Občina Črnomelj priključila inšpekcijo in redarstvo skupni občinski upravi Dolenjske in Bele krajine

Okljuk Lahinja, Dobličica v Črnomlju (foto: Anita Jamšek, vir: Občina Črnomelj)

Ustanovitev skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine je bila ena od osrednjih točk včerajšnje 9. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je potekala v sejni sobi občine. Tako so svetniki po razpravi sprejeli Odlok o  ustanovitvi skupne občinske uprave občin Dolenjske in Bele krajine, ta odločitev pa pomeni predvsem zmanjšanje stroškov obstoječe skupne uprave, torej dosedanje Medobčinske inšpekcije in redarstva.

Občinski svetniki so opravili tudi prvo branje proračuna za leto 2024.

Skupna občinska uprava, ki se ji bo 1. januarjem 2024 pridružila tudi Občina Črnomelj, lahko opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega pravobranilstva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva ter urejanja prometa in informatike. Občina Črnomelj pa se bo pridružila skupni občinski upravi s prenosom nalog redarstva in  inšpekcije ter njene pravne službe. Te so bile namreč do sedaj v skupni občinski upravi občin Bele krajine. Občine, ki bodo vključene v novo ustanovljeno skupno občinsko upravo Dolenjske in Bele krajine, so Črnomelj, Metlika, Semič, Škocjan, Šentrupert, Mirna, Mokronog-Trebelno, Straža in Mestna občina Novo mesto.

Prednosti ustanovitve novega organa so predvsem finančni prihranki, izboljšalo se bo medsebojno povezovanje občin, saj bodo delovale bolj gospodarno in strokovno, učinkovitejša bo tudi organizacija dela in s tem boljše reševanje problematike lokalne skupnosti in občanov.

Člani sveta so obravnavali tudi predlog proračuna Občine Črnomelj za leto 2024. Ta predvideva okoli 26 milijonov evrov prihodkov in okoli 28,8 milijona evrov odhodkov. V primerjavi z letošnjim proračunom so za prihodnje leto predlagani višji odhodki, predvsem zaradi višjih investicij, med katerimi so najpomembnejše obnova in dograditev OŠ Dragatuš, nadomestna gradnja OŠ Loka, dozidava urgence in laboratorija v ZD Črnomelj, izgradnja kanalizacije ter obnova infrastrukture v TRIS Kanižarica.

Predlog proračuna za leto 2024 temelji na zagotavljanju kvalitetne infrastrukture na področju komunalnih storitev, vodovoda, prometa, športa, kulture in izobraževanja, kar so tudi temeljne razvojne usmeritve občine, so sporočili iz občine.

Na seji so člani sveta sprejeli še spremembe odlokov določenih zavodov v občini in dali soglasje k Statutu Javnega podjetja Komunala Črnomelj, sprejeli spremembe pravilnika o sofinanciranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav ter obravnavali kadrovske in premoženjsko-pravne zadeve.

Gradivo za 9. redno sejo je dostopno na povezavi: https://www.crnomelj.si

A. L.