Šentjernej: Delajo na polno!

(vir: Občina Šentjernej)

Šentjernejski občinski svet se je na 14. redni seji sestal prejšnji četrtek, obravnavali so več poročil, letnih programov in osnutkov odlokov. Nas pa je še posebej pritegnilo poročilo župana Jožeta Simončiča, ki je svetnikom zelo natančno poročal o aktualnih zadevah in to tudi pisno zapisal.

Prepričani smo, da so to zelo zanimive informacije tudi za občane ter občanke občine Šentjernej, zato v nadaljevanju objavljamo povzetek:

Poslovanje občine v letu 2020

Občina je imela lani 9,499 milijona evrov prihodkov in prejemkov, v to je vključeno tudi zadolževanje. Porabila je 9,444 milijona evrov, ob koncu leta so imeli 55.225 evrov presežka. V letu 2020 so odplačali 877.246 evrov posojil, na dan 31. december so imeli 7,4 milijona evrov posojil.

Občinski podrobni prostorski načrt (OPP) in ostali projekti

– Jedro Šentjerneja: Odločili so se za vizijo razvoja območja, katerega osrednjo hrbtenico predstavlja javni zeleni park, ki bo ohranil ločitve med sedanjimi sklopi obcestnih pozidav, razredčil bo novo povezavo in ohranjal odprte poglede iz središča kraja proti Gorjancem. V pregled in dopolnitev so dobili osnutek prostorskega načrta za južni del jedra Šentjerneja. Ko bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo organizirali delovni sestanek, kamor bodo vabljeni lastniki južnega in severnega območja ter zainteresirana javnost.

– Razvoj med Levičnikovo cesto in Turopoljem: Zaradi novo izkazanih potreb in vizije razvoja območja pregledujejo dopolnjen osnutek načrta. Februarja so prejeli dopis Civilne iniciative Turopolje z opisom problematike, sestanek bo, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

– Povečanje gabaritov obstoječe športne dvorane in posledično premik zunanjih športnih igrišč za košarko in odbojko na mivki, ki so neposredno ob športni dvorani: Povečanje gabaritov se lahko realizira na dva način: z dozidavo obstoječe športne dvorane in z rušitvijo obstoječe športne dvorane ter gradnjo nove na mestu prejšnje. Sklep o začetku priprave sprememb in izdelana pobuda sta objavljena na spletni strani občine. Začeli so se torej postopku za odločitev.

– Širitev športne dvorane: Pripravljene so 4 idejne zasnove širitve dvorane, v pripravi je tudi okviren predračun za izvedbo.

– Most čez reko Krko v Mršeči vasi: Pogodba za izdelavo projektne dokumentacije je podpisana s podjetje Arhitektura Ljubljana. Pripravlja se  dokumentacija prometne ureditve premostitve Krke v Mršeči vasi in hidravlični elaborat.

– Izdelava projektne dokumentacije za pokopališče Gorenje Gradišče: Gradbeno dovoljenje je bilo izdano že leta 2011, vendar dela niso bila izvedena v celoti. Za opravljeno pa ni bilo pridobljeno niti uporabno dovoljenje. Leta 2015 je bilo nato pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovilne kapele in širitev pokopališča z ograjo. Izdan je bil projekt za pridobitev uporabnega dovoljenja, zaradi odstopanja med gradbenim dovoljenjem in izvedenim stanje se je postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja ustavil z umikom vloge. Občina bo izdelala nov projekt za dopolnitev gradbenega dovoljenja, izdelana bo še ostala projektna dokumentacija.

– Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke: Projekt se uspešno izvaja, končani so trije odcepi, trenutno so v gradnji še trije. Gradnja kanalizacije bo zaključena v letošnjem letu.

– Vodovodno omrežje: Ob gradnji kanalizacije v ulici Na Gmajno poteka še obnova vodovoda. Zamenjali bodo 50 let star in dotrajan vodovod, ki oskrbuje Grbe. Ob kanalizaciji na Dobravici in Vrhu bo zgrajen nov sekundarni vodovod, ki bo po predvideni novi pozidavi na Vrhu zagotavljal pitno in požarno vodo.

 – Šentjernejska učna pot: Pridobljena je projektna dokumentacija. V projektu poleg občine sodelujejo še Osnovna šola Šentjernej, Vrtec Čebelica, Kmetijska trgovina Cerjak Brod Polona, s. p., in Čebelarsko društvo Šentjernej. Pripravljena je vsa dokumentacija za objavo javnega naročila. V sklopu ureditve poti bo izvedena povezovalna pot iz litega vidnega betona, ob kateri bodo urejene posamezne programske vsebine. (Pot bomo na portalu še podrobneje predstavili.)

– Gradnja infrastrukture na območju Sejmišče Šentjernej: Pridobljena je vsa dokumentacija, vključno z gradbenim dovoljenjem. Pričakuje se še odločitev vladne službe o sofinanciranju projekta iz evropskih skladov. Nato bodo stekli ostali postopki.

– Rekonstrukcija ceste Dobruška vas  – Šentjernej: Trenutno poteka faza izbora najugodnejšega izvajalca. Investicija bo zaključena do konca leta 2022.

– Rekonstrukcija ceste Kremen – Dol. Mokro Polje: Gre za državno cesto, obnovo bo še letos izvedla Direkcija RS za investicije.

– Dom starejših občanov Šentjernej: Ministrstvo za delo je podjetju SeneCura podelilo koncesijo za izgradnjo doma s 150 posteljami, s tem so se lahko začeli postopki za začetek projekta.

– Energetska obnova objektov v lasti občine: Občina je pridobila 1,19 milijona evrov nepovratnih sredstev, energetsko bodo prenovili Osnovno šolo Šentjernej, podružnično šolo Orehovica, Knjižnico in Kulturni center Primoža Trubarja ter Zdravstveno postajo Šentjernej. Energetska sanacija se bo predvidoma začela junija letos in zaključila septembra 2022.

V županovem poročilu je še več navedb, tudi o Romih in vlogah po potresu, vendar smo iz poročila zajeli predvsem del, ki se nanaša na investicije in razvoj krajev v občini.

M. D.