Novo mesto: Prenova mestnega jedra – kako gre?

Urejanje Glavnega trga - spodnji del. (foto: Mestna občina Novo mesto)

Po skoraj desetih mesecih od podpisa pogodbe za obnovo Mestnega trga, ki naj bi bila po takratnih napovedih končana v dobrih 14 mesecih, smo preverili, kako potekajo dela, pa tudi, kako je z zagotovitvijo finančnih sredstev za 7 milijonov evrov vredno naložbo (z davkom). Arheološka dela, ki naj bi trajala le 75 dni, še vedno potekajo, gradbena dela pa potekajo po načrtih, kolikor je to glede na ostalo mogoče. Finančna sredstva sicer še vedno niso pridobljena, občina denar zalaga iz svojih sredstev.

Konec lanskega avgusta je novomeški župan podpisal pogodbe za gradbena dela in arheološka izkopavanja, ki potekajo v sklopu prenove novomeškega mestnega jedra. Izvajalki del sta podjetji CGP iz Novega mesta – za gradbena dela, in PJP iz Slovenske Bistrice – za arheološka izkopavanja.

Načrti iz lanskega avgusta

Dela so se začela v začetku septembra 2017. Izkopavanja naj bi po takratnih predvidevanjih arheologov trajala 75 dni, rok za izvedbo gradbenih del pa je bil 12 mesecev. Skupen čas je bil tako določen pri 14 mesecih in pol, izteklo se naj bi konec oktobra 2018. Tako smo poročali konec avgusta 2017, iz enega od odgovorov na svetniško vprašanje v zadnjem času pa je razvidno, da je bil pogodbeni rok za dokončanje del po gradbeni pogodbi z izvajalcem, to je CGP-jem, 14. september 2018 (12 mesecev od uvedbe v delo).

Načrtovanih 80 odstotkov vrednosti iz državnih in evropskih skladov

Vrednost prenove Glavnega trga in dela Rozmanove ceste je bila ocenjena na 5,8 milijona evrov (brez davka na dodano vrednost), pri tem so pričakovali, da bodo 80 odstotkov vrednosti prenove pridobili iz državnih in evropskih sredstev. V sklopu prenove so kot najpomembnejšo šteli obnovo celotnega infrastrukturnega območja. Napovedali so, da bodo na novo položili 700 tisoč granitnih kock, kar je toliko, kot jih pripelje 40 vlačilcev. Litoželezni pokrovi jaškov ne bodo več vidni, niveleta cestišča pa se bo v določeni meri prilagodila višini objektov, kar bo polepšalo videz trga.

Kako je po skoraj 10 mesecih dela?

Po skoraj 10 mesecih od podpisa pogodbe in začetka del smo preverili, kako potekajo dela in ali so ta skladno z načrti. Znano je sicer, da arheološka dela še vedno potekajo, načrti o končanju v 75 dneh so se izkazali kot preveč optimistični.

Novomeški župan je na seji občinskega sveta konec maja poročal, da “dela ob prenovi mestnega jedra potekajo po predvideni časovnici, gradbinci nadaljujejo z izgradnjo pločnikov in infrastrukturnega kolektorja”, naslednji zelo pomemben del pa se je začel 5. junija. V tej fazi potekajo dela na križišču Pugljeve ulice in Glavnega trg, zato je Kandijski most za promet zaprt.

Zapleti na Glavnem trgu, kaj odgovarja občina?

Hkrati so se pojavili zapleti pri prenovi Glavnega trga, saj nekateri lastniki tamkajšnjih nepremičnin zatrjujejo, da je pri izvedbi del prišlo do poškodb temeljev njihovih zgradb. Kako je s tem, smo vprašali mestno občino, od koder so nam odgovorili: “Posamezni lastniki objektov so, kot se je izkazalo v pogovoru z njimi, nasprotovali nadaljevanju izključno tistih predvidenih del v sklopu prenove mestnega jedra, ki potekajo tik ob objektih. V spodnjem delu Glavnega trga se namreč urejajo priključki do objektov in tlakovanje. Pri tem gre za gradbena dela na stiku med javnimi površinami (tlakovanje pohodnih površin) in zasebnimi objekti. Priključitev podzemne infrastrukture na objekt v določeni meri zahteva tudi poseg v objekte, zato v primerih, ko lastniki niso na predhodni poziv pisno soglašali s temi posegi, omenjeno infrastrukturo izvedemo samo do objektov.”

