Novo mesto: Sofinanciranje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč za leto 2023

Mala komunalna čistilna naprava (vir: arhiv)

Mestna občina Novo mesto je objavila poziv za sofinanciranje nakupa male čistilne naprave ter hišnih črpališč za leto 2023. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v novomeški občini na območju s pogoji za postavitev naprav.

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma od 1. januarja 2023 do 30. oktobra 2023.

 Za sredstva lahko kandidirajo prosilci z območij Mestne občine Novo mesto, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, kjer je skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo predvidena postavitev male čistilne naprave in kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci vlogo s prilogami posredujejo v zaprti ovojnici po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jo oddajo osebno.

Ostale informacije o pozivu in vloga za sofinanciranje so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Hišna črpališča (vir: arhiv)

M. D.