Prevozi otrok: Bodo občinarji zmogli reči ne županu in korupciji?

Bomo priča še tretjemu, morda celo četrtemu javnemu razpisu? Verjetno, če tudi v tokratnem javnem razpisu Občini Žužemberk ne bo uspelo oddati posla, v štirih letih vrednega več kot milijon evrov, podjetju FS d. o. o., v katerem je bil dolgoletni lastnik in direktor ter hkrati tudi nepoklicni župan, Franc Škufca. Od leta 2006 dalje je v njem uradno zaposlen kot komercialist, po drugi strani pa prek notarskega zapisa še naprej tihi lastnik podjetja, ki ga obvladuje iz ozadja. Slišati je celo, da naj bi bili javni razpisi za prevoze že pod drobnogledom policije.

Kot jara kača se že od februarja vleče zgodba okoli javnih razpisov za prevoze učencev v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let. Prvi javni razpis je Občina Žužemberk objavila 21. 2. 2017, na katerega so v roku oddali ponudbe trije ponudniki: Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s. p., Prevozi Kastelic avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo Kraševec Sandi s. p. in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar s. p., skupno ponudbo v višini 247.311,60 EUR; FS d. o. o., v višini 269.353,50 EUR in Integral voznik d. o. o., v višini 337.107.50 EUR (vse cene so brez DDV).

Občina najcenejšo ponudbo zavrnila

V zvezi s tem javnim razpisom lahko v odločitvi o izidu javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil dne 21. 4. 2017, preberemo, da je Občina Žužemberk ponudbo najcenejše skupne ponudbe partnerjev: Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah s. p., Prevozi Kastelic avtobusni prevozi d. o. o., Avtoprevozništvo Kraševec Sandi s. p., in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar s. p., (v nadaljevanju: Najugodnejši ponudnik) izločila iz nadaljnjega postopka, kot vzrok pa je navedla neizpolnjevanje razpisnih pogojev glede ustreznosti referenc (200.000 EUR) in S.BON ocene (najmanj 5). Kot najugodnejšo ponudbo pa je izbrala ponudbo FS d. o. o., ki sicer ni bila najcenejša, gre pa za izvajalca, ki že vse od ustanovitve Občine Žužemberk dalje zanjo izvaja prevoze učencev v Osnovno šolo Žužemberk. Iz zgodovinskega izpiska iz sodnega registra za družbo FS d. o. o. namreč izhaja, da je bil v obdobju od leta 1995 do leta 2006 direktor omenjene družbe in izbranega ponudnika sam župan Naročnika Franc Škufca, iz rednega izpiska iz sodnega registra za FS d. o. o. pa izhaja, da je na podlagi neposrednega notarskega zapisa Andreja Tirana, opr. št. SV 428/06 z dne 20. 6. 2006, na poslovnem deležu družbenika Marka Zajca vpisana prepoved odtujitve in obremenitve poslovnega deleža ter neposredna izvršljivost notarskega zapisa v korist Franca Škufce, rojen leta 1960, Malo Lipje, 8360 Žužemberk, ki je od leta 2006 dalje v tem podjetju zaposlen kot komercialist.

Državna revizijska komisija potrdila, da je občina ravnala napačno

Zoper odločitev o oddaji javnega naročila so skupni partnerji iz dane ponudbe pri Državni revizijski komisiji vložili zahtevek za revizijo in z njo uspeli. Komisija je ugotovila, da izpolnjujejo naročnikove zahteve tako glede referenc kot tudi S.BON ocene in ker je bilo zahtevku za revizijo ugodeno, je morala Občina Žužemberk skupini štirih partnerjev povrniti vse revizijske stroške v višini 23.595,37 evra za takso, 1.377 evrov za odvetniške storitve, 18,36 evra za druge stroške in 306,98 evra davka na dodano vrednost. Skupno je bilo to 25.297,71 evra in jih je morala plačati Občina Žužemberk iz svojega proračuna.

