Popravek: Novo mesto: Neverjetno, s kakšno lahkoto zapravljajo občinski denar

Glavni trg spodaj (vizualizacija po prenovi)

Dne 17. 9. 2017 smo na portalu Moja Dolenjska objavili članek z naslovom: novo-mesto-neverjetno-s-kaksno-lahkoto-zapravljajo-obcinski-denar. V nadaljevanju skladno s 4. točko 38. člena Zakona o medijih objavljamo naslednji popravek:

Prenova novomeškega mestnega jedra poteka transparentno in odgovorno

V članku »Novo mesto: Neverjetno, s kakšno lahkoto zapravljajo občinski denar«, so podane številne napačne ter nepreverjene trditve.

Prenova ne bo potekala predvsem tako, da bo položenih 700 tisoč granitnih kock, olepšana podoba trga in uvedena zapora za promet. Čeprav manj viden, je ključni del ureditev podzemne infrastrukture, ki je v delih mestnega jedra, kjer v zadnjem desetletju ni bila obnovljena, slaba, zaradi dotrajanih materialov pa imajo pristojne službe težko nalogo zagotavljanja osnovnih javnih služb, predvsem komunalne. V sklopu del bo tako izvedena tudi obsežna obnova podzemne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, energetike in telekomunikacij), ki se združuje v tri metre visok in dva metra širok infrastrukturni kolektor.

Nad zemljo se prilagodi niveleta cestišča, menja se urbana oprema, osvetlitev, drevesa in tlakovanje z granitnimi kockami, ki pa bo, v nasprotju z navedbami v članku, zajemalo zgolj približno 15 % vseh izvedenih del. Mesto se za promet ne zapira, temveč se s spremembo prometnega režima zmanjšuje tranzitni promet, ki daje prednost pešcem in kolesarjem in trg vrača ljudem.

Mestna občina Novo mesto se ni šele zdaj odločila, da bo prenovila le Glavni trg in del Rozmanove ulice. Že od začetka projekta komunicira, da se bo projekt izvajal etapno. Prenova je razdeljena na štiri glavne sklope, za katere je potrebno v prvi vrsti zagotoviti financiranje in ustrezno delovanje mestnega jedra, kar je bistveno lažje, če se obnova izvaja po delih. Sklopi so sledeči:

A: Kandijsko križišče z ureditvijo Trga Novomeške pomladi

B: Glavni trg, Pugljeva ulica in vzhodni del Rozmanove ulice (to je sklop, ki se prenavlja prvi)

C: zahodni del Rozmanove ulice

D: Prešernov trg, Kastelčeva in Linhartova ulica

V celoti napačne so navedbe, ki omenjajo sodelovanje s podjetjem ATELIERarhitekti. Mestna občina Novo mesto podjetju ni plačala rekordnega zneska, ravno nasprotno. Zavajajoča je tudi navedba del, ki naj bi jih opravili za navedeni znesek. Rešitev podjetja ATELIERarhitekti je bila izbrana kot strokovno najprimernejša rešitev na javnem natečaju, ki ga je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedla Mestna občina Novo mesto. Za to so prejeli nagrado v višini 4.200 evrov. V določilih natečaja je bilo opredeljeno, da bo ponudniku v sestavi natečajnika prvonagrajene rešitve dodeljena tudi izvedba projektne dokumentacije. ATELIERarhitekti so tako skupaj s podizvajalcem za projekt izdelali celotno projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, katerega namen je izvedba gradnje, projekt izvedenih del, katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja) ter projektantski nadzor. Projekt za vsako območje obnove posebej vsebuje: vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt krajinske arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij ceste z zunanjo ureditvijo in odvodnjavanjem, načrt gradbenih konstrukcij – vodovod s priključki, načrt gradbenih konstrukcij – elektro kabelska kanalizacija, načrt gradbenih konstrukcij – opažni in armaturni narti, načrt električnih instalacij in električne opreme, načrt cestne razsvetljave in nizkonapetostnih priključkov, načrt telekomunikacij, varnostni načrt, geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. Vsakega od navedenih projektov spremlja podroben popis in predračun.

Plačila so bila izvedena za projektno dokumentacijo za vse sklope, saj je v večini vsa že predana naročniku. Zneski so bili določeni (ocenjeni oz. ovrednoteni) transparentno že v fazi natečaja in so glede na obseg projekta bistveno pod priporočeno vrednostjo ZAPS oz. pod običajnimi cenami projektantskih storitev, ki pri podobnem obsegu del običajno dosegajo vsaj 4 % investicijske vrednosti. Za projektiranje sklopa B, katerega prenova poteka in predstavlja pribl. 30 % investicije celotne operacije, so arhitekti npr. prejeli pribl. 84.000 evrov (približno toliko, kot prejme samo nadzor nad gradnjo), kar znaša 1,5 % investicije. Za primerjavo: v primerljivih slovenskih mestih ti zneski dosegajo od 2,5 do 3,5 %, v razvitejših krajih zahodne Evrope pa ne padejo pod 8 %.

Napačna je tudi navedba, da bo prenovo mestnega jedra v celoti pokrila Mestna občina Novo mesto. Za izvedbo prenove občina načrtuje, da bo okrog 80 odstotkov sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov v sklopu mehanizma Celostnih teritorialnih naložb za prenovo urbanih območij, preostali znesek pa bo zagotovila iz občinskega proračuna.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto

Popravek je objavljen na podlagi Sodbe Okrajnega sodišča v Novem mestu (opr. št. P 246/2017) z dne 10. januarja 2017.