Stroški za uporabo poslovnih prostorov za potrebe občinske uprave Občine Šentjernej – na naslovu Prvomajska cesta 3a – so bili od 1. avgusta 2009 do 31. marca 2017 kar 806.549,80 evra. Od tega so samo za najemnino prostorov plačali 525.348,72 evra in za najemnino opreme še 104.540,64 evra. Vse skupaj bi bilo še bistveno višje, če novo občinsko vodstvo kmalu po nastopu najemnine, ki je bila skoraj 7.000 evrov mesečno, ne bi znižalo na 2.454,16 evra mesečno. Lastnik pa zdaj od februarja 2017 zahteva kar 3.634,20 evra najemnine oziroma 48 % več.

Po oceni cenilcev pa je občina najemnino v času, ko je občino vodil prejšnji župan Franc Hudoklin, preplačala za 56.436,00 evrov, za kar je že vložena tožba za vračilo. Znesek zahtevajo od prejšnjega župana. Proti Hudoklinu je bila vložena tudi ovadba, ki pa je še v predkazenskem postopku, za preplačano najemnino pa je vložena tudi odškodninska tožba. Cenilec je vrednost prostorov ocenil na vsega 461.000 evrov. To pomeni, da je občina v teh letih prostore z najemnino že odplačala in preplačala.

Župan Luzar predlaga selitev nazaj v prostore, kjer so že bili

Občinarji se naj bi spet vrnili v stavbo na Trubarjevi cesti 5, bolj znano kot Stari farovž.

Občinski svet Občine Šentjernej se je nato na predlog novega šentjernejskega župana Radka Luzarja aprila letos seznanil z možnostjo selitve prostorov Občine Šentjernej z lokacije Prvomajska cesta 3a na lokacijo Trubarjeva cesta 5 (v t. i. prostore Starega farovža). V teh prostorih so občinske službe delovale že pred selitvijo na naslov Prvomajska cesta 3a, to je do konca leta 2008 oziroma začetka leta 2009, ko si je takratni župan Franc Hudoklin zamislil druge prostore.

Vsak “Hudoklinov” mesec vsaj 2.000 evrov preveč

Občina je Probanki Leasing, ki je bila lastnica zgradbe in prostorov, kamor se je preselila občinska uprava, mesečno že v začetku plačevala 6.457,79 evra najemnine, nato pa se je to zvišali vse do 6.983,13 evra. Po oceni cenilcev je občina vsak mesec najemnino preplačala vsaj za 2.000,00 evrov. Šlo pa je za 689,80 kvadratnega metra površin, in sicer  470,20 kvadratnega metra poslovnih prostorov – pisarn, 75,10 kvadratnega metra površin za komunikacije in 135,40 kvadratnega metra za potrebe arhiva. V bistvu gre za trietažno poslovno hišo, ki je deljena na pisarniški del v nadstropju in del v pritličju, kjer sta pošta in lekarna, z zadnje strani objekta pa ima svoje prostore policija. Objekt je bil dograjen in dan v uporabo leto 2006.

Prostori na Trubarjevi

V prejšnjih prostorih, na Trubarjevi cesti, pa so imeli skupno na voljo 440 kvadratnih metrov površin. V prostorih na Trubarjevi zdaj delujeta Javno podjetje EDŠ, ekološka družba, Šentjernej ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Skupno imata 177 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, preostali so prazni.

Po Probanki oderuška še DUTB

Zdajšnje vodstvo občine pa se želi preseliti nazaj in pravi, da jim bodo poslovne površine v skupni izmeri 440 kvadratnih metrov zadoščale za nemoteno poslovanje. Kot razlog za selitev občinske uprave navajajo še zniževanje stroškov za uporabo prostorov na Prvomajski cesti in neurejena ter nejasna razmerja z lastnikov, to je Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znano kot t. i. slabo banko. DUTB je namreč pravna naslednica družbe Probanka Leasing, ki je bila hčerinsko podjetje Probanke. To so spravili v likvidacijo, terjatve in premoženje (tudi njenih hčerinskih družb) pa prenesli na DUTB.

Župnija najemnine ne bo zaračunavala

V gradivu za šentjernejsko aprilsko občinsko sejo je še napisano, da je po dogovoru z lastnikom, tj. župnijo selitev možna takoj oziroma, ko bo izvedena nujna adaptacija in bodo prostori ustrezni za selitev in nemoteno delo občinske uprave. Župnija Šentjernej jim je tudi zagotovila, da za najete prostore ne bo zaračunavala najemnine. Občina pa bo v t. i. Starem farovžu plačevala le obratovalne stroške (elektriko, komunalne storitve). Še pred tem pa je treba te prostore adaptirali, stroški za to naj bi bili okrog 20 tisoč evrov.

O tem je odločal Občinski svet na aprilski seji, svetniki so župana in občinsko upravo zadolžili, naj v najkrajšem možnem času izpeljejo postopke selitve. Na podlagi tega smo Sama Hudoklina, direktorja občinske uprave Občine Šentjernej, vprašali, kako potekajo postopki. Sporočil nam je, “da so trenutno še v fazi preučitve ekonomičnosti in gospodarnosti selitve občinske uprave na novo lokacijo”.

