Šentjernej: Občina bo izterjala, kar so jim dolžni

Šentjernej (vir: občina)

Šentjernejski občinski svet se bo v sredo sestal na 17. redni seji, na dnevnem redu imajo tudi točko Upravljanje s terjatvami Občine Šentjernej. V okviru tega se bodo svetniki seznanili s stanjem odprtih terjatev do občine in z nameravanim načinom reševanja tega.

 Iz gradiva je razvidno, da številni dolžniki občini dolgujejo 179.672 evrov, gre za 799 primerov. Število dolžnikov je sicer manjše, saj so posamezniki dolžni večkrat, imajo več neplačanih računov.

Občina bo vsem dolžnikom najprej poslala opomine pred izvršbo in jih pozvala, da svoje neporavnane obveznosti plačajo v postavljenem roku. Če ne bo plačila, pa bo občine terjatve izterjala skladno z Zakonom o izvršilnem postopku.

Neplačani računi se nanašajo na sofinanciranje investicij, grobnine, najemnine prostorov, najemnine telovadnice osnovne šole, oglase v časopisu Šentjernejsko glasilo, pomoč na domu, komunalni prispevek in zakupnine.

V okviru tega so posamezniki za najemnine prostorov dolžni skoraj 35 tisoč evrov, gre za čas od 2005 do 2014.

Neplačanih komunalnih prispevkov je za 82.196 evrov. Neplačanega komunalnega prispevka za gradnjo je dodatno še 36.060 evrov. Neplačanih grobnin je za 14.902 evrov, za 8.907 evrov je neplačil iz sofinanciranih investicij.

Ostali zneski, ki jih posamezniki niso poravnali, so manjši, med njimi najdemo tudi neplačano pomoč na domu v višini 1021 evrov.

Terjatve segajo v  čas vse do leta 2005, kar pomeni, da občina doslej dolžnikov ni posebno terjala za plačila.

Lani in letos je večji znesek neplačanih računov le na postavki komunalni prispevek – gradnja, tega je za 31.173 evrov (od skupno 36.060 evrov).

Namen tega je vztrajanje občine na zahtevi, da dolžniki poravnajo svoje obveznosti in da se zagotovi enakopravna obravnava vseh občanov in poslovnih partnerjev.

Zdajšnji župan Jože Simončič se je kot dober gospodar očitno odločil, da bo stanje neplačanih računov do občine uredil in vse v občini postavil v enakopraven položaj. S takšnim načinom dela se bo tudi v občinskem proračunu nabralo več denarja, ki ga bodo lahko namenili za svoj razvoj.

M. D.