Novo mesto: Najpomembnejši projekti in 2,16 milijona nepovratnih evropskih evrov

Vir: slovenia.info

V pričakovanju prenove odseka Straške ceste, ureditve priključka Kettejevega drevoreda, povečanja parkirišča na Trdinovi ulici, urejanja gospodarske cone na Brezovici, prenove vodovoda v Smolenji vasi, energetske sanacije vrtcev in šol. V pripravi je 49 projektov v 17 krajevnih skupnostih, objavljamo večje. Prenova mestnega jedra se bo za začela konec poletja. Pridobljenih odločb za nepovratna evropska sredstva je za 2,161.440 evrov, na odločitve nekaterih razpisov še čakajo.

Prenova odseka Straške ceste med Mirnopeško cesto in priključkom Ulice Bršljin: V tem sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija vozišča, izgradnja kolesarske steze, pločnika in javne razsvetljave ter obnova ostale gospodarske javne infrastrukture. Dela se začenjajo najprej na Ulici Bršljin, kjer je predvidena približno enomesečna popolna zapora z urejenimi obvozi. Investicijo v vrednosti 760 tisoč evrov (brez davka na dodano vrednost – DDV) bo izvedlo podjetje CGP, dela bodo predvidoma zaključena v oktobru.

Priključek Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto: Začelo se bo v drugi polovici junija, priključek bo razširjen, dobil bo ločen levi zavijalni pas, dodatno je predvidena še obnova kanalizacije in vodovoda ter obnova dela cestne razsvetljave. Investicija bo znašala 333 tisoč evrov (brez DDV). Dela bodo predvidoma potekala do avgusta 2017.

Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici: Dela se bodo začela junija, zajemajo pa ureditev vodovoda, kanalizacije, avtobusne postaje, cestne razsvetljave in dograditev ceste ter pločnika, ki bo služil tudi za potrebe ureditve večnamenske poti. Izbor izvajalca je v teku, ocenjena vrednost investicije je 2,17 milijona evrov (brez DDV). Občina je za to pridobila 980.000 evrov evropskih sredstev.

Vodovod v Smolenji vasi: začelo se bo v začetku junija, poganjanja s ponudniki za izvedbo del potekajo, investicija je ocenjena na 480 tisoč evrov (tokrat z DDV). Dela se bodo predvidoma zaključila do letošnjega septembra.

Energetske sanacije vrtcev in šol. Začelo se bo sredi junija, večina del bo izvedena v času šolskih počitnic. Zaključek del je predviden v oktobru, predaja namenu pa novembra 2017. Naložba bo večinoma pokrita z evropskimi sredstvi, občina je namreč že prejela odločbo o sofinanciranju projekta v višini 1.181.440,57 evra, kar je bil tudi ključni pogoj za izvedbo projektov. Glede na načrte se bo nato začelo izvajanje drugega dela – zagotavljanje stroškovnih prihrankov na podlagi izvedenih ukrepov.

Sanacijo vlage v kletnih prostorih in radona na podružnični šoli Podgrad: To bo občina izvedla z lastnimi sredstvi. Objavljen je razpis za pridobitev izvajalca, dela bodo potekala sočasno z energetsko sanacijo te šole.

Menjava oken na Osnovni šoli Center: V teku je javno naročilo za izvedbo zadnjega sklopa menjave oken, potekajo pogajanja z izvajalcem, dela bodo prav tako izvedena v času šolskih počitnic.

Športni park Portoval: nadgrajen bo predvidoma do konca maja, območje bo dobilo dodatne vadbene površine za metalce kopja in kladiva. Investicija bo znašala 80 tisoč evrov (brez DDV) in bo delno sofinancirana s sredstvi Fundacije za šport, občina pa bo projekt prijavila še na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za urejanje športne infrastrukture, ki je bil objavljen 12. maja.

Prenova mestnega jedra: Zavod za varstvo kulturne dediščine je v začetku maja na podlagi predhodno izvedenih arheoloških sondiranj prejela kulturno-varstvene pogoje za prenovo. Obseg nadaljnjih arheoloških izkopavanj je zaradi najdb predviden na približno 2.500 metrih površin mestnega jedra. Predvideno je, da bodo arheološka in gradbena dela večinoma potekala sočasno, tako da se stroški izkopov ne bodo podvajali in se že odkopanih delov terena ne bo zasipavalo in potem ponovno odkopavalo. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del je v teku, začela se bodo v začetku septembra. Usklajevanje časovnice, del in vzpostavitve gradbišča še poteka. Vrednost prenove občina ni sporočila.

Obstoječe parkirišče na Trdinovi ulici: razširitev in s tem pridobitev 20 dodatnih parkirišč se navezuje na prenovo mestnega jedra. Občina želi v podporo oživljanju mestnega jedra zagotoviti več parkirišč na obrobju centra. Gradnja se bo predvidoma začela v juliju in bo trajala približno štiri mesece. V pripravi je javno naročilo za izvajalca, ocenjena vrednost znaša 235.000 evrov (z DDV).

Projekti v krajevnih skupnostih – ti so v pripravi

Letos je 17 krajevnih skupnosti prijavilo 49 projektov v skupni vrednosti 780.000 evrov, občina bo projekte polovično sofinancirala. To pomeni, da bo občina za te projekte namenila 390.000 evrov, preostalo bodo plačale krajevne skupnosti (KS).

Med večjimi projekti so:

  • dograditev pločnika v Prečni – celotna vrednost 150.000 evrov;
  • ureditev večnamenskega igrišča v Prečni – celotna vrednost 50.000 evrov;
  • izgradnja športnega dela igrišča v Žabji vasi – celotna vrednost 80.000 evrov;
  • nadaljevanje urejanja športno-rekreacijskega centra v KS Otočec – celotna vrednost 40.000 evrov;
  • rekonstrukcija dela ceste skozi Dolž – celotna vrednost 38.000 evrov.

Veledrom, brv in mestni potniški promet: kako je s tem?

Ureditev velodroma v Češči vasi:  izvedba 1. faze – izgradnja podkonstrukcije za pokritje objekta – je ocenjena na 1,000.000 evrov (brez DDV). Občina se je prijavila na razpis za urejanje športne infrastrukture in pričakuje sredstva po razpisu Fundacije za šport.

Brv za pešce in kolesarje čez Krko pri Irči vasi: V sredini junija bo znana zmagovalna idejna rešitev, arhitekturni natečaj je namreč odprt do 12. junija 2017. Sledili bodo izbor najustreznejšega načina izvedbe, pridobivanje gradbenega dovoljenja in pravice graditi ter izbor izvajalca. Gradnja bi se lahko pričela v poletnih mesecih leta 2018. V teku je tudi pridobivanje zemljišč za brv. Upravno sodišče v Ljubljani je potrdilo tudi odločbo upravne enote Novo mesto, s katero je v postopku razlastitve lastnika dela nepremičnin na drugem bregu Krke občini do dokončne odločitve dovolila, da izvede geološke raziskave tal, ki so pogoj za načrtovanje brvi ter parcelacijo.

Mestni potniški promet s prenovljenim konceptom financiranja: Občina je v marcu objavila javno naročilo, ki bo izvajalca spodbudil k učinkovitejšemu izvajanju službe in skupnemu iskanju pristopov za spodbujanje občanov k uporabi javnega prevoza. Plačilo bo sestavljeno delno iz posebne tarife za prevožen kilometer (en evro z vključenim DDV) in delno iz plačila glede na število prevoženih potnikov.

T. H.