Šentjernej: Možnost priključka na plinovodno omrežje in odjem zemeljskega plina

Šentjernej (vir: arhiv)

Prebivalci občine Šentjernej se bodo lahko priključili na plinovodno omrežje in postali uporabniki zemeljskega plina. Družba Petrol namreč v teh dneh opravlja poizvedbo o zainteresiranosti n če bo odziv ugoden, izgradnja pa ekonomsko upravičena, se bodo odločili za izgradnjo distribucijskega omrežja.

K izgradnji bodo pristopili, če bo izražen zadosten interes za priključitev in odjem zemeljskega plina (več kot 30% stanovanjskih objektov od vseh stanovanjskih objektov na tem območju).

Občina Šentjernej je s Petrolom podpisala koncesijsko pogodbo, s katero se je slednji zavzel, da bo investiral v izgradnjo plinovodnega omrežja in na ta način poskrbel
za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Občine Šentjernej z zemeljskim plinom.

Cena priključka

Cena priključka zemeljskega plina na individualno hišo v povprečju znaša 1400 evrov (brez davka na dodano vrednost) in predstavlja sorazmerne stroške priključitve.

Navedena višina zneska zajema plinsko požarno pipo, plinsko omarico na fasadi, ter 15 m ali manj plinske inštalacije od distribucijskega omrežja do plinske omarice z materialom
in gradbenimi deli.

Cena priključka predvideva porabo zemeljskega plina v višini 15.000 kWh. Če je razdalja inštalacije večja kot 15 m ali če je poraba nižja od predvidene, se cena določi skladno z veljavno metodologijo, ki vključuje tudi morebitne nesorazmerne stroške priključitve, ki jih plača investitor.

Vsi zainteresirani za priklop zemeljskega plina lahko izpolnijo anketo in jo do 20. septembra 2021 pošljejo na naslov: Petrol d. d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Anketa je na voljo na povezavi: sentjernej.si

Več podatkov je na voljo tudi na povezavi: ANKETA

M. D.