Občina zoper Franca Hudoklina sprožila več postopkov

Na vprašanje, ali je občina zoper prejšnjega župana Franca Hudoklina vložila kakšno tožbo zaradi preplačila najemnine, pa nam je direktor šentjernejske občinske uprave odgovoril: “Sprožen je bil postopek, ki je še v fazi predkazenskega postopka.” Dodatno je še sporočil: “Določene postopke glede dotične problematike že obravnava za to pristojno sodišče z izjemo postopka, ki ga trenutno preiskuje kriminalistična služba znotraj predkazenskega postopka.”

Na vprašanje, kako so šla pogajanja z DUTB in ali ni bilo možno kupiti prostorov na Prvomajski cesti 3a, kjer so zdaj, pa je Samo Hudoklin odgovoril: “Stavbo je bilo seveda mogoče kupiti, vendar je bila kupnina s strani DUTB postavljena previsoko z ozirom na to, da smo vrednost objekta s samo najemnino že preplačali. To dejstvo sedaj uveljavljamo in tako ščitimo interese Občine Šentjernej.”

Dosedanji stroški uporabe prostora na naslovu Prvomajska cesta 3a, Šentjernej (od 1. 8. 2009 do 31. 3. 2017):

  1. Elektrika                                36.458,11 evra
  2. Ogrevanje                              36.576,11 evra
  3. Komunalne storitve                  8.118,35 evra
  4. Vzdrževanje dvigala               12.285,98 evra
  5. Varovanje                               7.301,79 evra
  6. Investicijsko vzdrževanje       19.484,10 evra
  7. Najemnina prostorov            525.348,72 evra
  8. Najemnina opreme               104.540,64 evra

Skupno je bilo to 750.113,70 evra. K temu pa je treba prišteti še 56.436,00 evrov, za kolikor je občina vložila tožbo za vračilo najemnine. Če upoštevamo še to, pa so bili stroški doslej kar 806.549,80 evra.

Kronologija “zlatega” najema šentjernejske občinske stavbe

Občina Šentjernej je s Probanko Leasing sklenila najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov v objektu na Prvomajski cesti 3a v Šentjerneju sklenila 4. avgusta 2008. Pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas, veljati je začela 10. decembra 2008. Višina najemnine pa je bila določena na podlagi predvidene vrednosti dokončanih prostorov, ki naj bi znašala 911.687,63 evra, in sicer v višini 6.457,79 evra mesečno. K najemnini je bilo nato treba prišteti še vse stroške, povezane z uporabo skupnih naprav in izvajanjem skupnih storitev v stavbi (zavarovanje, varovanje, investicijsko vzdrževanje ipd.) in stroške obratovanja (ogrevanje, čiščenje, elektrika, voda itd.).

Občina je nato 29. februarja 2012 sklenila aneks k najemni pogodbi in najemnino zvišala na 6.520 evrov, ne da bi za to sploh navedla kakšen razlog. Le dva meseca kasneje, 23. aprila 2012, pa je sklenil nov aneks in najemnino povišala na kar 6.983,13 evra.

Lokalne in županske volitve so bile nato jeseni 2014, novo občinsko vodstvo pa je že 27. februarja 2015 predlagalo novi aneks k pogodbi in aneksom, s katerim so se s Probanko Leasing dogovorili, da se najemnina za obdobje 16 mesecev zniža na 2.454,16 evra. Hkrati so se dogovorili, da se osnovna pogodba iz avgusta 2008 iz pogodbe za nedoločen čas spremeni v pogodbo o najemu za določen čas, in sicer do 30. junija 2016. Od 1. februarja 2017 pa DUTB od občine zahteva višjo najemnino, in sicer 3.634,20 evra mesečno, za kar pa nimajo sklenjene nobene pogodbe.

Pravni pregled in cenitev

Ko je vodenje občine leta 2014 prevzelo novo vodstvo, so naročili pravni pregled sklepanja najemne pogodbe s Probanko Leasing ter pripravo poročila o ugotovitvah ter podajo mnenja. Pravni pregled je opravila Odvetniška pisarna Matoz, ki je nato pripravila poročilo o pregledu. Ugotovili so, da obstajajo razlogi za sum, da so bile pri sklepanju pogodb lahko določene nepravilnosti in da je lahko šlo za zlorabo položaja s strani vodstva. Občini so predlagali, naj naroči oceno vrednosti nepremičnine, saj bo le tako možno ugotoviti, ali je bila dogovorjena najemnina ob sklenitvi pogodbe v letu 2008 ali vsaj ob sklenitvi aneksa v letu 2012 pretirano visoka. Cenilec je nato preveril podatke o sklenjenih pogodbah za najem poslovnih prostorov v primerljivih mestnih središčih: Šentjernej, Trebnje, Črnomelj in Metlika. Ob upoštevanju teh podatkov pa bi bila lahko najemnina za prostore občinske uprave lahko največ 4.359,25 evra mesečno.

  • Pravno mnenje je dostopno tukaj.
  • Gradivo za obravnavo na 19. seji Občinskega sveta je vidno tukaj.

T. H.