Občina Dolenjske Toplice mladi družini neprijazna občina

Osnovna šola Dolenjske Toplice (vir: arhiv)

Če si želite otrok ali te že imate, ste v službi in potrebujete predšolsko varstvo za njih, potem si bivanja v občini Dolenjske Toplice ne morete želeti. Občina ima namreč vrtec, ki otroke v varstvo sprejema le enkrat letno. Če se porodniški dopust izteče prej, pa se morata starša znajti kakor vesta in znata. Pri tem čas, meseci, nikogar v občini ne zanimajo.

Za tamkajšnji vrtec lahko tudi rečemo, da je bolj kot za otroke iz domače občine prijazen do otrok staršev, ki prebivajo v drugih občinah. Poleg tega je to ena redkih občin, ki je vrtčevske storitve nazadnje podražila z novembrom 2017 za kar 7,11 odstotka. To je bila že druga podražitev v zadnjem letu. Na občinskem svetu je nazadnje podražitev vrtca podprlo 10 svetnikov od 11 navzočih, proti je glasoval le svetnik iz vrst Slovenske demokratske stranke.

Med letom malčkov ne sprejemajo

Iz Dolenjskih Toplic smo bili že večkrat obveščeni, da vrtec Gumbek Dolenjske Toplice, ki deluje pod okriljem tamkajšnje osnovne šole, med letom malčkov v varstvo ne sprejema. Pri tem gre za malčke, kjer se porodniški dopust starša izteče v času med enim in drugim septembrom. Mesta v vrtcu ne morejo rezervirati (in to seveda tudi plačati). Ker v ostalih občinah, kjer poznamo stvari, temu ni tako, smo se po odgovore napotili k ravnateljici Maji Bobnar. Vprašali smo jo, kdaj je vrtec nazadnje sprejel otroke v varstvo in odgovorila nam je, da je bilo to 1. 10. 2017. Nadalje je potrdila, da imajo v vrtcu precejšnje število otrok iz drugih občin. Od 165, kolikor jih je v varstvu, jih 18 oziroma 11 odstotkov prihaja iz drugih občin.

Najvišja cena v regiji za 1. starostno obdobje

V občinskem glasilu smo zasledili tudi primerjavo cen vrtcev v regiji, kjer je možno ugotoviti, da je vrtec Gumbek iz Dolenjskih Toplic v primerjavi z ostalimi vrtci v regiji za starše otrok iz 1. starostnega obdobja najdražji. Za starše otrok iz 2. starostnega obdobja pa sta dražja vrtca le še v Žužemberku in za poldrugi evro še v Novem mestu.

Primerjava cen z ostalimi vrtci v soseščini (vir: Vrelec – Občinsko glasilo občine Dolenjske Toplice)

Na vprašanje, kdaj so nazadnje dvignili cene in za koliko, pa je Bobnarjeva odvrnila, da so ceno vrtca dvignili s 1. novembrom 2017. Pri tem so mesečno ceno za 1. starostno obdobje povečali za 31,70 evra (za 7,11 odstotka), za 2. starostno obdobje za 10,15 evra (za 3,09 evra), za kombinirani oddelek (3 do 4 leta) pa za 15,23 evra (4,23 odstotka). Dodatno je še pojasnila, da so za toliko povečali ekonomsko ceno vrtca, del tega zneska pa plačajo starši glede na plačni razred, v katerega so razvrščeni glede na dohodek (odločba Centra za socialno delo). Preostali del plačata občina in del Ministrstvo za izobraževanje in šolstvo – MIZŠ (za 2. otroka v vrtcu).

Na vprašanje, ali imajo starši možnost rezervacije mesta za otroka, je odgovorila, da tega nimajo. Dodatno je še povedala:

Zakaj sprejemate otroke iz drugih občin, ali jih v Dolenjskih Toplicah ni dovolj?
Otroke sprejemamo v vrtec po pravilniku o sprejemu otrok v vrtec Gumbek, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Dolenjske Toplice. V njem je opredeljen postopek in kriteriji za sprejem otrok v vrtec.”

Zakaj ni možnosti rezervacije mesta, drugje obstaja ta možnost?
“Možnost rezervacije je le v primeru utemeljenih zdravstvenih razlogov (do 90 dni v koledarskem letu) z zdravniškim potrdilom. V zakonu o vrtcih je v 20. členu opredeljen vpis in sprejem otrok.”