V nadaljevanju so pojasnili, da gradbena dela ob objektih skladno s projektom zahtevajo tudi plitke izkope, ki v določenih primerih razgalijo posebne in mestoma neugodne situacije vezane na obstoječe objekte. Pri tem so dodali: “V dialogu z lastniki si prizadevamo, da tovrstne izzive (npr. pomanjkljiva hidroizolacija, neustrezno temeljenje objektov, neustrezne višine nivelete trga ali stopnic pri vhodih, svetlobniki in drugi elementi hiš, ki segajo v javno površino … ) lastniki lahko urejajo sočasno z gradbenimi deli, obenem pa si tudi prizadevamo, da v dialogu z lastniki, projektanti in izvajalci uskladimo ali prilagodimo določene detajle glede na dejansko situacijo, ki se izkaže na terenu.”

Navedli so še, da pri vseh omenjenih prizadevanjih zasledujejo” cilj dolgoročne kvalitete izvedbe, zadovoljstva lastnikov objektov in tudi bodočih uporabnikov javnih površin, skladnosti s projektnimi pogoji ter seveda čim manjši vpliv na nadaljevanje del, ki jih želimo končati v čim krajšem času”.

Kdaj bodo dela končana?

“Dela zaenkrat potekajo v skladu s časovnico, ki predvideva zaključek del v jesenskih mesecih,” navajajo na občini.

Kako je s financiranjem?

Pristojne na mestni občini smo tudi vprašali, ali so že pridobili sklep o odobritvi finančnih sredstev iz evropskih skladov in če so, za kolikšen znesek. Zanimalo nas je še, kako financirajo obnovo v tem času in kakšna bo končna vrednost opravljenih del.

Prejeli smo odgovor, da je Posredniški organ ZMOS (Združenja mestnih občin Slovenije) projekt Ureditev mestnega jedra – Glavni trg potrdil kot izbran projekt za financiranje iz EU skladov – mehanizma Celotne teritorialne naložbe (CTN) 11. avgusta 2017. “Za operacijo trenutno poteka proces neposredne potrditve operacije pri posredniškem organu Ministrstvu za okolje in prostor RS, za katerega pričakujemo, da bo zaključen v naslednjih nekaj tednih.”

Celoten (predvideni) znesek sofinanciranja s strani EU skladov (ESRR) iz mehanizma CTN znaša 4.587.080,69 evra. Obnova se v tem času financira z lastnimi sredstvi Mestne občine Novo mesto. Celotna vrednost investicije znaša 7.008.351,87 evra, v kar je vključen davek na dodano vrednost. Brez davka, ki iz eu-sredstev ni povračljiv, pa je načrtovani znesek za naložbo 5.934.833,38 evra.

Dozdajšnja plačila izvajalcema

Mestna občina Novo mesto je doslej podjetju PJP iz Slovenske Bistrice nakazala okoli 313 tisoč evrov, kakor pokaže spletna aplikacija Erar. Za nakazila podjetju CGP pa je težko oceniti, koliko je bilo teh za konkretno navedeni projekt Glavni trg. Glede na odgovor o postopku pridobivanja potrditve operacije (projekta) za pridobitev evropskih sredstev pa je razvidno, da bo trajalo še precej časa, preden bo novomeška občina dobila nakazan denar iz tega vira.

Pri tako velikih investicijah je običajno, da so najprej zagotovljeni finančni viri, šele nato se gre v investicijo oziroma izvedbo del.

J. M.