Anton Trpin.

Pri vodovodu gre za obnovo treh kilometrov dotrajanega vodovodnega omrežja od Dobrave pri Škocjanu do Šentjerneja. Še azbestne cevi iz leta 1979 so zamenjali z novim omrežjem iz nodularne litine. Direktor novomeške Komunale Gregor Klemenčič je zbranim povedal, da so naložbo izvedli v okviru projekta Hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, kar po prvotnem projektu ni bilo predvideno zaradi pomanjkanja denarja, a med izvedbo so dokazali, da je ključna za zanesljivo vodovodno oskrbo celotnega Šentjerneja zaradi navezave na vodni vir Jezero. Obstoječi cevovod je bil že dotrajan z veliko poškodbami in vodnimi izgubami. Izvajalec del je bilo podjetje Gradnje Boštanj d.o.o.

Skupna vrednost investicije je znašala je 478.726,70 evrov brez DDV. Delež sofinanciranja iz evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna je 85 % upravičenih stroškov (406.917,70 evrov brez DDV), ostalih 15 % (71.809,00 evrov brez DDV) in DDV je strošek občine.

Na račun nesočasne rekonstrukcije ceste s strani DRSI in glede na to, da je bila gradnja vodovoda in plinovoda načrtovana z novo cesto, je občina na ta način prispevala še dodatnih  109.399,69 evrov brez DDV, kar se ji bo sicer upoštevalo kot predhodni vložek ob rekonstrukciji ceste z novozgrajenim vodovodom.

S projektom je občina zagotovila boljšo in varnejšo oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju občine Šentjernej kot tudi širše tako za sedanje kot za prihodnje generacije.

Občina Šentjernej je ponosna tudi na naložbo v plinovodno omrežje, kar pomeni, da prehaja na nov energent, zemeljski plin. Občinski svet je namreč leta 2017 sprejel odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe in na razpisu je bil za izvajalca gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Šentjernej izbran Petrol d.d. za 30-letno koncesijo. Petrol je zgradil 5,3 kilometra plinovoda od Merilno regulacijske postaje v Dobruški vasi do obstoječega plinovoda v Šentjerneju.

Zbrane je v imenu Petrola d.d. nagovoril Primož Kramer, direktor Energetsko distribucijskih sistemov. Na dan odprtja je potekala izpraznitev obstoječih plinovodnih sistemov. Naredili so zadnje tlačne poskuse. V ponedeljek je prišlo do navezave obeh omrežij z novim plinovodom, ki prihaja iz Dobruške vasi. Naložba je Petrol stala okrog 1,1 milijon evrov.

Do sedaj se je v Šentjerneju uporabljal utekočinjeni naftni plin iz plinohranov, ki so bili odstranjeni, vseh 35 obstoječi porabnikov bo priklopljenih na nov plinovod. V nadaljevanju se bo omrežje širilo, možnost priključitve na zemeljski plin omogoča širitev omrežja, kar je zelo pomembno za gospodarske subjekte ter gospodinjstva. Zemeljski plin, ki je po besedah Kramerja med ogljikovodiki najbolj čist, okolju najbolj prijazen, pa tudi cenovno gre za enega najbolj ugodnih energentov, se bo začel uporabljati 1. septembra.

V naslednjih letih v končni fazi z vsemi širitvami Petrol pričakuje okrog 500 uporabnikov. Pri plinovodu gre za skupen projekt občin Šentjernej in Škocjan.

Vir in foto: Anita Petrič, Občina Šentjernej

C. R.