Kaj pravi 20. člen Zakona o vrtcih?

Ta v prvem stavku določa, da “javni vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.” V nadaljevanju pa je zapisano:Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. Sestavo in način dela komisije iz prejšnjega odstavka ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi svet vrtca v soglasju z ustanoviteljem (občino – op. av.). Komisijo imenuje ravnatelj.” V nadaljevanju pa je v tem členu, na katerega se je sklicevala ravnateljica, zapisano, da morajo “starši ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami.”

Kako je s tem, smo vprašali tudi pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sebastjan Magdič nam je odgovoril: “Vrtci vpisujejo otroke skozi vse leto, enkrat letno pa so dolžni objaviti tudi razpis za vpis novincev, ki bodo začeli vrtec prvič obiskovati z začetkom šolskega leta. Če je v vrtcu dovolj prostih mest, bo otrok takoj sprejet, sicer pa o sprejemu odloča komisija.” 

Kaj pravi občinsko vodstvo?

Po odgovore smo se nato napotili do Rada Javornika, direktorja občinske uprave. Glede cen je bil bolj natančen v odgovorih, pojasnil je:

Spremembo cen je občinski svet izglasoval na 18. redni seji, ki je bila 18. oktobra. Cena je različna po starostnih skupinah:

  • 1. starostno obdobje: cena se je iz 445,89 EUR povečala na 477,59 EUR (+31,70 evra
  • 2. starostno obdobje: iz 328,00 EUR na 338,15 EUR (+10,15 evra)
  • kombinirani oddelek iz 352,30 EUR na 367,53 EUR  (+15,23 evra)

Če se v tem delu ustavimo še pri cenah. Novembrska podražitev je bila sicer druga v dobrem letu dni, kar je večinoma prav tako izjema glede na ostale občine.

Če upoštevamo le zadnjo podražitev, pa to na letni ravni pomeni 380,40 evra več za otroka v 1. starostnem obdobju, 121,80 evra več za otroka v 2. starostnem obdobju in 182,76 evra v kombiniranem oddelku.

Tudi Javornik je potrdil, da vrtec, ki je v lasti občine, v oskrbo sprejema otroke iz drugih občin. Glede plačila teh storitev pa je zapisal, da »vrtcu, poleg staršev, krijejo del cene občine, kjer imajo otroci skupaj z enim od staršev stalno prebivališče«.

Potrdil je tudi, da vrtec ne omogoča rezervacije za predšolsko oskrbo za otroke, ki še ne dosegajo starostne meje za prvi vpis. Na naše vprašanje, kako občina ščiti interese mladih družin, povezano s predšolskim varstvom in ali so tu kakšna navodila, strategija in podobno, je Javornik odvrnil:

»Občina ima sprejet pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Gumbek, kjer  ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za  sprejem otrok, kriterije za sprejem in izpis otrok iz vrtca.«

Kakšno vodstvo? Pravila imajo in to jim zadošča

Glede naše ugotovitve, da je občina Dolenjske Toplice neprijazna občina do mladih družin, je Javornik odvrnil: »Pravila imamo ta trenutek pač taka, kar pa ne pomeni niti da so slaba, niti, da so dobra. Prijaznost do družin z majhnimi otroci pa občina potrjuje tudi  z odprtjem dveh oddelkov v zadnjih dveh letih.« Na dodatno vprašanje, ali bodo spremenili pravilnik, pa je odvrnil, da tega ne bodo naredili.

Pri tem dodajmo, da 18 otrok staršev iz drugih občin, s čimer Dolenjske Toplice v bistvu rešujejo stisko v ostalih občinah, ne svojih, pomeni domala 2 dodatna oddelka otrok. Prijazni so torej do otrok iz drugih občin, ne pa otrok iz svoje občine.

Ker smo že pred časom prejeli podatek, da je ravnateljica enemu od staršev, ki mora na varstvo otroka čakati polnih 10 mesecev, do naslednjega septembra, nejevoljno dejala: »Pa bi bolje načrtovali nosečnost,« smo o tem vprašali tudi Majo Bobnar. Izrečenega ni zanikala.

J. M.