Občina bi spet po svoje, stvar je spet na Državni revizijski komisiji

A vsa zgodba o prvem javnem razpisu s tem še ni končana. Občina Žužemberk je 3. 7. 2017 objavila odločitev o izidu javnega naročila, v katerem je zavrnila vse ponudbe, kot vzrok za zavrnitev vseh ponudb pa je navedla, da zahtevani referenčni pogoj v razpisni dokumentaciji (ki ga je mimogrede, določila sama), ni napisan na način, kot je to dejansko želel preveriti naročnik in bi odražal sorazmernost predmeta konkretnega javnega naročila. Tudi zoper to odločitev Občine Žužemberk je Najugodnejši ponudnik vložil zahtevek za revizijo, ki pa še ni zaključen in je v postopku reševanja pri Državni revizijski komisiji.

Novi razpis voda na mlin Škufcinega FS

Kar nekako pričakovano je Občina Žužemberk dne 7. 7. 2017 na portalu javnih naročil objavila identični javni razpis za prevoz učencev, le, da je tokrat od ponudnikov zahtevala, da izpolnjujejo referenčni pogoj 250.000 EUR (v prejšnjem 200.000 EUR) in S.BON oceno najmanj 6 (v prejšnjem najmanj 5). S tem je Občina Žužemberk že vnaprej iz kroga potencialnih ponudnikov izločila Najugodnejšega ponudnika, saj je že pri odpiranju ponudb na prejšnji javni razpis z vpogledom v dokumentacijo teh štirih ponudnikov lahko preverila, da danega pogoja glede referenc v višini 250.000 EUR ne izpolnjuje nihče od njih. Izpolnjujeta pa ga FS d. o. o. in Integral voznik d. o. o.

Tokrat postavili nove zahteve za izločitev ostalih

V javnih razpisih, objavljenih v letih 2009 in 2013, katerih predmet je bil izvajanje prevozov učencev v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let, je Občina Žužemberk od potencialnih ponudnikov kot pogoj za prijavo na javni razpis zahtevala, da imajo registrirano dejavnost za izvajanje prevozov v cestnem potniškem prometu, ustrezno število vozil in kadra. O kakšnih v nebo vpijočih referencah v višini 200.000 EUR ali zdaj zahtevanih celo 250.000 EUR takrat ni bilo ne duha ne sluha, prevoze pa je vseh osem let izvajalo podjetje FS d. o. o. In takrat za Občino Žužemberk ni bilo sporno, da FS d. o. o. ne bi mogel izpolniti zahtev naročnika, ne da bi od njega dodatno zahtevala še za 200.000 EUR referenc, kar so na občini oporekali prav tem štirim skupnim partnerjem v dani ponudbi na prvi javni razpis.

Najugodnejši ponudniki vztrajajo in bodo vztrajali

Eden od teh štirih ponudnikov (Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar s. p.) je po objavi novega javnega razpisa dne 7. 7. 2017 prek portala javnih naročil opozoril Občino Žužemberk, da je ta razpis nezakonit, ker ga je občina objavila prej, kot bo zaključen revizijski postopek za tisti prvi javni razpis iz februarja 2017. V primeru, če bo Občina Žužemberk pred zaključkom revizijskega postopka s 1. 9. 2017 podpisala pogodbo z izvajalcem, bo začet postopek sodnega varstva in vložena zahteva za vračilo materialne škode, ki bo povzročena štirim neizbranim partnerskim ponudnikom.

Če bodo na občini spet trmarili, bodo Žužemberčani plačali veliko materialno škodo

Če bo do podpisa pogodbe s katerim koli drugim ponudnikom dejansko prišlo, bomo lahko priča temu, da bo morala Občina Žužemberk iz svojega proračuna plačati opravljene prevoze izvajalcu po pogodbi od 1. 9. dalje, hkrati pa tudi povrniti veliko materialno škodo štirim partnerskim ponudnikom, kar bodo ti dosegli s tožbo prek Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki v tem primeru zadeve obravnava prednostno. Stroški bodo tako dvojni. Si jih Občina Žužemberk lahko privošči in jih tudi plača iz svojega proračuna? Napisal je tudi, da je po njegovem mnenju Občina kršila določbe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in bo zaradi evidentne kršitve zakonodaje o tem obvestil enega od zagovornikov javnega interesa v postopkih javnega naročanja, to pa so:

  • ministrstvo, pristojno za javna naročila,
  • Računsko sodišče Republike Slovenije,
  • organ, pristojen za varstvo konkurence in
  • organ, pristojen za preprečevanje korupcije.

