Novo mesto: Olajšava zaradi reševanja stanovanjskega problema odslej za vse vrtce v občini

(vir: pixabay.com)

Novomeški občinski svet je na seji 12. julija 2018 sprejel sklep, po katerem ugodnost pri plačilu vrtca za starše otrok, ki rešujejo osnovni stanovanjski problem, velja tudi za otroke, ki so vključeni v zasebne vrtce, s katerimi ima občina sklenjene pogodbe o financiranju. Gre za Petrov vrtec na Otočcu, vrtec Jana pod Trško goro in vrtec Modrinček v Žabji vasi. Za otroke, vključene v ostale novomeške javne vrtce in vrtec s koncesijo, olajšava velja že skoraj dve leti.

V novomeški mestni občini je od oktobra 2016 veljalo, da so do dodatne olajšave pri plačilu vrtca za enega oz. najstarejšega otroka zaradi reševanja stanovanjskega problema upravičeni le starši otrok v novomeških javnih vrtcih in vrtcu s koncesijo (Zasebni družinski vrtec Ringa raja na naslovu Ragovo 2). Olajšave pri plačilu v zasebnih vrtcih, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo o financiranju, pa ni bilo. Občinski svet je zdaj to dopolnil.

Gre za to, da starši, ki imajo otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program in rešujejo svoj stanovanjski problem, plačujejo za en dohodkovni razred nižjo ceno glede na dohodkovni razred, ki jim ga določi center za socialno delo.

Olajšava velja od 2. do 9. dohodkovnega razreda. Prvi dohodkovni razred je iz tega izvzet, saj so starši v tem razredu že zdaj v celoti oproščeni plačila stroškov vrtca.

Reševanje osnovnega stanovanjskega problema pa pomeni, da družina najame stanovanjski kredit za nepremičnino na območju Mestne občine Novo mesto, v kateri bo dejansko živela in si tako uredila stalno prebivališče.

Kaj morajo narediti starši?

Sočasno, ko vložijo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Centru za socialno delo, morajo vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavljajo olajšavo zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. K temu morajo priložiti tudi potrebna dokazila. Če je otrok že vključen v vrtec, starši izjavo in dokazila pošljejo naknadno.

Potrebna dokazila, ki jih morajo starši poslati vrtcu, so:

  • Namenska kreditna pogodba za stanovanjski kredit, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok črpanja sredstev;
  • Kupoprodajna pogodba za nakup stanovanja oz. stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo mesto ali izpisek iz zemljiške knjige oz. v primeru novogradnje, kupoprodajna pogodba za nakup parcele ali izpise iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje. Slednje mora biti izdano na ime vlagatelja ali njegovega zakonca oz. zunajzakonskega partnerja;
  • V primeru rekonstrukcije stanovanjske hiše je treba priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oz. zunajzakonskega partnerja;
  • Potrdilo banke o odplačevanju kredita.

Po trenutnih podatkih je v novomeških javnih vrtcih vključenih 1.684 novomeških otrok, od tega je potencialnih upravičencev za koriščenje ugodnosti 1.382 otrok. Slednje pomeni eden oz. najstarejši otrok iz družine. Število vlog staršev za upoštevanje stanovanjskega kredita je 300, kar pomeni mesečni strošek za mestno občino v višini 9.150 evrov.

V treh zasebnih vrtcih (Petrov vrtec, Jana in Modrinček) je trenutno vključenih 100 novomeških otrok. V občinskem gradivu za dodatno olajšavo je zapisano, da bo ugodnosti zaradi stanovanjskega kredita glede na predvidevanja uveljavljalo okoli 22,39 odstotka otrok (izračunano na podlagi povprečja ostalih vrtcev). To pomeni, da bo strošek mestne občine večji za okoli 670 evrov.

Skupno občina načrtuje, da bo po uveljavitvi dodatne olajšave še v treh zasebnih vrtcih skupni mesečni strošek občine okoli 9.820 evrov.

V Vrtcu Ciciban Novo mesto koristijo ugodnost olajšave za 25,37 odstotka vseh vključenih otrok, v Vrtcu Pedenjped 18,61 odstotka, v vrtcu pri Osnovni šoli Stopiče 20,91 odstotka, v vrtcu pri Osnovni šoli Brusnice 15,94 odstotka in v vrtcu s koncesijo (Ragovo) 31,11 odstotka.

Olajšava za nižje plačilo vrtca za en dohodkovni razred velja le za enega oziroma najstarejšega otroka iz družine, če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine. Vrtec višino olajšave zaračuna občini. Ugodnost pa se upošteva največ za čas odplačevanja kredita.

A. L.