Pod lupo: Javna naročila – Dolenjske Toplice

(vir: MD)

Občina Dolenjske Toplice trenutno nima nobenega odprtega javnega razpisa za izvajanje storitev ali nakup blaga. Zadnje objavljeni podatki na portalu e-javna naročila so z dne 19. septembra 2017, ko je občina objavila Obvestilo o oddaji naročila za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na svojem območju.

Pogodbo, s katero je podelila koncesijo za izvajanje obvezne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest, je sklenila za 60 mesecev (5 let), pogodbena vrednost je 828.742,50 evra. Izbrani izvajalec je bilo novomeško podjetje CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d. Novo mesto.

Na razpis z dne 26. junija 2017 se je prijavil samo en ponudnik: CGP.

Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah in kamnitem portalu vrtnega paviljona Hudičev turn

Občina je poleti izvajala še javno naročilo za konservatorsko-restavratorski poseg na objekta Vrtni paviljon Hudičev turn v Soteski ob Krki. Skupna vrednost javnega naročila je bila: 44.666,96 evra.

Občina je nato dela oddala dvema ponudnikoma, dela je razdelila v 2 sklopa.

Za prvi sklop: Konservatorsko-restavratorski poseg na stenskih poslikavah v pritličju objekta Vrtni paviljon Hudičev turn v Soteski ob Krki so dela oddali Anji Urbanc – samozaposleni v kulturi, konservatorska – restavratorka iz Ljubljane.

Skupna vrednost tega sklopa (sklop 1) je bila 24.291,96 evra (brez davka na dodano vrednost). Izvajalka bo za vrednost 5.840 evrov (skoraj četrtino celotne vrednosti) delo (pomoč, mehansko odstranjevanje nečistoče, kemično odstranjevanje soli in plesni ter retuširanje) oddala tretji osebi, to je podizvajalcu.

V sklopu 2 pa je občina naročilo oddala Restavratorstvu Rus, Mitja Rus, s. p., Ptuj, in sicer za konservatorsko-restavratorski poseg na vhodnem kamnitem portalu vrtnega paviljona Hudičev turn. Skupna vrednost naročila je 20.375 evrov (brez davka na dodano vrednost).

V letu 2017 je Občina Dolenjske toplice izvajala še naslednja javna naročila:

  1. Založniške in tiskarske storitve za leti 2017 in 2018 za potrebe občine v skupni vrednosti 22.622,95 evra

Na razpis so se prijavili 3 ponudniki, izbran je bil Jože Dolinšek, s. p., Dole pri Litiji.

2. Tekoče vzdrževanje gozdnih cest v občini za leti 2017 in 2018 v skupni vrednosti 42.147,52 evra.

Na razpis so se prijavili 3 ponudniki. Občina je nato javno naročilo oddala Gozdnemu gospodarstvu Novo mesto, d. d.

3. Izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest: podelitev koncesije za obdobje petih (5) let z možnostjo podaljšanja z aneksom za največ tri (3) leta. Vrednost del: 828.742,50 evra.

Prejeli so 1 ponudbo in naročilo oddali podjetju: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d. d., Novo mesto.

4. Projektiranje in izgradnja čistilne naprave v občini

V tem sklopu je bil predmet razpisa, poleg navedenega še izvedba poskusnega obratovanja, odprava pomanjkljivosti v roku za reklamacijo napak in izvršitev ostalih del skladno s projektno nalogo.

Odpiranje ponudb je bilo 17. 8. 2017 ob 9.30 uri. Po tem datumu za to javno naročilo na spletnem portalu javnih naročil ni več objavljenih podatkov.

5. Izbira izvajalca za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v občini za obdobje štirih let (2017/18 do 2020/21): vrednost naročila (vključno z davkom) je bila 412.238,59 evra.

Prispele so tri ponudbe. Občina je nato izbrala podjetje EUROTOUR Prevoz potnikov in blaga, d. o. o., Novo mesto.

Občina je izvajala še javno naročilo Okvirni sporazum za izvajanje visokih in nizkih gradenj v občini s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let, kar bomo zaradi obsežnosti in kompleksnosti predstavili posebej.

Državna revizijska komisija trenutno ne odloča o nobeni zadevi, ki bi se nanašala na Občino Dolenjske Toplice in bi bil vložena pritožba na odločitev o izbiri.

Občina Dolenjske Toplice ima približno 3300 prebivalcev, ki prebivajo v 29 naseljih, velika je 110 kvadratnih kilometrov.

Vir: Uradni list RS, Portal javnih naročil (www.enaročanje.si), Državna revizijska komisija

Na portalu Moja Dolenjska uvajamo posebno rubriko Pod lupo: Javna naročila, v kateri bomo redno objavljali podatke o javnih naročilih in ostalih s tem povezanih dogodkih za posamezne občine in ostale občinske proračunske porabnike.