Novo mesto: Potrjen rebalans proračuna, za desetino dražje komunalne storitve

Peta seja novomeškega občinskega sveta, 20. april 2023 (vir: MO NM)

Novomeški občinski svetniki so na včerajšnji 5. redni seji po skrajšanem postopku sprejeli rebalans proračuna za leto 2023, zaključni račun proračuna za leto 2022 in predlog odloka o proračunu za prihodnje leto v prvem branju. 

Svetniki so potrdili nove cene komunalnih storitev, ki se dražijo predvsem zaradi rasti cen energije, so pa v Novem mestu tudi po podražitvi še vedno med najnižjimi v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami.

Dvig celotnega zneska komunalnih storitev na položnici za povprečno štiričlansko družino je ob upoštevanju občinske subvencije predviden za približno 6 evrov oz. za 10 odstotkov glede na sedanje cene.

Rebalans proračuna in zaključni račun

Rebalans proračuna med drugim upošteva spremenjeno dinamiko izvajanja investicij ter črpanja državnih in evropskih sredstev, uskladitve oziroma noveliranje finančnih načrtov projektov in investicij na podlagi finančnih spodbud mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, Dogovora za razvoj regij in Načrta razvojnih programov 2023–2026. Prav tako do sprememb prihaja iz naslova prenosa obveznosti iz preteklega leta, povečanja stroškov cen energije in plač v javnem sektorju (kar ni v pristojnosti lokalne skupnosti), zaradi česar  bo morala občina pokriti slab milijon negativnih rezultatov za preteklo leto obeh največjih vrtcev, Zavoda Novo mesto in Komunale Novo mesto.

Z rebalansom prihodki občine znašajo 65,5 milijona evrov in se tako zvišujejo za 7,3 milijona, odhodki znašajo 70,4 milijona evrov in se zvišujejo za 3,2 milijona.

Kljub potrebnim spremembam proračunskih sredstev ostaja proračun Mestne občine Novo mesto programsko in razvojno naravnan, s ciljem izboljšanja življenjskega okolja in standarda občank ter občanov, navajajo v mestni občini.

Svetniki so sprejeli predlog zaključnega računa proračuna za leto 2022 in predlog odloka proračuna za prihodnje leto v prvi obravnavi, v katerem se skupni prihodki planirajo v višini 67,7 milijona evrov in skupni odhodki v višini 74 milijona evrov.

Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet je poleg poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2023 sprejel tudi nove cene komunalnih storitev. Podražitev, na katero vplivajo dvig cen energentov, materiala, stroškov, podražitev izvedbe projektov prenove ter posodobitve komunalne oziroma predvsem vodovodne infrastrukture v zadnjih letih, bo predvidoma v višini 170.000 evrov subvencionirala občina.

Ostali sklepi

V prvi obravnavi je bil zaradi sprememb namenske rabe zemljišč sprejet dopolnjen predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom in odlok o turističnem vodenju, ki turističnim vodnikom, vpisanim v register lokalnih turističnih vodnikov, omogoča enotne pogoje za delo na območju Dolenjske. Občinski svet je podprl pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije za zgodovinska mestna središča, katere namen je spodbuditi pristojne institucije, da v okviru medresorskega pristopa takoj pristopijo k sistemski ureditvi zgodovinskih mestnih središč, da bodo omogočala kakovostno okolje za bivanje in privlačno okolje za zasebne in javne investicije ter podjetniške dejavnosti.

Kadrovanje

Na področju kadrovskih zadev je občinski svet podal soglasje k imenovanju Luke Blažiča za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, v svet novomeške knjižnice pa so bili kot predstavniki ustanovitelja imenovani Mitja Ličen, Mitja Sadek, Matija Škof in Verica Turk Tisov. Svetniki so podali pozitivno mnenje o Marti Pavlin, kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Center, Evo Filej Rudman, Ivana Kralja in Roberta Sotlerja so imenovali za predstavnike ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma Novo mesto, Katerino Božič in Majo Dragan pa v upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.

Nagrade za uspešnost direktorjem in ravnateljem

Svetniki so potrdili posamezne predloge za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2022 in soglašali z izplačili v predlagani obliki, razen za vrtca Pedenjped in Ciciban, kjer se izplačilo izvede šele po objavi sklepa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v Uradnem listu RS.

Občinski svet se je seznanili še s poslovnikom o delu nadzornega odbora, z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov in s poročilom Skupne občinske uprave občin Dolenjske za leto 2022. Prav tako so za minulo leto potrdili oceno izvajanja občinskega programa varnosti,  se seznanili z letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta občine in njihovih učinkih, s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem, s spremembami in dopolnitvami načrta za leto 2023 in njegovim ravnanjem za prihodnje leto.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena so svetniki podelili nepremičninam v katastrskih občinah Črešnjice, Herinja vas, Stopiče in Gabrje, sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra pa nepremičninam v katastrskih občinah Zajčji Vrh, Šentpeter, Daljnji Vrh, Lakovnice, Novo mesto, Zagorica in Kandija.

M. D.