Poslovno industrijska cona Cikava umeščena v Dogovor za razvoj regij

Rotovž (www.geago.si)

Projekt Mestne občine Novo mesto »Poslovno industrijska cona Cikava« je umeščen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Jugovzhodna Slovenij, so sporočili z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in dodali, da bo z realiziranim projektom občina oplemenitila gospodarski razvoj te posledično zvišala tudi kakovost bivanja občanov.

Vrednost projekta znaša skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval več kot 2,3 milijona evrov.

Vsebinsko je projekt razdeljen na dva dela, in sicer:

– na rekonstrukcijo ceste, gradnjo meteorne kanalizacije in

– rekonstrukcijo plinovoda ter na komunalno opremljanje Poslovno industrijske cone Cikava.

Slednje obsega rekonstrukcijo obstoječega meteornega in fekalnega kanala, ureditev odprtega meteornega jarka skupaj s prepustom pod cesto, širitev obstoječega jarka in preureditev vodotoka Šajser, zamenjava in prestavitev vodovoda ter fekalne kanalizacije, prestavitev telekomunikacijskih vodov in elektroenergetskih vodov.

Zaključek projekta je predviden v letu 2022.

S projektom želijo zagotoviti pogoje za nastanek novih delovnih mest, spodbuditi dvig konkurenčnosti gospodarstva, izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih in potencialnih novih gospodarskih subjektov, omogočiti ugodne pogoje za rast in razvoj domačih podjetij, privabiti domače in tuje investicije, izboljšati ekonomski položaj občanov, omogočiti delo v domačem kraju ter posledično znižati brezposelnost, navajajo na ministrstvu.

M. D.