Novo mesto: Smeli stanovanjski načrti, nova stanovanja in povečanje fonda tudi za študente

12. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (vir: občina)

Novomeški svetniki so na četrtkovi 12. redni seji občinskega sveta potrdili poslovno finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za tekoče leto.

Finančni načrt predvideva odkupe stanovanj in s tem večanje fonda lastnih neprofitnih najemnih stanovanj. Razpoložljive javne najemniške namestitve pa bodo razširili tudi s prenovo sob na Smrečnikovi ulici za omogočanje bivanja študentov.

Poleg nadaljnje oddaje stanovanj v prenovljeni zgodovinski stavbi na Glavnem trgu 2, ki jih prvi najemniki koristijo že od začetka leta, nameravajo do konca leta obnoviti še dodatnih 30 stanovanjskih enot, načrtujejo pa tudi izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo treh stanovanjskih dvojčkov nad Kandijsko cesto.

Poleg tega je občinski svet v prvi obravnavi sprejel Odlok o obročnem plačevanju, občinskih oprostitvah in upoštevanju preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka, ki predstavlja predvsem uskladitev z aktualno zakonodajo.

Morebitne investitorje gradnje oskrbovanih stanovanj želijo spodbuditi s 25-odstotno nižjim komunalnim prispevkom spodbuja k investiciji na območju občine.

O Zavodu Novo mesto

Skladno s priporočili Nadzornega odbora, ki je Zavodu Novo mesto predlagal spremembe njihovega ustanovitvenega akta, so svetniki v prvi obravnavi sprejeli tudi predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino. Z njim nameravajo zavodu omogočili ločitev tržne in netržne dejavnosti. Odlok predvideva tudi organizacijske spremembe s spremenjenim trajanjem mandata direktorja, in sicer iz štirih na pet let z namenom uskladitve trajanja z drugimi javnimi zavodi, ukinitev (štirih) koordinatorjev in vzpostavitev organizacijskih enot za bolj učinkovito delovanje zavoda.

Sprejeli letna poročila 

Podporo svetnikov sta prejela Letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023 in Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2024, ki so ga sprejeli zaradi usklajenega razvoja in delovanja sil zaščite, reševanja, pomoči ter gasilstva v občini. Potrdili so tudi zadnjo dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za prihodnje leto.

Premoženjsko-pravne in kadrovske zadeve

Na področju premoženjsko-pravnih zadev je občinski svet soglasje podal prenehanju statusa javnega dobra v katastrskih občinah Cerovec in Veliki Podljuben.

Na področju kadrovskih zadev so sprejeli pozitivno mnenje o Borisu Plutu, kandidatu za ravnatelja Srednje elektro-računalniške šole in tehnične gimnazije na Šolskem centru Novo mesto za petletno mandatno obdobje.

M. D.