Šentjernej: Glede nepremičnin na območju Miklavža na Gorjancih ne stojijo križem rok

(vir: Občina Šentjernej)

Šentjernejski občinski svet je na decembrski seji potrdil občinski proračun za leto 2022, ta je bil pravočasno objavljen tudi v občinskem uradnem vestniku. Razvidno je, da letos načrtujejo prihodke v višini dobrih 10 milijonov evrov in 9,8 milijona evrov odhodkov.

Ob koncu leta je imela občina 6,88 milijona evrov dolgoročnih posojil, zadolženost se je zmanjšala, v letu 2021 so odplačali dobrega pol milijona evrov obveznosti (dobrih 537 tisoč evrov).

Nakup nepremičnin na Miklavžu na Gorjancih: Občinski svet je na novembrski seji sprejel sklep, da obstaja splošni javni interes Občine Šentjernej za preučitev smotrnosti in možnosti pridobitve lastninske pravice na nepremičninah na območju Miklavža na Gorjancih. Župana in občinsko upravo je pooblastil za pripravo ustreznih informacij za končno odločanje o zadevi na eni od svojih prihodnih sej.

Župan Jože Simončič je zdaj zapisal, da se na podlagi novembrskega sklepa pripravlja elaborat, ki ga bo bodo svetniki obravnavali na eni od prihodnjih sej, najkasneje do konca marca 2022.

Župan Jože Simončič je zagotovil, da pogovor z lastniki potekajo. Kar pomeni, da občina pri tem ne stoji križem rok.

Pomembne investicije:

Cestna in komunalna infrastruktura v industrijsko storitveni coni Sejmišče: Projekt je bil tako izvedbeno kot finančno zaključen v letu 2021. Vrednost je bila 650 tisoč evrov, od tega so prejeli 502 tisoč evrov nepovratnih sredstev: 376 tisoč evropskih in 125 tisoč državnih sredstev).

Podrobni prostorski načrt za jedro Šentjerneja: V fazi izdelave.

OPN, Poplavna študija Kobila: Možnost protipoplavnih ukrepov so predstavili na skupne sestanku 7. januarja 2022. Na podlagi sklepa sestanka se pripravljajo možne rešitve, opravljen je bil tudi terenski ogled območja z izdelovalcem glede umestitve dostopnih poti pri zadrževalniku.

OPN, Poplavna študija za vodotok Pendirjevka: Izvedeno je bilo evidenčno naročilo z zbiranjem ponudb. Z najcenejšim ponudnikom Biro Kepa iz Trebnjega je bila sklenjena pogodba za izdelavo študije.

Športna dvorana: Pripravljena je idejna zasnova, na podlagi pridobljenih smernih nosilcev urejanja bo nato možno pripraviti dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Dom starostnikov: Pri županu je 5. januarja potekala predstavitev idejne zasnove doma, kjer bo zagotovljenih 156 postelj. Projekt koncesionarja podjetja Senecura bo na podlagi pripomb zasnovo popravil in izdelal dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Šentjernejska učna pot: Projekt se zaključuje v predvidenem roku. Otvoritev bo predvidoma v začetku marca 2022.

Rekonstrukcija ceste v Dolenji Stari vasi: Poteka postopek za izbor izvajalca za nadaljevanje investicije, naslednja faza bo obsegala ureditev ceste od križišča proti Selam do gasilskega doma v Dolenji Stari vasi ter izgradnjo voda fekalne kanalizacije, vgrajeno bo tudi črpališče za odpadne vode.

Parkirišče pri Podružnični osnovni šoli Orehovica: Izgradnja se nadaljuje, investicija bo zaključena v pomladanskih mesecih.

Pokopališče Gorenje Gradišče: Urejanje poteka, v celoti bo obzidje zgrajeno v zgodnjih pomladnih mesecih. Za ureditev parkirišč, ceste in zunanje ureditve pokopališča potekajo postopki za izbor izvajalca. Predvidevajo, da bo izvajalec izbran v februarju 2022.

Rekonstrukcija ceste v Dolenjem Maharovcu: Pridobljena je projektna dokumentacija. Trenutno je v izdelavi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije in čistilne naprave. V februarju bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca, dela pri rekonstrukciji ceste in kanalizacije se bodo začela predvidoma v aprilu ali maju 2022.

Gradnja infrastrukture v ISC Sejmišče: Investicija je uspešno zaključena, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje.

Projekt Prostofer: Konec decembra je občina prevzela električno vozilo Renault Zoe za izvajanje prevozov. Tu so se začeli izvajati 10. januarja letos, opravljeni so bili že prvi prevozi.

Most čez reko Krko v Mršeči vasi: Dokumentacija za gradbeno dovoljenje je bila konec novembra lani posredovana na Upravno enoto Novo mesto.

Šentjernejski občinski svetniki se bodo na 21. redni seji zbrali v sredo, 26. februarja, del gradiva je tudi poročilo o aktualnih zadevah, ki smo ga predstavili v tem delu.

M. D.