Ribnica: Ko prevladajo osebni interesi, razvoj zastane

Ribnica, občinska stavba.

Sinoči je zasedal ribniški občinski svet. Na seji je bilo za razliko od decembrskih sej, ki sta bili nesklepčni, navzočih vseh 19 občinskih svetnikov, občinskega proračuna za leto 2018 pa niso potrdili. Izid glasovanja je bil 8 za proračun in 11 proti. Očitno so nekateri pohiteli, predvolilni čas za lokalne volitve, ki bodo tretjo nedeljo v novembru, se je, kot kaže, v Ribnici že začel.

Proračun je namreč osnova za izvajanje programa in pridobivanje finančnih sredstev. Če tega ni, lahko občina mesečno troši samo dvanajstino zneska, kot ga je porabila v prejšnjem letu. Ob povišanih stroških, povezanih tudi z javnim sektorjem in njihovimi višjimi plačami, na kar občine nimajo vpliva, saj je to v odločevalni domeni vlade, se tako lahko zgodi, da so v primerih porabe po dvanajstinah ogroženi tudi prihodki ostalih javnih zavodov v občini. Predvsem pa je ogroženo izvajanje načrtovanih investicij v posameznem letu.

Kot kaže, bo občina letos investicijsko in razvojno precej zastala, razlog za to pa je v nekaterih svetnikih, ki očitno ne zmorejo delovati v korist občanov in kraja samega. To namreč ni več šala.

Poslovnik občinskega sveta ribniške občine predvideva sprejem odloka o proračunu v dveh obravnavah. Sinoči je bila na dnevnem redu prva obravnava in niso potrdili proračuna. Če bi ga, bi temu sledila druga obravnava in najverjetneje bi ulovili rok, da bi vsaj od 1. aprila dalje lahko delovali tako kot vse ostale občine v Sloveniji. Z veljavnim proračunom. Ker pa tega včeraj ni bilo, je najverjetnejši scenarij, da bo občina tudi v drugem tromesečju na začasnem financiranju po dvanajstinah. To bo že polovico leta.

Kako so delovali doslej?

Svetniki bi morali o proračunu za leto 2018 razpravljati že decembra, ko sta bili sklicani dve seji občinskega sveta, vendar sta bili obe nesklepčni. Že to je kazalo na to, da se je igra začela. Na januarski seji so nato proračun obravnavali, glasovalo je 13 svetnikov, za jih je bilo 6, proti pa 7. Na sinočnji (februarski) seji pa je glasovalo vseh 19 občinskih svetnikov, 8 jih je bilo za in 11 proti.

Iz javno dostopnega gradiva ni možno zaznati razumnega razloga, zakaj svetniki zavračajo potrditev proračuna. Proračun je izredno razvojno naravnan, za investicije je načrtovanih 5,8 milijona evrov, kar je 45,6 odstotka več od veljavnega proračuna za leto 2017.

Investicijski odhodki vključujejo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Največ sredstev je načrtovanih za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, in sicer 4,8 milijona evrov. Sredstva so načrtovana še za investicijsko vzdrževanje in obnove (241 tisoč evrov), 111 tisoč načrtujejo za nakup zemljišč, dobrih 468 tisoč evrov za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring, za nakup opreme je načrtovanih 25 tisoč evrov in za nakup nematerialnega premoženja oziroma leasing še 131 tisoč evrov.

Načrtovani glavni investicijski odhodki za leto 2018 so naslednji:

 • Opremljanje enot in služb civilne zaščite
 • Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in prometna signalizacija
 • Ureditev ceste in cestne infrastrukture Sv. Križ – Breže
 • Nadomestne ceste Ortnek
 • Obnova lokalne ceste Ograja – Hojče
 • Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
 • Izgradnja javne razsvetljave v Gornjih Lepovčah
 • Cesta Gornje Lepovče
 • Podporni zid ob lokalni cesti LC 352181 – Škarpa Rakitnica
 • Rekonstrukcija mostu v Dolenji vasi (Lipovec)
 • Ureditev ceste G2 – 106 (Špar – Mol – Inles)
 • Obnova mostu čez Bistrico
 • Obnova Vrtnarske ulice v Ribnici
 • Širokopasovno omrežje naslednje generacije občin Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica in Sodražica
 • Celostna prometna strategija
 • Čistilna naprava Dolenja vas
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Danah
 • Izgradnja kanalizacijskega sistema v Gornjih Lepovčah
 • Prostorski dokumenti (Izdelava OPN, OPPN)
 • Izdelava OPPN – Ri-24-Industrijska cona Lepovče
 • Izdelava OPPN-Ri_3 Športno rekreacijski kompleks Ugar
 • Poplavna študija
 • Obnova vodovoda v Danah
 • Obnova vodovoda Sv. Gregor

Te investicije so torej tisto, kar 11 občinskih svetnikov Občinskega sveta občine Ribnice zavrača in jih s svojim glasovanjem proti proračunu za leto 2018 večinoma tudi onemogoča.

Dodajmo, da so proračun za leto 2018 podprli le člani svetniške skupine SDS, teh je 8. Vsi ostali so bili proti.

J. M.