Novo mesto: Občina objavila poziv za subvencioniranje reševanja stanovanjske problematike za mlade

(pixabay.com)

Mestna občina Novo mesto je objavila javni poziv za subvencioniranje rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj. Za leto 2019 je zaenkrat na voljo 10.000 evrov, obstaja možnost povečanja skupnega zneska, subvencioniranje pa je namenjeno mladim do 35 let starosti, ki prvič rešujejo svojo stanovanjsko problematiko.

Ti lahko pridobijo pomoč v višini 1000 evrov, v primeru mlade družine pa se ta lahko poveča za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do šest let – vendar največ do višine 1500 evrov.

Pogoji za pridobitev sredstev so:

  • starost prosilca na dan objave javnega poziva pod 35 let,
  • veljavno gradbeno dovoljenje, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 12 mesecev in plačan komunalni prispevek,
  • podpisana izjava prosilca, s katero zatrjuje, da gre za reševanje njegove stanovanjske problematike,
  • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo gradnjo oz. rekonstrukcijo dokončal v roku treh let od datuma nakazila dodeljenih sredstev in MONM posredoval obvestilo s predloženimi dokazili o dokončanju gradnje oz. rekonstrukcije,
  • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da se bo po končani gradnji v roku enega meseca preselil v rekonstruirano oz. novo zgrajeno stanovanje in prijavil stalno bivališče na naslovu stanovanjske gradnje, za katero je prejel subvencijo in o tem pisno obvestil MONM,
  • prosilec mora izkazati začetek rekonstrukcije oziroma gradnje tako da ob prijavi na javni poziv predložiti ustrezna dokazila (npr. fotografija gradbišča z gradbiščno tablo in izkopom gradbene jame, fotografija začete rekonstrukcije obstoječe stavbe, predložitev sklenjene pogodbe z izvajalcem del ipd.),
  • podpisana izjava prosilca, s katero sprejema obveznost, da bo  v bivalni enoti (stanovanju/hiši), za katero je prejel subvencijo, prebival sam ali z družino neprekinjeno najmanj tri leta od datuma vselitve.

Zainteresirani prosilci lahko vlogo za subvencioniranje oddajo do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra 2019. Skupna višina namenskih sredstev se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev v proračunu, je razvidno iz javnega poziva.

Javni poziv je objavljen tukaj

C. R.