Regres 2020 in letni dopust, če vam je odrejeno čakanje na delo

(vir: pixabay.com)

V uredništvu smo v zadnjem času prejeli več vprašanj, ki so se nanašala na neizplačilo regresa za letni dopust zaposlenim. V nekaterih podjetjih naj bi zaposlene namreč obvestili, da letos regresa ne bodo izplačali. Kot je razvidno iz obrazložitve strokovnjakov podjetja Data, ki se ukvarja tudi s temi pravnimi vprašanji, neizplačilo regresa in samovolja delodajalcev nista dovoljeni. In pomenijo kršitev zakonodaje.

Regres 2020 in letni dopust sta pravici zaposlenih delavcev. Kaj pa, če je zaposlenim odrejeno čakanje na delo, kar je eden izmed ukrepov, ki so na voljo delodajalcu, ki v trenutnih izrednih razmerah začasno iz poslovnih razlogov ne more zagotavljati dela delavcem.

Ukrep čakanje na delo je še posebej aktualen v trenutnih izrednih razmerah, ko so bili številni delodajalci zaradi zajezitve epidemije covid-19 prisiljeni začasno prenehati s poslovanjem.

Marsikateri delodajalec, pa tudi delavec na čakanju, pa se sprašuje, kakšne so pravice delavcev na čakanju, ki se nanašajo na regres 2020 in letni dopust?

Delovnopravni status delavcev na čakanju

Delovnopravni status delavcev na čakanju ostaja nespremenjen. Delavci tako ostajajo v rednem delovnem razmerju in so vključeni v vsa obvezna zavarovanja. Vendar pa delavci v času čakanja ne prihajajo na delovno mesto in dela, za katerega so sklenili pogodbo o zaposlitvi, ne opravljajo.
V času čakanja na delo imajo pravico do nadomestila plače v višini 80 % svoje povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti.

Delavci imajo tudi dolžnost, da se po pozivu delodajalca vrnejo na delo. V tem primeru se čakanje na delo prekine in delavec normalno nadaljuje z delom na svojem delovnem mestu.

Kaj pa regres 2020 in letni dopust delavcem na čakanju – jim pripadata?

Da, regres 2020 in letni dopust sta pravici delavcev. Pravica do dopusta je pravica delavca, ki jo pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Ker delavci na čakanju ostajajo v delovnem razmerju, njihova pravica do dopusta ostaja nespremenjena. Če bo torej delavec zaposlen celotno koledarsko leto, bo imel pravico do celotnega letnega dopusta.

Dejstvo, da je bil delavec določen čas v letu napoten na čakanje na delo, na navedeno pravico ne vpliva.

Koliko dni letnega dopusta pripada delavcu v posameznem koledarskem letu je odvisno od določb pogodbe o zaposlitvi ter osebnih okoliščin delavca (starost, število otrok, morebitna invalidnost, delovna doba itd.). Pri odmeri dopusta je delodajalec dolžan upoštevati določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), morebitne kolektivne pogodbe, ki ga zavezuje, ter določbe internih aktov delodajalca. Delavce je treba vsako leto najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Ali delavcu pripada regres 2020?

Regres 2020 je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres 2020 pripada vsem delavcem, ki jih je priznana pravica do letnega dopusta. Morebitno čakanje na delo tako ne bo vplivalo na pravico delavca do regresa. Regres pripada zaposlenemu tudi, če je na porodniški ali dolgotrajni bolniški.

Ali lahko delavec na čakanju v obdobju čakanja tudi koristi letni dopust?

Tudi odgovor na to vprašanje je pritrdilen. V obdobju čakanja na delo lahko delavec koristi svoj letni dopust. Za obdobje koriščenja letnega dopusta se čakanje na delo prekine, delavcu pa za čas koriščenja dopusta pripada 100 % nadomestilo plače.

Do kdaj mora biti izplačan regres za letni dopust?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa kot 1. julij, vendar najkasneje 1. november tekočega koledarskega leta. Kasnejše izplačilo regresa je torej mogoče samo v primeru, da delodajalcu kasnejše izplačilo regresa omogoča kolektivna pogodba dejavnosti.

Delodajalci, ki jih ne zavezuje nobena kolektivna pogodba oz. delodajalci, katerih kolektivna pogodba ne omogoča kasnejšega izplačila regresa, ne morejo izplačati regres kasneje, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (do 1. julija oziroma do 1. novembra, če to omogoča kolektivna pogodba dejavnosti – regres za letni dopust pa mora izplačati).

Delodajalci se ne morejo sklicevati na npr. slabšo finančno situacijo, plačilno nedisciplino zaradi epidemije covid-19 ali navajati kakšne druge razloge, ki bi opravičevali kasnejše izplačilo regresa.

Kaj lahko stori delavec, če ne dobi izplačanega regresa?

V primeru, da izplačilo regresa zamuja se pogovorite z delodajalcem oz. od delodajalca zahtevate pisno pojasnilo o izplačilu regresa. Regres za letni dopust je pravica delavca.

Izplačilo regresa je vezano na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo. Delavec je upravičen do izplačila regresa tudi v primeru, da letnega dopusta ni izkoristil.

Delavec lahko delodajalca tudi pisno opozori ne neizplačilo oz. prepozno izplačilo regresa in pozove na izplačilo regresa. Če se delavec in delodajalec ne moreta dogovoriti oz. če delodajalec regresa ne izplača, lahko delavec za izplačilo regresa toži delodajalca pred delovnim sodiščem.

Delavec ima v primeru neizplačila regresa možnost prijaviti delodajalca na pristojni enoti Inšpektorata za delo. V primeru, da bo Inšpektorat za delo ugotovil nepravilnosti, lahko delodajalcu naloži odpravo nepravilnosti ter izreče globo. Globa se izreče v višini 3.000 do 20.000 evrov.

Če imate še kakšno vprašanje, nam ga posredujte, za vas bomo poiskali odgovor.

Vir: Data (regres-2020) in (do-kdaj-mora-delodajalec-izplacati-regres/)

C. R.