Občina Žužemberk mu je na opozorilo o nezakonitosti razpisa odgovorila, da samo izvajanje novega postopka ne predstavlja kršitve veljavne zakonodaje – naročnik z objavo novega postopka ni kršil veljavne zakonodaje. Naročnik bo po potrebi, v kolikor DKOM (Državna revizijska komisija) do izteka roka za oddajo ponudb še ne bo izdala odločitve o predhodnem postopku, ustavil postopek oziroma podaljšal rok za oddajo ponudb.

Kot lahko preberemo v nadaljevanju, je bil na nezakonitost tega drugega javnega razpisa pisno opozorjen tudi eden od zagovornikov javnega interesa v postopkih javnega naročanja in pričakovati je, da bo ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi, pri Občini Žužemberk zaustavil nadaljnji postopek drugega javnega razpisa z dne 7. 7. 2017 in začel predrevizijski postopek ter po potrebi tudi revizijskega pri Državni revizijski komisiji.

Zapisali, da bodo postopek ustavili, v resnici pa so ga še podaljšali

Kot je v odgovoru napisala Občina Žužemberk potencialnemu ponudniku Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar s. p. bo v primeru, da revizijski postopek za prvi javni razpis ne bo zaključen do 11. 8. 2017, ko je bil rok za oddajo ponudb, postopek ustavila. Dejansko pa je tega še podaljšala – do 18. 8. 2017.

Očitno se občina ni držala tistega, kar je v odgovoru zapisala sama.

Iz vpogleda na spletno stran Državne revizijske komisije je že na prvi pogled jasno, da revizijski postopek zoper odločitev Občine Žužemberk o oddaji oz. neoddaji javnega razpisa z dne 21. 2. 2017 še ni končan. Občina je v odgovoru zapisala, da bo v tem primeru postopek javnega razpisa z dne 7. 7. 2017 ustavila, pa ga ni, saj je štiričlanska komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan Franc Škufca (Jože Šteingel, podžupan in občinski svetnik, Jacques Gros, direktor občinske uprave, Marija Ban, občinska svetnica, in Vladimir Kostevc, občinski uradnik), dne 18. 8. 2017 izvedla odpiranje ponudb. Tokrat je prispela le ena ponudba in to ponudba FS d. o. o., v višini 263.843,50 EUR (brez DDV). Če to ponudbo FS d. o. o. primerjamo s tisto iz februarskega razpisa, je sicer tokratna za 5.510 EUR nižja, vendar je še vedno višja od ponudbe Najugodnejšega ponudnika, ki je bila 247.311,60 EUR, in to za 16.531,19 EUR. Prav v povezavi s to ponudbo pa še vedno poteka revizijski postopek.

Integral voznik d. o. o. si je premislil najverjetneje tudi zaradi medijev

Zanimivo. Pričakovati je bilo še vsaj ponudbo Integral voznika d. o. o., a očitno je prišlo nekaj vmes, da si je ta tokrat premislil, morda tudi zaradi odmevnosti zadeve in pisanja o tem v medijih. Po nekaterih podatkih pa naj bi se glede razjasnjevanja okoliščin in poteka javnih razpisov za prevoze učencev v Osnovno šolo Žužemberk vključila tudi policija.

Kaj vse bi lahko bilo še predmet policijske preiskave?

Če je policija res začela s preiskavo okoli teh javnih razpisov, bi bilo morda prav, da preišče in razišče tudi, komu, kdaj in za kakšen denar je nekdanji direktor in lastnik FS d. o. o., Franc Škufca, to podjetje prodal sedanjemu 95 % lastniku in direktorju Janezu Papežu in 5 % lastniku Marku Zajcu. Razišče in preišče lahko tudi denarni tok prodaje in nakupa in ali je do njega tudi dejansko prišlo. Preveri lahko tudi, ali je morda šlo zgolj in samo za prodajo na papirju, da bi z njo zadostili določbam Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je FS d. o. o. tudi po letu 2006 omogočilo poslovanje z Občino Žužemberk, ki mu je do 19. 8. 2017, po podatkih iz aplikacije Erar od leta 2003 dalje iz proračuna izplačala 3.791.237,01 EUR.

In kdo bo potemtakem 1. 9. 2017 izvajal prevoze učence v Osnovno šolo Žužemberk?

