Semiški občinski nadzorniki predstavili svoje delo

PSC Vrtača Semič

Včeraj popoldne je zasedal semiški občinski svet, kjer so svetniki med drugim obravnavali tudi poročilo o opravljenih nadzorih občinskega nadzornega odbora (NO). Izpostavili so tri primere.

Prvi je daljinsko ogrevanje, kjer ni dosežen cilj 10 odstotkov prihranka, ogrevanje se je celo podražilo za 8,5 odstotka. Nekaj pomanjkljivosti so zaznali tudi v KC Semič, ki pa so že odpravljene. V primeru ureditve ceste in pločnika v PSC Vrtača, izvedene v letu 2016, pa je bilo ugotovljenih več nepravilnosti.

Nadzor investicije Ureditev ceste in pločnika v PSC Vrtača, izvedene v letu 2016

Nadzorni odbor je pri pregledu usklajenosti računa in gradbenih del ugotovil neusklajenost pri materialu za 19 kubičnih metrov. Pogodba z izvajalcem, to je bilo črnomaljsko podjetje TGH, je bila napisana preveč na splošno, zahteve za izvedbo del pa so bile slabo opredeljene. Pomanjkljivosti so bile tudi pri izvajanju nadzora, izvajal ga je samostojni podjetnik 3DD statika, Živko Franko, s. p., iz Črnomlja. Njegova ponudba je vsebovala le končni znesek, ključni elementi nadzora niso bili navedeni, občina Semič pa je takšno ponudbo sprejela.

Nadalje je nadzornik dal tri pripombe na izvedbo del, vsi podatki o certifikatih, vgrajenih meritvah in izvedbi nadzora pa nimajo dokazil, ki bi potrjevala resničnost navedb. Manjka tudi dokaz o izvedeni naključni testni sondi, čeprav je bilo v gradbenem dnevniku zapisano, da je bila ta izvedena. NO še ugotavlja, da v mnogih postavkah ni dokaznih dokumentov, iz katerih bi bila razvidna resničnost izvedbe nadzora ali vgradnja materialov.

NO tudi ugotavlja, da večina navedenih podatkov, ki so zapisani v zapisnikih, prilogah in gradbeni knjigi, nimajo dokumentov, ki dokazujejo resničnost zapisanih podatkov.

Občinskemu vodstvu so predlagali, naj na novo pripravijo osnutek pogodb, po potrebi naj jih dajo pregledati zunanjemu strokovnjaku. Iz pogodbe mora biti interes občine zapisan nedvoumno, s točnimi zahtevami za izvedbo in kvaliteto del in nadzora. Predlagajo tudi interno presojo skladnosti pogodbe z vsemi elementi in podatki, s katero mora biti opremljena pogodba.

TGH je dela opravil v predpisanem roku dveh mesecev, zaradi dodatnih del pa so sklenili aneks in rok podaljšali za 10 dni. Končna cena ureditve ceste in pločnika v PSC Vrtača je bila 114.941,61 evra.

Iz občinske uprave so nadzornikom sicer odgovorili, da občina od leta 2017 vse gradbene pogodbe pripravlja na podlagi vzorca, ki ga je objavila Gospodarska zbornica Slovenije. Vsaka pogodba pa je nato nekoliko prilagojena posamezni gradnji, kar je odvisno od zahtevnosti. Omenjena pogodba pa je bila pripravljena v letu 2016.

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

Pri nadzoru daljinskega ogrevanja so ugotovili, da se je povprečni strošek ogrevanja šole in vrtca povečal za 8,5 %. Pri tem so primerjali obdobje 2007 do 2011 in obdobje 2012 do 2014, ko sta se šola in vrtec priključila na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, upoštevali so tudi 24-urno ogrevanje.

Cilj ob priključitvi je bil prihranek v višini 10 odstotkov. Iz podatkov je razvidno, da to ni doseženo.

Nadzorni odbor občini zato predlaga, da izvede aktivnosti za doseganje cilja, ki je zapisan v pogodbi. Predlagajo tudi izdelavo strokovnega preračuna optimalne priključne moči pri odjemalcih.

Občinska uprava je ugotovitvam oporekala, hkrati pa zapisala, da je bila v letu 2016 znižana priključna moč toplotnih postaj, s čimer so se znižali fiksni stroški ogrevanja. Koncesionar, tj. podjetje Zarja Kovis iz Kamnika, pa je »nekoliko znižal ceno ogrevanja«.

Nadzor finančnega poslovanja v KC Semič v letu 2015

Za Kulturni center so pri pregledu poslovanja v letu 2015 ugotovili naslednje pomanjkljivosti:

  • V primeru, ko kart ni prodajal Kulturni center, ampak najemnik Kulturnega centra, ni bilo pregleda nad dejansko prodajo vstopnic. Kulturni center tudi ni imel nadzora nad količino prodanih vstopnic.
  • Nadalje je bila odobrena nižja cena kot je bila določena v ceniku, direktor pa tudi nima pooblastil v primeru večjih popustov.

Ob koncu so zapisali, da Kulturni center Semič zdaj posluje v skladu z veljavnim pravilnikom.

Člani nadzornega odbora, ki so opravili nadzor, so: Franc Stariha (predsednik), Ivan Sepaher in Iztok Movern.   

Poročilo: Poročilo o delu NO

A. L.