Ribnica: Razvojno na dobri poti, kar nekaterim očitno ni po volji

Ribnica

Iz proračunskih dokumentov je razvidno, da namerava občina Ribnica letos v razvojne programe vložiti 6,36 milijona evrov, od tega kar 41 odstotkov sredstev iz evropskih skladov. Več kot polovico vseh sredstev bo lastnih, občinskih virov.

Ob tem pa so to le načrti, saj občinski svet proračunskih dokumentov za leto 2018 še ni potrdil. Razlog je v eni od obstrukcij seje občinskih svetnikov, zato občina v prvih treh mesecih posluje po sklepu o začasnem financiranju, s tem pa so že ogroženi načrtovani razvojni programi za to in posledično tudi naslednje leto.

V razvojne programe je občina v zadnjih nekaj letih vložila že 14,17 milijona evrov.

Iz Načrta razvojnih programov za obdobje od 2018 do 2021 je razvidno, da namerava občina letos nameniti:

 • Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest:                    1,61 milijona evrov

Največ od tega, 419.657 evrov bo šlo za ureditev ceste Špar-MOL-Inles. Naslednja je komunalna infrastruktura Gornje Lepovče, kamor nameravajo vložiti 413.770 evrov. Preostale naložbe v cestno infrastrukturo pa so: investicijsko vzdrževanje cest, rekonstrukcija mostu v Lipovcu na območju Dolenje vasi, nadomestne ceste v Ortneku, ureditev ceste in cestne infrastrukture Sv. Križ – Breže, obnova Vrtnarske ulice in dela ceste v Hrovači.

 • Vlaganja v telekomunikacije:                                                            861.419 evrov
 • Oskrba z vodo:                                                                          2,64 milijona evrov

V ta del je vključena Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Vrednost projekta je ocenjena na 8,2 milijona evrov, od tega je bilo doslej porabljenih že skoraj 4 milijone evrov, v letu 2018 bo občina namenila še 2,64 milijona evrov in v letu 2019 še 1,7 milijona evrov. Večina od tega je evropskih sredstev, lastnih občinskih sredstev je bilo doslej 832.503 evre, v letu 2018 pa bo občina iz proračuna za to naložbo namenila 437.554 evrov lastnih sredstev.

 • Za urejanje občinskih zemljišč ima občina v načrtu porabo 1,18 milijona evrov v letu 2018 – večinoma za komunalno urejanje OC Ugar

Tu gre za zemljišča, ki so javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča. Doslej je občina za to porabila 861.878 evrov, v letu 2018 načrtuje porabo 1,18 milijona evrov in v letu 2019 še 1,16 milijona evrov. Večinoma od tega bo šlo za komunalno urejanje Obrtne cone Ugar. Tudi tu so predvidena evropska sredstva v višini 766.481 evrov v letu 2018 in prav toliko še v letu 2019. Lastnih občinskih sredstev bo vsako leto po 394.854 evrov. Doslej so za komunalno opremljanje te cone porabili 64.325 evrov, kar pomeni, da bo glavnina del opravljena v letošnjem in naslednjem letu.

Nadalje občina načrtuje, da bo večje zneske namenila še za:

 • za šport in prostočasne dejavnosti (najem dvorane, vzdrževanje otroških igrišč in podobno)                                                                                             318.356 evrov
 • za Osnovno šolo Ribnica – investicijsko vzdrževanje                                   25.000 evrov
 • za kmetijstvo in živilstvo (subvencije)                                                      40.000 evrov
 • za spodbujanje stanovanjske gradnje                                                       37.100 evrov
 • za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave                                         50.000 evrov
 • za čistilno napravo Dol. vas in kanalizacijsko omrežje                                30.000 evrov
 • za prostorsko načrtovanje (urbanistični dokumenti, izdelava projektne dokumentacije, izdelava OPPN za industrijsko cono Lepovče in podobno)                          200.000 evrov
 • za sofinanciranje obnov fasad v Ribnici                                                     10.000 evrov
 • za odkupe zemljišč                                                                                 22.170 evrov

Pregled razvojnih programov občine Ribnica kaže, da je ta uspešna pri črpanju evropskih sredstev. V zadnjih letih so za razvojne projekte pridobili 2,686 milijona evrov od 14,17 milijona evrov naložb v razvojne projekte, preostalih 10,84 milijona evrov je šlo iz občinskega proračuna. Iz evropskih skladov so tako prejeli približno petino razvojnih sredstev, v letu 2018 pa načrtujejo, da bodo iz tega vira pridobili kar 41,37 odstotka vseh razvojnih sredstev za v tem letu načrtovane naložbe.

Podatki so vzeti iz proračunskih dokumentov za leto 2018, iz proračuna Občine Ribnica za leto 2018, kar je ribniški občinski svet obravnaval v decembru 2017. Proračun sicer še ni dokončno potrjen, saj so – kot kaže – nekateri občinski svetniki pri svojem delu v tem volilnem letu že začeli uveljavljati možnosti, kot so jim na voljo v parlamentarni demokraciji, med temi je tudi obstrukcija seje.

Tudi zato občina v prvem tromesečju 2018 deluje po načinu začasnega financiranja, vsak po nepotrebnem izgubljen mesec zamude pa predstavlja tveganje za normalno delovanje občine in potencialno nevarnost oškodovanja občinskega premoženja, med drugim so ogroženi tudi roki za pravočasno kandidiranje na razne razpise.

J. M.