S 1. januarjem več novosti na pokojninskem področju

(vir: pixabay.com)

Na pokojninskem področju je z novim letom več novosti. Odmerni odstotek za pokojninsko osnovo pri moških je višji. Od 1. januarja 2021 je pokojninska doba brez dokupa tudi tista, ki jo je posameznik dokupil do konca leta 2012. Pravice individualnih kmetov pa so izenačene s pravicami združenih kmetov.

Lestvica odmernih odstotkov za izračun pokojninske osnove za moške se bo postopno do leta 2025 izenačila z odmerno lestvico za ženske. Odmerni odstotek za moške s 40 leti pokojninske dobe bo tako letos znašal 59,5 odstotka, 1. januarja 2025 pa 63,5 odstotka.

Odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe bo za moške letos v višini 27,5 odstotka, vsako naslednje leto pa se bo zviševal in bo od 1. januarja 2025 dalje 29,5 odstotka, kot znaša za ženske že od 1. januarja 2020.

Glede na postopno zviševanje odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe za moške se zvišuje tudi odstotek odmere invalidske pokojnine za primer invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Letos znaša 59,5 odstotka od pokojninske osnove.

Starostni pogoj za starostno upokojitev 60 oz. 65 let

Tako moški kot ženska se lahko starostno upokojita, če sta stara 60 let in imata 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma če sta stara 65 let in imata najmanj 15 let zavarovalne dobe. Zaradi skrbi za otroka v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanje pred 18. letom starosti pa se oseba lahko starostno upokoji tudi mlajša.

Predčasno se je mogoče upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe z dokupom. Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve 65. leta zmanjša za 0,3 odstotka, a največ za 18 odstotkov.

Vdova oziroma vdovec se letos lahko upokoji, če je bil ob smrti zakonca že star 57 let in šest mesecev.

Tistim z dokupljeno pokojninsko dobo do konca leta 2012 bo pokojnina odmerjena na novo

Pokojninski zavod bo moral zavarovancem, ki so do konca leta 2012 dokupili pokojninsko dobo in z njo uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali pa starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine. Pri tem bo dokupljena doba do konca leta 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo dela pokojnine bo zavarovancu pripadalo od 1. januarja letos.

Zavod bo moral na novo odmeriti starostno pokojnino tudi tistim, ki so z dokupom študija ali vojaškega roka uveljavili starostno pokojnino po pokojninskem zakonu, veljavnem do konca leta 2012. Tako dokup študija kot vojaškega roka bo upoštevan kot delovna doba.

Upokojenim združenim kmetom, ki so bili pokojninsko zavarovani po zakonu iz leta 1983 in bodo upravičeni do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine, pa se bo višji znesek priznal na njihovo zahtevo.

Pokojnine z januarjem višje za 2,5 odstotka

Pokojnine in drugi prejemki razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo se bodo uskladili januarja, in sicer za 2,5 odstotka. Letni dodatek, bolj znan kot regres, bo junija izplačan v petih različnih zneskih, ki se bodo gibali od 135 do 445 evrov. Novost je, da bo tistim, ki prejemajo sorazmerni del pokojnine, skupni znesek pokojnine pa ne presega 525 evrov, letni dodatek v višini 445 evrov izplačan v celoti in ne v sorazmernem delu.

Vir: ZPIZ

M. D.