Novo mesto: Obsežna bera odločitev s seje občinskega sveta

Seja novomeškega občinskega sveta (vir: občina)

Novomeški svetniki so na zadnji seji sprejeli spremenjeni lokacijski načrt za Brusnice, potrdili spremembe občinskega prostorskega načrta za Novi trg in potrdili razvojne usmeritve za območje Drgančevja. V drugi obravnavi so svetniki sprejeli elaborat za pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka in Sklep o novi določitvi cen programov v javnih vrtcih. Opravili so še nekaj kadrovskih imenovanj, med njimi za dva ravnatelja in 26 sodnikov porotnikov.

Spremenjen lokacijski načrt za Brusnice

V Brusnicah je predvidena gradnjo treh večstanovanjske objektov v središču kraja, pri čemer se pritličje lahko nameni tudi dejavnostim (npr. zdravstvena, izobraževanje ipd.), s spremljajočimi ureditvami (parkirišča in zelenica).

Sprejeti prostorski akti omogoča tudi gradnjo oskrbovanih stanovanj, za katere je v zadnjem času veliko povpraševanja.

Vrtci bodo dražji

Svetniki so sprejeli tudi sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo. Cene bodo višje, kot razlog so navedli povečanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih, ki so nastali na podlagi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter spremembami Zakona o minimalni plači oz. sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence.

Cene novomeških vrtcev bodo odslej višje za prvo starostno skupino za 4,8 odstotka oz. za drugo starostno skupino, 4,3. Pri obeh obšolskih vrtcih pa se cena za obe starostni skupini zviša za 4,9 odstotka.

Odmera komunalnega prispevka

Višina komunalnega prispevka se bistveno ne spreminja in ostaja na enaki ravni kot doslej, zatrjujejo na občini. Dodali pa so tudi nekatere nove oz. dodatne oprostitve, kot so npr. za gradnjo gasilske infrastrukture.

Na področju komunalnega urejanja je bil sprejet tudi program opremljanja stavbnega zemljišča za gospodarsko cono Livada, ki je bila v zadnjih letih deležna celovite ureditve javne infrastrukture.

Prostorski načrt za Novi trg

V prvi obravnavi so sprejeli dopolnjen osnutek sprememb odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Novi trg, ki bistveno zmanjšuje do sedaj predvideno možnost gradnje na tem območju (tako po kvadraturi kot višini objekta. Za predvideno pozidavo območja je že bila izbrana arhitekturna rešitev v okviru javnega arhitekturnega natečaja, ki je potekal pod okriljem Zbornice arhitektov in projektantov Slovenije.

Podaljšano obratovanje gostinskih obratov na območju mestnega jedra

V prvi obravnavi so sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam z gostinsko dejavnostjo. Sprejete spremembe so podpora gostincem na območju mestnega jedra, kjer bo redno obratovanje odslej možno do 24. ure.

Univerzitetni kampus in znanstveno-tehnološki park v Drgančevju

Podprli so pobudo o umestitvi projekta »Univerzitetni kampus in znanstveno-tehnološki park Novo mesto« v program izvajanja razvojnih ukrepov znotraj Evropske finančne perspektive 2021-2027, pa tudi to, da se za namen izgradnje prenese zemljišča na območju Drgančevja na državo.

Svetniki podpirajo tudi predlog, da v kolikor v letu 2021 ne bo bistvenih premikov pri umestitvi projekta, pristopijo k iskanju načina izvedbe celovitega izobraževalno-športnega kampusa na območju Drgančevja. Potrdili so tudi podporo projektu »Energetske sanacije objekta Muzeja IMV v Drgančevju«.

Kadrovske zadeve

Matjaža Bergerja so imenovali za ravnatelja Anton Podbevšek Teatra za obdobje petih let.

Pozitivno mnenje za ponovni 5-letni mandat so dali Matiji Slaku za mestu ravnatelja Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Petru Kostrevcu je s 1. 3. 2021 prenehal mandat predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Novo mesto ter v svetu javnega zavoda Osnovna šola Grm, saj je bil imenovan za podžupana.

Sodniki porotniki na Okrožnem sodišču v Novem mestu

Potrdili so listo 26 kandidatov mestne občine za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Novem mestu.

To so: Helena Brulc, Stanislav Fink, Klemen Gaberšček, Franc Gole, Mirjana Judež, Simon Judež, Leopold Kolenc, Mario Krapež, Avguština Lah, Majda Luzar, Lilijana Medved Lukšič, Janez Murn, Darko Poštrak, Jože Razpotnik, Mira Retelj, Gordan Sladiš, Jožefa Šepetavc, Anica Zanoški, Robert Zidarič, Damjan Žalec in Zlatko Željko.

Za mladoletniške senate so sodniki porotniki: Miran Hudoklin, dr. Jožica Jožef Beg, Dušan Kaplan, Tomaž Koncilija in Danca Rangus.

Pokrajinska zakonodaja

Svetniki so vnovič razpravljali o stališču do predloga oblikovanja pokrajin, predstavitev predlaganega osnutka zakonodaje je na daljavo predstavil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Svetniki so sprejeli prejel sklep o podpori oblikovanja pokrajin in določitev dolenjsko-belokranjske pokrajine s sedežem v Novem mestu.

Izrazili so nasprotovanje predlogu grba za Dolenjsko-belokranjsko pokrajino, ki ga je oblikovalo heraldično društvo.

Premoženjsko-pravne zadeve

Sprejeli so sklep o ugotovitvi javne koristi in odkupu oziroma razlastitvi nepremičnin za ureditev pešaško – kolesarske poti v gozdu Portoval ter rekonstrukcijo ceste Krka – Ragovo na več parcelah.

M. D.