Novo mesto: Prva seja občinskega sveta na daljavo, znani občinski nagrajenci

Seja občinskega sveta Novo mesto, na daljavo (vir: MO NM)

Redna seja novomeškega občinskega sveta je tokrat prvič v zgodovini mestne občine potekala na daljavo. Svetniki so na seji potrdili predlagane sklepe za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2020, v drugi obravnavi pa sprejeli usklajen odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas. 

Nagrajenci za leto 2020

Listino častnega občana Mestne občine Novo mesto za leto 2020 bo prejel založnik in urednik Janez Penca – za življenjsko delo in dosežene pomembnejše trajne uspehe na področju športa, športne publicistike ter prevajalstva.

Nagrado Mestne občine Novo mesto za leto 2020 bodo prejeli trije, in sicer:

– nekdanja telovadka in direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik – za pomembnejše trajne uspehe na področju športne gimnastike ter muzejske dejavnosti;

– vodja skupine šola zdravja in upokojenka Darinka Smrke – za dolgoletne uspehe in predano delo na področju prostovoljstva ter promociji zdravega življenjskega sloga;

– podjetnik in ljubitelj športa Alojz Medle za dolgoletne uspehe, predano in zavzeto delo na področju ljubiteljskega športa.

Trdinovo nagrado bo prejel akademski kipar Hamo Čavrk – za pomembnejše trajne uspehe na področju grafične likovne umetnosti.

Komunalni prispevek

Svetniki so v prvi obravnavi sprejeli Elaborat za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki sta usklajena z novo krovno zakonodajo.

Z novim odlokom višina komunalnega prispevka ostaja v sedanjih okvirih ob poenotenju mestne občine v enotno obračunsko območje, pri čemer ima Mestna občina Novo mesto po njihovih navedbah primerjalno med mestnimi občinami enega najnižjih komunalnih prispevkov.

Športno-rekreacijski park Češča vas in plovbni režim na Krki

Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas, s čimer se nadaljujejo postopki za izgradnjo bazenskega kompleksa. Gre za območje, kjer se bodo razvijale športno intenzivne panoge, pa tudi rekreativne in sorodne dejavnosti, povezane z bližnjim območjem Temenice.

Svetniki so v drugi obravnavi sprejeli tudi Odlok o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu in dva amandmaja skupine svetnikov, vezana na vključitev dodatne lokacije (Pumpnca) na seznam rečnih pristanišč in znižanje višine kazni, ki so predvidene za kršitve odloka.

Razprava o pokrajinski zakonodaji

Svetniki so začeli razpravo o osnutku pokrajinske zakonodaje, ki med drugim zadeva predlog o teritorialni členitvi  Slovenije na pokrajine, oblikovanje Dolenjsko-belokranjske pokrajine, umestitev Mestne občine Novo mesto v Dolenjsko-belokranjsko pokrajino in določitev sedeža pokrajine v Novem mestu, kot to opredeljuje osnutek pokrajinske zakonodaje. Dokončno stališče o tem bo Občinski svet potrjeval na naslednji redni seji.

Kadrovske zadeve

Potrdili so sklep o imenovanju Špele Cesar za predstavnico ustanovitelja v svet Osnovne šole Bršljin za obdobje štirih let.

Franca Bačarja, Marka Dvornika, Jasno Kos Plantan, Jerneja Strgarja in Marjanco Trščinar Antić so potrdili za predstavnike ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, prav tako za štiri leta.

Potrdili so sklep o imenovanju Klavdije Seničar, Janeza Doltarja in Bojana Kovačiča v Komisijo romske skupnosti Mestne občine Novo mesto. Mandat traja pet let in začne teči marca 2021.

Ostale zadeve

Večinsko so sprejeli Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto in Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021. Na področju premoženjskih zadev so svetniki obravnavali štiri nepremičnine in parcelo v Kandiji.

Seznanili so se tudi s Poročilom o opravljenem nadzoru nad razpolaganjem s stvarnim premoženjem v Mestni občini Novo mesto v letu 2019 in Poročilom o opravljenem nadzornem pregledu nad izbranimi postavkami v stroških dela v Proračunu Mestne občine Novo mesto za leti 2018 in 2019, ter z Letnima poročiloma o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leti 2020 in 2021, pa tudi predlogom letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

M. D.