Občina je na prvi javni razpis iz februarja 2017 dobila tri dopustne ponudbe in najcenejša med njimi je bila ponudba Najugodnejšega ponudnika v višini 247.311,60 EUR. Nobenih ovir ni, da občina s 1. 9. 2017 z njimi ne bi podpisala pogodbe. Obstaja pa velika verjetnost, da bo Občina podpisala pogodbo s FS d. o. o., čeprav je bila njegova ponudba na ta drugi javni razpis 263.843,50 EUR in je za 16.531,19 EUR višja od ponudbe štirih partnerskih ponudnikov.

Župan komisijo pošilja po vroč kostanj v žerjavico – ti se morajo zavedati svoje odgovornosti

V nekaj dneh je pričakovati, kako se bo odločila Občina Žužemberk in kakšno odločitev o oddaji oziroma neoddaji javnega naročila bo sprejela komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan Franc Škufca. Ob tem bi se morali njeni člani vsekakor zavedati svoje odgovornosti in dejstva, da jih je župan z njihovim imenovanjem v komisijo za odpiranje ponudb poslal po vroč kostanj v žerjavico, hkrati pa je podžupana Jožeta Šteingla še pooblastil, da to odločitev podpiše, pa tudi, da v imenu Občine Žužemberk z izvajalcem, ki mu bodo prevozi oddani, podpiše pogodbo.

Ob tem pa bi na njihovem mestu veljalo razmisliti, koliko se za komisijo kot za podžupanom v ozadju »skriva« župan Franc Škufca, ki naj bi v primeru, da se v postopku oddaje javnega naročila za prevoze izkaže, odkrije in razkrije, da naj bi bile storjene nepravilnosti in nezakonitosti, s prstom javno pokazal na komisijo (Jožeta Šteingla, podžupana in občinskega svetnika, Jacquesa Grosa direktorja občinske uprave, Marijo Ban, občinsko svetnico, in Vladimirja Kostevca, občinskega uradnika), rekoč, da sam pri tem nima nič. Tako bi se lahko na prefinjen način izognil odgovornosti in se distanciral od celotne zadeve.

Občina je bila prek portala javnih naročil opozorjena, da je javni razpis za prevoze z dne 7. 7. 2017 nezakonit, zato se tokrat na argument »nisem vedel, nisem bil opozorjen, da delam karkoli narobe« niti župan niti Občina Žužemberk niti člani komisije in niti ne podžupan Jože Šteingel pač ne bodo mogli izgovarjati. Dejstvo je, da so bili na to javno opozorjeni in to pravočasno.

Kdo bo torej 1. 9. 2017 v šolo pripeljal otroke, se še ne ve, pa bi se moralo vedeti

Občina Žužemberk bo morala zagotoviti prevoz učencev in prevoznik bi jih 1. 9. 2017 moral pripeljati v Osnovno šolo Žužemberk. Kdo jih bo tudi dejansko pripeljal, se še ne ve, pa bi se v tem času že moralo vedeti. Če bo to v primerjavi s prejšnjimi leti novi izvajalec, ga je še pred začetkom pouka Občina Žužemberk dolžna vpeljati v posel. Če bo Občina posel oddala podjetju FS d. o. o., je ta dražji kot Najugodnejši ponudnik za 16.531,19 EUR, kar bi bilo nesmiselno in bi pomenilo oškodovanje občinskega proračuna. Znano je namreč, da obstaja cenejši prevoznik.

Kako bodo ukrepali in ali bo policija 1. 9. 2017 preverjala prevoze otrok in pogodbo?

Vsekakor bo zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh, kako se bosta odločila komisija za odpiranje ponudb in podžupan Jože Šteingel, kako bodo ukrepali zagovornik javnega interesa v postopkih javnega naročanja, Državna revizijska komisija in ne nazadnje, kako bo ukrepala Policija glede postopkov javnega razpisa in ali bo 1. 9. 2017 na kraju samem preverila, kdo izvaja prevoze učencev v Osnovno šolo Žužemberk, ali ima za to ustrezno pogodbo in ali je bil izbran na zakonitem javnem razpisu.

Pred Občino Žužemberk je v zvezi s prevozi pred 1. 9. 2017 še nekaj vročih dni in morda so pred njo celo vroči jesenski meseci. Počakati je treba le še kakšen dan in vse bo jasno po objavi o oddaji oz. neoddaji javnega naročila z dne 7. 7. 2017, ko skrivnosti ne bo več.

Vir: Portal javnih naročil, Državna revizijska komisija, Facebook.