Občina Žužemberk: Odprtih obveznosti na dan 30. junij 2018 je za 7,52 milijona evrov

(vir: Občina Žužemberk)

Poročilo o izvršitvi proračuna Občine Žužemberk v obdobju januar – junij 2018 izkazuje za 3,54 milijona evra prihodkov ali le tretjino načrtovanih in za 3,98 milijona evra odhodkov, kar je 28,3 odstotka načrtovanega v letu 2018. Hkrati ima občina na dan 30. junij 2018 odprtih kar za 7,52 milijona evrov odprtih obveznosti. Od tega so bile kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 4,81 milijona evrov.

Načrtovani investicijski odhodki v višini 9,98 milijona evrov so uresničeni samo v višini 2,19 milijona evrov, kar pomeni dobro petino oziroma 22 odstotkov vsega načrtovanega v tem letu.

Po zaključnem računu Občine Žužemberk za leto 2017 je ta imela na dan 31. 12. 2017 skupno za 5,77 milijona evrov neplačanih obveznosti in vse nesporne obveznosti iz leta 2017, ki so zapadle v plačilo do 30. 6. 2018, so bile tudi poravnane.

Poročilo o izvršitvi proračuna Občine Žužemberk za 1. polletje 2018 razkriva, da je občina v rebalansu proračuna za leto 2018 načrtovala za 10,68 milijona evrov prihodkov, dejanska realizacija pa je bila v prvih šestih mesecih samo 3,59 milijona evrov ali 33,2 odstotka načrtovanega.

Največji delež dohodkov so predstavljali dohodnina (1,74 milijona evrov), prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije (470.601 evrov) in prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada (1,05 milijona evrov).

Kako je z odhodki?

Odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so bili za leto 2018 načrtovani v višini 14,06 milijona evrov, dejanska realizacija v prvem polletju pa je bila samo 3,98 milijona evrov ali 28,3-odstotna.

Tekoči odhodki (izdatki za plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca, izdatki za blago in storitve in rezerve) so bili realizirani v višini 746.729 evrov ali 43,6-odstotno, tekoči transferji (subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči domači transferi) so bili realizirani v višini 1,04 milijona evrov ali 44,6-odstotno in investicijski odhodki v višini 2,19 milijona evrov ali samo 22 odstotkov od vseh načrtovanih investicijskih odhodkov v letu 2018.

Zanimiv je pregled načrta razvojnih programov za obdobje od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, ki se nanaša na največje investicije v občini v letu 2018 in višina njihove realizacije v tem obdobju:

Opis Veljavni proračun

2018 (EUR)

Realizacija

jan. – jun. (EUR)

Indeks

%

Poligon za usposabljanje gasilcev 127.000 10.650,85 8,39
Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC (Kleč – Polom – Žvirče 73.500 1.293,20 1,76
Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC (Lazina – Hinje) 51.000 507,28 0,99
Obvozna cesta Žužemberk 202.000 0,00 0,00
Obrtna cona Hinje 109.500 50.028,70 45,69
Fekalna kanalizacija Dvor, Mačkovec in rekonstrukcija ceste in kanalizacija Dvor – Sadinja vas 558.000 286.416,12 51,33
Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk 59.000 0,00 0,00
Oskrba s pitno vodo Suhe krajine 4.374.300 1.760.390,16 40,24
Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje 168.000 4.645,81 2,77
Gradnja mrliške vežice Šmihel 146.000 22.372,14 15,32
Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk 92.000 0,00 0,00
Obnova gradu 101.000 0,00 0,00
Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 68.000 4.851,00 8,69
Nov vrtec v Žužemberku 3.445.000 1.952,00 0,06

 

Če je bilo prihodkov v prvem polletju samo za 3.984.695 evrov ali 28,3 odstotka načrtovanih, je bilo za dejavnost občinske uprave porabljenih 214.621,90 evra ali 45,80 odstotka načrtovanega zneska, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (gasilci in CZ) je bilo porabljenih 28.885,80 evra ali 11,90 odstotka načrtovanega. Za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo je bilo v prvem polletju porabljenih 18.725,90 evra ali 12,6 odstotka načrtovanega zneska, za promet in prometno infrastrukturo ter komunikacije pa je bilo porabljenih 424.063,70 evra ali 40,30 odstotka načrtovanega. Za gospodarstvo je šlo 61.829,50 evra ali 34,90 odstotka, za varovanje okolja in naravne dediščine 358.707,20 evra ali 40,20 odstotka, za prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost (največja postavka je projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine) 1,95 milijona evrov evra ali 36,70 odstotka načrtovanega v letu 2018. Za zdravstveno varstvo je bilo porabljenih 14.043,50 evra ali 34,90 odstotka, za kulturo, šport in nevladne organizacije je bilo porabljenih 49.020,40 evra ali 17,90 odstotka načrtovanega zneska, za izobraževanje 676.563,90 evra ali 13,80 odstotka in za socialno varstvo 122.965,50 evra ali 41,60 odstotka od vseh načrtovanih sredstev v letu 2018.

Kaj pa župan in podžupan?

Odhodki za dejavnost župana in podžupana so bili v obdobju januar-junij realizirani v višini 19.524,40 evra ali 40,30 odstotka od načrtovanih 48.400,00 evrov v letu 2018. Od tega so znašali stroški za nadomestilo plače župana 9.607,40 evra in materialni stroški župana 4.303,10 evra. V tem času je podžupan kot nadomestilo plače prejel 3.735,80 evra, skupaj pa sta imela še za 1.878,10 evra prevoznih stroškov in storitev.

Koliko je bilo stroškov s prevozi učencev?

V letu 2017 je bilo veliko govora o razpisu za prevoze učencev v Osnovno šolo Žužemberk, v povezavi s tem je bila na Občini Žužemberk opravljena kriminalistična preiskava, kot tudi hišne preiskave na več naslovih. O tem smo že poročali. V proračunski postavki Pomoč šolajočim, šolski prevozi OŠ je naveden podatek, da je občina za prevoze otrok v OŠ Žužemberk in OŠ Prevole v obdobju od 1. 1. – 30. 6. 2018, porabila 165.454,60 evra ali 46,30 odstotka od načrtovanih 360.000 evrov v letu 2018.

Kako naprej?

Župan Franc Škufca v poročilu, ki smo ga pridobili v uredništvu, v predlogu potrebnih ukrepov predlaga, da je treba tekoče spremljati vse dejavnike, ki lahko vplivajo na izvrševanje proračuna. V kolikor se bodo pojavila bistvena odstopanja od zastavljenih ciljev, oziroma posamezni projekti (programi) ne bodo imeli pogojev za izvršitev, bo potrebno pravočasno predlagati ustrezne ukrepe za izvajanje proračuna za leto 2018, tako, da bo možno morebitne nerealizirane projekte ali kakršna druga odstopanja pravočasno upoštevati pri pripravi predloga (rebalansa) proračuna za leto 2018.

Očitno je pred Občino Žužemberk še naporna jesen, kako pred volitvami izpeljati in realizirati večino načrtovanih projektov, danih v obljubah občankam in občanom.

Predvsem pa, kje in kako zagotoviti prepotreben denar za investicije, plačevanje tekočih obveznosti in tudi za poplačilo že odprtih 4.814.754 evrov kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev, ki so nastale v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018. Naj samo spomnimo, da je bilo kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017, torej v celem letu 2017, za 3.683.413 evra.

J. M.