Novo mesto: Neverjetno, s kakšno lahkoto zapravljajo občinski denar

Objavljamo fotografije zdajšnjega stanja in stanja po prenovi (vizualizacijo)

Glavni trg spodaj, vizualizacija, tako naj bi izgledalo po prenovi

Predvidoma jutri, takšno je uradno sporočilo z mestne občine, bodo v Novem mestu začeli s pripravo gradbišča za prenovo Glavnega trga in dela Rozmanove ulice. Po napovedih bo prenova stala vrtoglavih 5,8 milijona evrov (brez davka), končano naj bi bilo v dobrih 14 mesecih (konec leta 2018). Navedeno pa je le del načrta, za katerega so na občini naročili idejne rešitve in jih tudi plačali.

Prenova bo potekala predvsem tako, da bodo položili 700 tisoč novih granitnih kock, litoželezni pokrovi jaškov ne bodo več vidni, niveleta cestišča se bo v določeni meri prilagodila višini objektov, kar bo polepšalo videz trga, mestno jedro pa bodo zaprli za promet. Manj znano pa je, da je občina izbrancem na natečaju za prenovo, arhitektom iz Ljubljane, doslej samo za ta projekt plačala že rekordnih 159.369,39 evra.

Če bo cena za 5,8 milijona evrov za prenovo obveljala, če novomeški CGP ne bo uveljavljal aneksov k pogodbam, in če k temu prištejemo še navedenih 159 tisoč evrov za idejne rešitve, potem bo prenova novomeškega mestnega jedra občane stala okrog 6 milijonov evrov (brez davka).

To pa je znesek, s katerim bi lahko zgradili:

  • stanovanjski blok z 48 novimi stanovanji, kot jih v Mrzli dolini gradi podjetje Dolnov (ti bodo za 120 stanovanj dali 15 milijonov);
  • 3 nove športne centre v velikosti, kot ga je v Bršljinu zgradilo zasebno podjetje Roletarstvo Medle;
  • 6 športnih dvoran kot so jo zgradili ob osnovni šoli v Mirni peči;
  • šolo po zgledu šole v Zagradcu (občina Ivančna Gorica), skupaj s telovadnico in oddelki vrtca in še milijon evrov bi ostal;
  • 5 najmočnejših mostov preko reke Krke, kot ga bi potrebovali v Mršeči vasi, pa za to občina Šentjernej nima denarja.

Kakšne so idejne rešitve prenove?

Pridobili smo podatke, kako bo potekala prenova po idejni rešitvi, ki jo je pripravilo podjetje ATELIERarhitekti iz Ljubljane. Podjetje, ustanovljeno leta 2009, večinoma sodeluje z mestnima občinama Maribor in Ljubljana, tokrat še z Novim mestom. V natečajni komisiji za izbiro novomeškega projekta mestnega središča pa je bil tudi ljubljanski podžupan Janez Koželj.

Javni natečaj je bil objavljen že 8. januarja 2015, občina je želela pridobiti rešitev za oblikovno in funkcionalno prenovo več osrednjih javnih površin, in sicer: za Glavni trg, Rozmanovo ulico do uvoza v garažno hišo Novi trg, Kastelčevo ulici, Linhartovo ulico, spodnji del Prešernovega trga med Kastelčevo ulico in Rozmanovo ulico ter kandijsko križišče.

Arhitektom že rekordnih 183.159,39 evra

Ljubljansko arhitekturno podjetje je doslej od novomeške občine prejelo rekordnih 183.159,39 evra. Bilo je 6 nakazil. Pri tem smo ugotovili, da je mestna občina s tem podjetjem sodelovala že v letih 2013 in 2014, vendar so takrat prejeli 2 nakazili (7.922 in 15.867 evrov), predvidevamo pa, da je bil predmet izplačil drugačen od zdajšnjega.

Glavnino vsega (159.369,39 evra) so prejeli letos, in sicer:

  • 20. 2. 2017:      44.176,68 evra
  • 20. 2. 2017:      29.451,11 evra
  • 31. 7. 2017:       6.026,80 evra
  • 23. 8. 2017:      79.714,80 evra

Podatki so razvidni tukaj: erar.si/transakcije

Kaj so naredili za ta denar?

