Podjetju FS odvzeta koncesija in licence zaradi goljufanja države, krivi so pa drugi

(vir: MD)

Podjetju FS, d. o. o., so odvzeti koncesija in licence, razlog je goljufanje države, krivi pa so drugi. Ovadbo zoper družbo FS, d. o. o., Žužemberk, je na Policijsko upravo Novo mesto pred desetimi leti podalo takratno Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor.

Nato je prišlo do obtožnice, kjer sta bila soobtožena: FS, d. o. o., iz Žužemberka in sedaj pokojni Iztok Kunej.

Med januarjem 2010 in junijem 2011 je namreč družba FS prevozi, storitve in trgovina d. o. o. Žužemberk od takratnega Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor pridobila za 134.097,71 evra neupravičenih kompenzacij, ki so bile namenjene nerentabilnim linijam, da jih prevoznik ne bi ukinil. Ker so se v FS d. o. o. zavedali, kakšne posledice bi goljufanje države lahko imelo za to podjetje (besedo »goljufanje« so v člankih navajali mediji v času sojenja tej družbi), so v državni proračun po dolgem odlašanju potem le vrnil 159.493,61 evra (skupaj z obrestmi). Kljub temu, da je družba ta denar skupaj z obrestmi vrnila, je predkazenski postopek tekel naprej.

Na Okrajnem sodišču v Novem mestu je bil po obtožnem predlogu Okrožnega državnega tožilstva iz Novega mesta s sodbo z dne 23. februarja 2017 FS d. o. o. spoznan za krivega storitve nadaljevanega kaznivega dejanja preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti in plačila 45.000 evrov stranske denarne kazni. Višje sodišče v Ljubljani je z majhnimi spremembami potrdilo sodbo okrajnega sodišča in jim znižalo kazen na 40.000 evrov. Zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani je FS d. o. o. na Vrhovno sodišče RS vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in z njo uspel. Vrhovno sodišče je s sodbo z dne 26. septembra 2019 zaradi procesnih napak sodbi obeh sodišč razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje na Okrajno sodišče v Novem mestu.

Na ponovnem sojenju je bila na podlagi sodbe z dne 30. septembra 2020 družba FS d. o. o. ponovno spoznana za krivo nadaljevanega kaznivega dejanja preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti. V času do ponovnega sojenja so nekatere zadeve že zastarale, zato so se obravnavale samo neupravičeno prejete kompenzacije med 4. 10. 2010 in 14. 6. 2011.

Kot piše v sodbi, je FS d. o. o. pri uveljavljanju subvencij in kompenzacij za prevoze v javnem potniškem prometu iz koristoljubja neupravičeno prejel za 77.644,89 evra kompenzacij, do katerih ni bil upravičen in si v višini tega zneska pridobil protipravno premoženjsko korist, s katero je razpolagal. Družba FS d. o. o. je morala plačati tudi 30.000 evrov stranske denarne kazni. Kot je bilo pričakovati, so se ponovno pritožili na Višje sodišče v Ljubljani, ki je o pritožbi odločilo s sodbo  10. 11. 2021, s katero je v celoti potrdilo sodbo okrajnega sodišča in ta je postala pravnomočna.

Zaradi pravnomočne sodbe za očitano kaznivo dejanje je FS d. o. o. na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu izgubil ugled, zato mu je Gospodarska zbornica Slovenije z dokončno odločbo odvzela vse licence za prevoze v cestnem prometu za potnike in tovorni promet tako doma kot v tujini. Licence je moral FS d. o. o. vrniti izdajatelju Gospodarski zbornici Slovenije skupaj z izvodi licence, ta pa o odvzemu licenc takoj obvesti ministrstvo in inšpektorat pristojna za promet.

