Novo mesto: Razpis za izredne štipendije in enkratne denarne pomoči

(foto: pixabay.com)

Občina Novo mesto je v Dolenjske uradnem listu v četrtek objavila razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči za izobraževanje perspektivnih posameznikov za prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

Do štipendije so upravičeni dijaki, študenti na dodiplomskem in podiplomskem magistrskem študiju ali za doktorski študij.

Pogoji za pridobitev izredne štipendije so, da:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem šolskem letu dosegli povprečno zaključno oceno najmanj 4,
  so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja o oceni 4 oziroma 8, če prosilec na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje o ocenah izpolnjujejo.

Upravičenci do dodelitve enkratne denarne pomoči

Do enkratne denarne pomoči so upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno z enoletnim absolventskim stažem in osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega ali doktorskega študija, vključno z enoletnim absolventskim stažem, ki se izobražujejo v tujini in:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • so v zadnjem zaključenem študijskem letu dosegli povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe.

Tudi tu veljajo izjeme kot pri štipendijah.

Trajanje štipendiranja

Štipendije se podeljujejo za čas šolanja oziroma študija na točno določeni ustanovi, pod pogojem, da štipendist vsako leto v roku 15 dni po zaključku šolskega oziroma študijskega leta dostavi dokazilo o vpisu v višji letnik izobraževanja ter dokazilo o uspehu zadnjega zaključenega šolskega oziroma študijskega leta.

Štipendije se dijakom izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta naslednjega leta in študentom od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.

Višina izredne štipendije in enkratne denarne pomoči:

 • Višina izredne štipendije znaša 200 EUR/mesec za študij v Sloveniji in 300 EUR/mesec za študij v tujini.
 • Višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini je 500 EUR v enkratnem znesku.

Število podeljenih izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči bo po obravnavi vlog določeno skladno z razpoložljivimi sredstvi. Koliko denarja je za to predvideno, mestna občina v razpisu ni navedla.

Prijave za oddajo vlog je možno oddati najkasneje do 5. oktobra 2018.

Komisija bo odpiranje vlog izvedla predvidoma v roku 8 dni po izteku roka, odpiranje ne bo javno.

Razpis je objavljen tukaj: hwww.novomesto.si

C. R.