Novo mesto: V teku javni poziv za nove nadzornike

Novomeška občina je objavila javni poziv za člane Nadzornega odbora v novi sestavi občinskega sveta. Prijava je možna do 7. januarja 2019, člani naloge opravljajo nepoklicno. V prejšnjem sklicu je nadzorni odbor vodil mag. Dušan Černe, ki je ob izteku mandata, prejšnji teden, na novinarski konferenci predstavil več zanimivih ugotovitev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje (KMVI) novomeškega občinskega sveta, ki jo vodi Boštjan Grobler, je objavila javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora za mandatno obdobje do leta 2022.

Nadzorni odbor ima sedem članov, in sicer predsednika in šest članov. Člane imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

Kandidate za člane nadzornega odbora občine občinskemu svetu predlaga komisija, ta jih izbere na podlagi javnega poziva, ki je zdaj objavljen.

Kandidat za člana Nadzornega odbora mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
  • izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja,
  • najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe, predsednik pa VII. stopnjo,
  • ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela Mestne občine Novo mesto, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev ter druge osebe, za katere tako določa veljavna zakonodaja.

Razpis: /javni_poziv_

V prejšnjem sklicu so nadzorni odbor, ki je bil v štirih letih zelo dejaven, imenovali na 3. redni seji občinskega sveta, novembra 2014.

Dosedanji člani so bili: Dušan Černe, predsednik, Igor Hrovatič (od 21. 10. 2016), Borut Retelj, Darja Avguštin, Jožica Barbo Hrastar, Nataša Šterk in Anton Dragan.

Kako je bilo v mandatu 2014 do 2018?

Ob izteku mandata je predsednik odbora, mag. Dušan Černe, sklical novinarsko konferenco, kjer je predstavil delo nadzornikov. Poslovanje občine in občinske uprave je ocenil kot splošno pozitivno. Pri delovanju občine so zaznali velik napredek, pri nadzorih pa so se srečevali tudi z zadevami, ki bi jih bilo treba rešiti in pomanjkljivosti odpraviti.

Černe je dejal, da je hkrati še veliko področij, kjer bo občina morala storiti korak naprej.

Kot primer je navedel štiri letošnje nadzore: nadzor delovanja svetniških skupin, poslovanja Dolenjskih lekarn, katerih ustanoviteljice so območne občine, nadzor odpisa občinskih terjatev in dela nekdanje Agencije za šport oz. novoustanovljenega Zavoda Novo mesto.

Pri nadzoru delovanja svetniških skupin so ugotovili, da so bila v nekaterih primerih prekoračena sredstva za njihovo delovanje, hkrati pa je vprašljivih več izdatkov, ki so jih uveljavljale nekatere svetniške skupine. Navedel je različne strokovne ekskurzije, nakup določenih knjig, izobraževalne tečaje in podobno.

Več nepravilnosti so ugotovili tudi pri poslovanju Dolenjskih lekarn. Pri odpisu občinskih terjatev pa so ugotovili, da je bilo odpisanih večje število terjatev za plačilo komunalnih taks. Pri vseh odpisih je že potekel zastaralni rok, vendar pa so nekatera podjetja še vedno in nepretrgoma poslovala z novomeško občino ali njenimi zavodi.

Člani nadzornega svet zato menijo, da je treba terjatve navkljub zastaralnemu roku izterjati.

O nadzoru Zavoda Novo mesto je povedal, da so se pri njegovem delovanju med drugim srečali z vprašanjem neizterjanih terjatev oziroma s problemom s temi povezanih oseb oz. vršilca dolžnosti direktorja. Ugotavljajo, da v mestni občini “obstaja veliko tveganje pri povezanih osebah”. Hkrati občinsko vodstvo pozivajo, naj v prihodnjem mandatu tem vprašanjem in določilom zakona o preprečevanju korupcije ter zakona o integriteti posveti več pozornosti.

Z nekaterimi primeri, predvsem s primerom Zavoda Novo mesto, so seznanili tudi tožilstvo, s primerom Dolenjskih lekarn pa Komisijo za preprečevanje korupcije, računsko sodišče in državno revizijsko komisijo. Z nekaj preostalimi primeri so seznanili samo svete zavodov.

Predsednik nadzornega odbora je tudi razkril, da so za nekatere primere prejeli zahtevo policije za posredovanje podatkov. Med temi je navedel obnovo Glavnega trga in primer Cerod.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • obravnava pripombe strank v postopku nadzora,
  • daje mnenje v zvezi z zakonito in pravilno javno porabo v občini.

J. M.