Ministrstvo za infrastrukturo je podjetju FS podelilo koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe za javni linijski prevoz potnikov v notranjem prometu (redne medkrajevne linije, prevoz dijakov v šolo). Ker je bila družbi FS d. o. o. odvzeta koncesija je vse te njene linije z dne 9. 11. 2022 prevzela družba Arriva Slovenija. Tudi Občina Žužemberk bo morala za prevoze otrok, ki jih je zanjo na podlagi javnega razpisa iz marca 2021 in sklenjene pogodbe izvajala ta družba, izbrati novega prevoznika. Od izreka pravnomočne sodbe Višjega sodišča v Ljubljani z dne 10. 11. 2021 do odvzema koncesije in licenc je minilo malo manj kot eno leto. Zakaj tako dolgo, bi bilo potrebno vprašati na Okrajno sodišče v Novem mestu, Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za infrastrukturo.

Očitno so se v FS d. o. o. zavedali, kakšna usoda jih čaka v nadaljevanju. Kot je bilo za pričakovati, je bila 4. marca 2022 na istem naslovu, kot ga ima FS d. o. o., registrirana družba Dolenjska prevozi d. o. o. Družba nima nobenega zaposlenega, direktor in ustanovitelj družbe je Jože Rojc ml. Dne 4. 11. 2022 jim je GZS podelila licenco za prevoz potnikov in blaga, na ta dan pa so imeli v lasti 19 vozil. Kot je slišati govorice, naj bi bila nova družba registrirana z namenom, da bo nadaljevala s prevozi, ki jih je izvajal FS d. o. o. pred odvzemom licenc in koncesije, iz ozadja pa naj bi ga obvladovala hčerka Franca Škufce. Kot se je izkazalo, je bil ta njihov poskus račun brez krčmarja, ker za to ni zakonske podlage.

Samo spomnimo naj na javni razpis Občine Žužemberk iz leta 2017 v času županovanja Franca Škufce, ki na podlagi notarskega zapisa iz ozadja obvladuje to družbo, v kateri je zaposlen kot komercialist. Direktor Janez Papež mu je namreč podpisal pooblastilo, iz katerega bi bilo moč razbrati, kdo naj bi bil tisti, ki dejansko odloča v tem podjetju. Razpis za izbiro izvajalca za prevoze otrok v tamkajšnjo osnovno šolo je občina ponovila štirikrat. Kot pogoj za prijavo je določila tako visoke reference, da jih je izpolnjeval samo FS d. o. o., ki je bil nato kot edini ponudnik tudi izbran. Novoustanovljena Dolenjska prevozi d. o. o. je še brez referenc. Vse občine zahtevajo v svojih razpisih za prevoz učencev kot pogoj tudi reference. Kar se je prej dogajalo z razpisi za prevoze otrok v Občini Žužemberk za čas nekdanjega županovanja Franca Škufce, se bo kot bumerang vrnilo družbi Dolenjska prevozi d. o. o.

Če so se med leti 2010 in 2011 v času debelih krav, kar se tiče neupravičeno prejetih kompenzacij v FS d. o. o., smejali, danes, deset let po tistem stokajo in za goljufijo države, pravnomočno sodbo, odvzeto koncesijo in licence krivijo Darka Puclja, ki ga blatijo po družbenih omrežjih. Tudi njihov poskus s tožbo in zahtevkom za plačilo 51.000 evrov je klavrno propadel, saj je Okrožno sodišče v Novem mestu tožbo, ki še ni pravnomočna, aprila letos zavrnilo.

Resnica je samo ena in edina. Za stanje, v katerem se je znašel FS d. o. o., je krivda za pravnomočno sodbo, odvzem koncesije in licenc izključno na direktorju in ostalih odgovornih v tem podjetju. Prav bi bilo, če jih je kaj v hlačah, da svojim zaposlenim povedo resnico, da bodo ti vedeli, zakaj in kdo je izključni krivec, da so ostali, če bodo, brez dela. Za pridne delavce med zaposlenimi prav gotovo ne bo problem poiskati delo drugje.

J. M.