Poslikali so obstoječe stanje, pripravili nekaj predlogov poimenovanj novih trgov v središču, pripravili vizualizacijo novega stanja in konceptualno shemo trgov, tloris prereza Glavnega trga in prometno shemo po ureditvi. V pisni obliki pa je vse to opisano z vsega 570 besedami (3.416 računalniških znakov oz. dobri 2 avtorski strani besedila). Sprva smo celo menili, da so to pripravili študentje ali začetniki na arhitekturnem področju. Morda se nismo niti zmotili. Navedeno gradivo, ki nam ga je iz navedenega podjetja poslal Peter Plantan, hranimo v uredništvu.

Kdo je izbiral in kdo je podpisan?

Člani ocenjevalne komisije, ki je izbrala podjetje ATELIERarhitekti, družbo za izvedbo arhitekturnega projektiranja, d. o. o., so bili: doc. dr. Tomaž Slak (predsednik), namestnik prof. Janez Koželj (tudi ljubljanski glavni arhitekt in podžupan) in člani: Gregor Macedoni, Izidor Jerala in Marjan Zupanc. Izvedenec je bil Tomaž Golob, skrbnica natečaja pa Natalija Zanoški.

Pod rešitev projekta za natečaj so podpisani: prof. Jurij Kobe, Nataša Blažko, Maja Kovačič, Tanja Paulin, Peter Plantan in Urša Podlipnik.

Zdajšnje stanje in stanje po prenovi

Na javni natečaj je rešitve poslalo 17 prijaviteljev, izbrani so bili navedeni. Izbranci pa so pripravili idejne rešitve tako, kot je bilo to zahtevano z javnim natečajem. Za vse ulice. Zdaj pa se je novomeška oblast odločila, da bo prenovila le Glavni trg in del Rozmanove. V nadaljevanju zato objavljamo fotografije, ki se nanašajo le na ta del, katerih vrednost obnovitvenih del je ocenjena na 5,8 milijona evrov in za kar se naj bi dela predvidoma začela jutri.

Kako je predvidena celotna rešitev, kot so jo pripravili v izbranem ljubljanskem prometu in kako naj bi po obnovi potekal promet, bomo predstavili jutri.

Kako bo to izgledalo po novem, presodite sami. Fotografije smo prejeli od podjetja ATELIERarhitekti.

Glavni trg spodaj, vizualizacija, tako naj bi izgledalo po prenovi
Glavni trg, spodaj, obstoječe stanje

 

 

 

 

Glavni trg, vizualizacija, foto od zgoraj

 

Glavni trg, obstoječe stanje, foto od zgoraj
Del Rozmanove, vizualizacija po prenovi
Rozmanova ulica, obstoječe stanje
Del Rozmanove, vizualizacija, po predlogu naj bi bil to Trg Pie in Pina Mlakarja
Obstoječi del Rozmanove

 

 

 

 

 

…………………………..

Prikaz nasprotnih dejstev:

Prenova novomeškega mestnega jedra poteka transparentno in odgovorno

V članku »Novo mesto: Neverjetno, s kakšno lahkoto zapravljajo občinski denar«, so podane številne napačne ter nepreverjene trditve.

Prenova ne bo potekala predvsem tako, da bo položenih 700 tisoč granitnih kock, olepšana podoba trga in uvedena zapora za promet. Čeprav manj viden, je ključni del ureditev podzemne infrastrukture, ki je v delih mestnega jedra, kjer v zadnjem desetletju ni bila obnovljena, slaba, zaradi dotrajanih materialov pa imajo pristojne službe težko nalogo zagotavljanja osnovnih javnih služb, predvsem komunalne. V sklopu del bo tako izvedena tudi obsežna obnova podzemne infrastrukture (kanalizacije, vodovoda, energetike in telekomunikacij), ki se združuje v tri metre visok in dva metra širok infrastrukturni kolektor.

