Novo mesto: V občini primanjkuje mest v vrtcih

Fotografija je simbolična. (Foto: arhiv)

V novomeški občini je bila javna objava za vpis otrok v vrtce za novo šolsko leto 2019/2020 že februarja letos. Iz podatkov občinske uprave je razvidno, da bo 1. septembra 2019 v vrtce na novomeškem območju na novo sprejetih 343 otrok, trije pa bodo predvidoma zavrnjeni.

V celotnem šolskem letu bo sprejetih 364 otrok, kar 81 jih bo predvidoma zavrnjenih. Pri tem gre za vloge, ki so jih starši za vpis otrok v vrtce poslali pravočasno oziroma v rednem roku.

Natančnejši podatki po mesecih so naslednji:

  • 1. 9. 2019: sprejetih bo 343 otrok,                        3 otroci bodo predvidoma zavrnjeni;
  • po 1. 9. 2019: sprejetih bo 8 otrok,                       7 otrok bo predvidoma zavrnjenih;
  • oktober 2019: sprejetih bo 7 otrok,                        9 otrok bo predvidoma zavrnjenih;
  • november 2019: sprejeti bodo 3 otroci,                 17 otrok bo predvidoma zavrnjenih;
  • december 2019: sprejetih bo 0 otrok,                    12 otrok bo predvidoma zavrnjenih;
  • januar 2020: sprejeti bodo 3 otroci,                       19 otrok bo predvidoma zavrnjenih;
  • februar 2020: sprejetih bo 0 otrok,                          8 otrok bo predvidoma zavrnjenih;
  • od 1. 3. dalje: sprejetih bo 0 otrok,                         6 otrok bo predvidoma zavrnjenih.

Skupno bo v prihodnjem šolskem letu na novo sprejetih 364 otrok, predvidoma zavrnjenih bo 81 otrok.

V občinski upravi ob tem navajajo, da gre le za okvirne podatke o čakajočih otrocih na vpis v vrtec, saj se v praksi zgodi, da je staršem ponujeno prosto mesto v enem izmed vrtcev, vendar ti želijo ali pa čakajo točno določeno enoto in zato ostanejo na seznamu čakajočih na sprejem.

Dodajajo, da imajo starši tudi možnost, da si premislijo in otroka ne vpišejo v vrtec, ko se sprosti mesto in jih vrtec pozove k vpisu, saj so si v vmesnem obdobju organizirali drugačno obliko varstva, otroka pa kljub temu pustili na čakalni listi.

V šolskem letu 2018/2019 je glede na vloge, ki so lani prišle po rednem roku vpisa, na vrtec čakalo skupno 67 otrok.

Občinska uprava je v odgovoru na svetniško vprašanje o tem zapisala, da skupaj z vrtci sproti iščejo možnosti odprtja dodatnih medletnih oddelkov glede na potrebe in skladno s prostorskimi zmožnostmi. Februarja 2019 so tako odprli dodatni medletni oddelek v Vrtcu Pedenjped Novo mesto in tako nameravajo reševati situacijo tudi v prihodnje. Poleg odpiranja dodatnih oddelkov v obstoječih objektih pa skrbijo za zagotavljanje kapacitet tudi z novogradnjami. Znano je, da je občina zgradila vrtec Videk v Bršljinu.

Trenutno potekajo aktivnosti za izgradnjo vrtca na Otočcu, s katerim bodo pridobili tri nove oddelke.

V Načrtu razvojnih programov 2019-2022 imajo namreč projekt za razrešitev prostorskih težav za potrebe vrtca na Otočcu in projekt za širitev Osnovne šole Otočec. V letošnjem letu so naročili novo idejno zasnovo za dograditev Osnovne šole Otočec za potrebe šole in vrtca, ki predvideva, da bosta vrtec in šola v isti novi stavbi. Glede na demografske kazalnike okoliške populacije so izvedli tudi racionalizacijo projekta.

Odločili so se, da bodo v spodnjih prostorih dograjenega objekta trije oddelki vrtca, v prvem in drugem nadstropju pa po tri dodatne učilnice s spremljajočimi prostori za potrebe šole. Predvideno je tudi dodatno parkirišče ter ureditev ustreznega novega dovoza z javne ceste za potrebe vrtca.

Objavljen je bil javni razpis za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelavo projektov za izvedbo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelavi ostale investicijske dokumentacije bo projekt pripravljen za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca. Načrtujejo, da se bo gradnja na Otočcu pričela v letu 2020 in končala v letu 2021.

Vir: Mestna občina Novo mesto, vprašanja svetnikov

C. R.