Primer Ekosistemi: Šokantne ugotovitve upravne inšpektorice

Fotografija je simbolična. (pixabay.com)

Upravna inšpektorica je opravila notranji upravni nadzor nad ravnanjem okoljskega inšpektorja, gradbenega inšpektorja, Upravne enote Novo mesto, Občine Straža, ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje (Arso). Ugotovila je številne nepravilnosti, zavlačevanja, tudi laži, vse pa je šlo v prid podjetju Ekosistemi in v škodo ostalih.

Mag. Mateja Jaklič, upravna inšpektorica v Inšpektoratu za javni sektor, je notranji upravni nadzor izvedla na podlagi številnih pobud za nadzor. Preverjala je ravnanje posameznih uradnih oseb iz Inšpektorata RS za okolje in prostor, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Upravne enote Mesto in Občine Straža. Nadzor se je nanašal nad vodenjem postopkov v povezavi s podjetjem Ekosistemi, enota v Zalogu (občina Straža).

Okoljski inšpektorat prijave prejemal od leta 2011 dalje

Ugotovila je, da je Inšpektorat za okolje in prostor že od leta 2011 dalje prejemal pobude oz. prijave za uvedbo inšpekcijskega nadzora v Zalogu. V prijavah je bilo navedeno, da podjetje Ekosistemi krši okoljevarstveno dovoljenje in obratuje v prostorih, za katere bi moralo pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje.

Pregled je leta 2011 opravil gradbeni inšpektor in zapisal, da podjetje Ekosistemi razpolaga z vsemi dovoljenji za gradnjo in uporabo. Inšpektorica pa je zdaj ugotovila, da se je gradbeni inšpektor zlagal.

Pri preverjanju dokumentacije na Upravni enoti Novo mesto je Jakličeva namreč ugotovila, da podjetje Ekosistemi v letu 2011, to je v času nadzora gradbenega inšpektorja, še ni imelo gradbenega dovoljenja za predelavo nenevarnih odpadkov. Tega so pridobili šele v letu 2012, uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti pa šele v letu 2014.

Okoljski inšpektor se je odzival, izdajal odločbe, te niso bile izvršene in ni več ukrepal

Upravna inšpektorica je nadalje ugotovila, da se je okoljski inšpektor na prijave odzival, večkrat je ugotovil nepravilnosti in tudi izdal ureditvene odločbe. Vendar pa nato pri preverjanju, ali so te odločbe izpolnjene, ni več ukrepal. Ekosistemom namreč ni izrekel nobenega od možnih ukrepov. Lahko bi mu celo prepovedal opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnosti. Namesto tega je okoljski inšpektor diskrecijsko izbiral druge ukrepe. Upravna inšpektorica zdaj ugotavlja, da je okoljski inšpektor opustil dolžno ravnanje.

Pomanjkljiva dokumentacija na inšpektoratu

Nadalje je upravna inšpektorica ugotovila nepregledno poslovanje Inšpektorata za okolje in prostor. Dokumenti so neustrezno evidentirani, dokumentacija je pomanjkljiva. Predvsem so izstopali zapisniki okoljskega inšpektorata, v katerih je bilo zapisano, da na lokaciji Ekosistemov v Zalogu ni ugotovljenih nepravilnosti ali pa so te odpravljene, vendar pa inšpektor tega ni dokazal s fotografijami.

Na ministrstvu predlog za odvzem dovoljenja tri mesece obstal v predalu

Inšpektorica je tudi ugotovila, da je okoljski inšpektor poskušal prisiliti Ekosisteme k saniranju nedovoljenega stanja tudi s predlogom za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Prvi predlog za odvzem je ministrstvu za okolje poslal oktobra 2013. Agencija RS za okolje (Arso) je nato o predlogu inšpektorja odločila šele v marcu 2014 in to tako, da so postopek za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja ustavili. Odgovoren za to je bil takratni vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za okolje na ministrstvu za okolje in prostor. Ta je inšpektorjev predlog kar tri mesece po nepotrebnem držal v predalu.

V tem času so Ekosistemi nekatere stvari odpravili, s tem so pridobili čas, dejansko stanje pa je bilo nato nekoliko drugačno od tistega, kar je ugotovil inšpektor, in predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja je padel v vodo.

Pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja: Ravnanje UE Novo mesto

Upravna inšpektorica je preverila tudi razloge za dolgotrajnost vodenja postopkov izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja. Ugotovila je, da je bil predlog za izdajo gradbenega dovoljenja dan v letu 2010, to je bilo nato izdano leta 2012. Med posameznimi procesnimi dejanji pa je preteklo tudi po več mesecev. Pogoji za odločitev o zahtevku družbe pa so obstajali že dva meseca po vloženi vlogi in ne dve leti.

Ekosistemi so namreč vložili vlogo za gradbeno dovoljenje brez okoljevarstvenega dovoljenja. Na Upravni enoti (UE) Novo mesto so podjetje nato pozvali k dopolnitvi vloge šele junija 2011, rok so jim postavili 30 dni. Ekosistemi vloge niso dopolnili, UE Novo mesto pa po preteku 30 dni zahtevka za gradbeno dovoljenje ni zavrnila niti ni opravila nobenega procesnega dejanja vse do aprila 2012.

Očitno so bili v navezi, Ekosistemi so nato vlogo dopolnili šele aprila 2012, UE pa je  junija 2012 izdala gradbeno dovoljenje.

Inšpektorica je sicer še ugotovila, da pri izdaji upravnih dovoljenj UE Novo mesto obrazložitve odločb ne vsebujejo vseh razlogov za odločitev, veliko stvari tudi ni v skladu z zakonom.

Občina Straža odloča že 8 let

Upravna inšpektorica je opravila nadzor tudi v Občini Straža. Ugotovila je, da si je podjetje Ekosistemi prizadevalo za priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo, vendar niso izpolnjevali pogojev. Na občino so leta 2010 posredovali tudi vlogo za odmero komunalnega prispevka za priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo, vendar pa občina o tej vlogi vse do leta 2018, do inšpekcijskega pregleda, še ni odločila.

Odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti izdana šele po požaru

Inšpektorica je tudi ugotovila, da je okoljski inšpektorat v letu 2017 vodil inšpekcijski nadzor nad Ekosistemi in podjetju v juliju izdal odločbo o odpravi nepravilnosti. Spomnimo, ta odločba je bila izdana le nekaj dni pred požarom in nato po navedbah ministrstva pomemben razlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja v letu 2018. Inšpektorica pa je zdaj zapisala, da je okoljski inšpektor odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti v Zalogu izdal šele po požaru. Inšpektor za okolje je nato šele oktobra 2017 ministrstvu za okolje poslal predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekosistemi. Ministrstvo je to odstopilo Agenciji RS za okolje, ki je odločila v predpisanem roku in ugodila predlogu inšpektorja. Ekosistemi so se na odločitev pritožili, ministrstvo za okolje je to v delu, ki se je nanašalo na okoljevarstveno dovoljenje, zavrnilo, Ekosistemi pa so sprožili upravni spor. Na Upravno sodišče RS so namreč vložili tožbo, o kateri še ni odločeno.

Končne ugotovitve

V primerih gradbenega in okoljskega inšpektorja, uslužbenca ministrstva za okolje, takratnega v. d. direktorja direktorata in uradnika Upravne enote Novo mesto je inšpektorica ugotovila nevestno ravnanje v službi. Pri svojem delu so opustili dolžna procesna dejanja, ki imajo za posledico prikrajšanje javnega interesa.

S tem so uradne osebe upravnih organov kršile dolžna ravnanja, s katerimi so lahko sebi in drugim omogočile tudi neupravičeno korist.

Jakličeva je navedla, da je ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. O nadaljnjih ukrepih bomo poročali.

Pobude za notranji upravni nadzor dala Civilna iniciativa Zalog – Loke

Zapisnik upravne inšpektorice mag. Mateje Jaklič je na svoji spletni strani objavila Civilna iniciativa Zalog – Loke. Zapisali so, da so bili oni tisti, ki so posredovali številne pobude za notranji upravni nadzor nad delom uradnih oseb v upravnih zadevah družbe Ekosistemi. O ugotovitvah pa so zapisali:

“Ugotovitve so nas šokirale. Nismo si predstavljali, da se nekateri uradniki v današnjem času lahko počutijo tako nedotakljive, da si drznejo odločati po prosti presoji ali bodo pri opravljanju svojega dela upoštevali nekatere predpise ali pa jih ne bodo. Drznejo si odločati, ali bodo uradno dejanje opravili v predpisanem roku, ali pa rokov enostavno ne bodo upoštevali. Lahko le upamo, da ta ugotovljena negativna praksa ni splošno razširjena tudi v drugih podobnih upravnih zadevah v Sloveniji.”

Dodali so:

“Na podlagi povzetka ugotovitev inšpektorice lahko tudi sklepamo, da je bila verjetno “preuranjena” odločitev novomeškega tožilstva (sklep št. Kt 571/13 – RBT/jh z dne 27. 5. 2014) o zavrženju obsežne kazenske ovadbe Regijskega  društva ekološkega gibanja Ivančna gorica, ki jo je ta nevladna organizacija podala dne 25. 4. 2013 zaradi suma nepravilnosti inšpekcijskega ukrepanja pri obravnavanju nepravilnosti v obratu za obdelavo odpadkov Ekosistemi, d. o. o.”

Zapisnik in ugotovitve je na svojem Twitter profilu objavil tudi dr. Anton Olaj. Zapisal je:

dr. Anton Olaj @dr_Olaj Apr 3

Inšpektorat za javni sektor je na podlagi pobud Civilne iniciative (C.I.) opravil nadzor nad delom uradnikov v upravnih zadevah družbe Ekosistemi d.o.o. Ugotovitve o nepravilnostih so šokantne! C.I. poziva pristojne državne organe k ureditvi razmer. Več na

Več o dokumentu inšpektorata najdete tukaj ekosistemi.

J. M.