Nad zemljo se prilagodi niveleta cestišča, menja se urbana oprema, osvetlitev, drevesa in tlakovanje z granitnimi kockami, ki pa bo, v nasprotju z navedbami v članku, zajemalo zgolj približno 15 % vseh izvedenih del. Mesto se za promet ne zapira, temveč se s spremembo prometnega režima zmanjšuje tranzitni promet, ki daje prednost pešcem in kolesarjem in trg vrača ljudem.

Mestna občina Novo mesto se ni šele zdaj odločila, da bo prenovila le Glavni trg in del Rozmanove ulice. Že od začetka projekta komunicira, da se bo projekt izvajal etapno. Prenova je razdeljena na štiri glavne sklope, za katere je potrebno v prvi vrsti zagotoviti financiranje in ustrezno delovanje mestnega jedra, kar je bistveno lažje, če se obnova izvaja po delih. Sklopi so sledeči:

A: Kandijsko križišče z ureditvijo Trga Novomeške pomladi

B: Glavni trg, Pugljeva ulica in vzhodni del Rozmanove ulice (to je sklop, ki se prenavlja prvi)

C: zahodni del Rozmanove ulice

D: Prešernov trg, Kastelčeva in Linhartova ulica

V celoti napačne so navedbe, ki omenjajo sodelovanje s podjetjem ATELIERarhitekti. Mestna občina Novo mesto podjetju ni plačala rekordnega zneska, ravno nasprotno. Zavajajoča je tudi navedba del, ki naj bi jih opravili za navedeni znesek. Rešitev podjetja ATELIERarhitekti je bila izbrana kot strokovno najprimernejša rešitev na javnem natečaju, ki ga je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije izvedla Mestna občina Novo mesto. Za to so prejeli nagrado v višini 4.200 evrov. V določilih natečaja je bilo opredeljeno, da bo ponudniku v sestavi natečajnika prvonagrajene rešitve dodeljena tudi izvedba projektne dokumentacije. ATELIERarhitekti so tako skupaj s podizvajalcem za projekt izdelali celotno projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, katerega namen je izvedba gradnje, projekt izvedenih del, katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja) ter projektantski nadzor. Projekt za vsako območje obnove posebej vsebuje: vodilno mapo, načrt arhitekture, načrt krajinske arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij ceste z zunanjo ureditvijo in odvodnjavanjem, načrt gradbenih konstrukcij – vodovod s priključki, načrt gradbenih konstrukcij – elektro kabelska kanalizacija, načrt gradbenih konstrukcij – opažni in armaturni narti, načrt električnih instalacij in električne opreme, načrt cestne razsvetljave in nizkonapetostnih priključkov, načrt telekomunikacij, varnostni načrt, geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije. Vsakega od navedenih projektov spremlja podroben popis in predračun.

Plačila so bila izvedena za projektno dokumentacijo za vse sklope, saj je v večini vsa že predana naročniku. Zneski so bili določeni (ocenjeni oz. ovrednoteni) transparentno že v fazi natečaja in so glede na obseg projekta bistveno pod priporočeno vrednostjo ZAPS oz. pod običajnimi cenami projektantskih storitev, ki pri podobnem obsegu del običajno dosegajo vsaj 4 % investicijske vrednosti. Za projektiranje sklopa B, katerega prenova poteka in predstavlja pribl. 30 % investicije celotne operacije, so arhitekti npr. prejeli pribl. 84.000 evrov (približno toliko, kot prejme samo nadzor nad gradnjo), kar znaša 1,5 % investicije. Za primerjavo: v primerljivih slovenskih mestih ti zneski dosegajo od 2,5 do 3,5 %, v razvitejših krajih zahodne Evrope pa ne padejo pod 8 %.

Napačna je tudi navedba, da bo prenovo mestnega jedra v celoti pokrila Mestna občina Novo mesto. Za izvedbo prenove občina načrtuje, da bo okrog 80 odstotkov sredstev pridobila iz državnih virov in evropskih kohezijskih skladov v sklopu mehanizma Celostnih teritorialnih naložb za prenovo urbanih območij, preostali znesek pa bo zagotovila iz občinskega proračuna.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto