Novo mesto: Možnost sofinanciranja nakupa male čistilne naprave in hišnih črpališč

Mala komunalna čistilna naprava (vir: arhiv)

Mestna občina Novo mesto je objavila poziv za sofinanciranje nakupa male čistilne naprave ter hišnih črpališč za leto 2024. Upravičenci so fizične osebe s stalnim prebivališčem v novomeški občini na območju s pogoji za postavitev naprav.

Zainteresirani prosilci pa lahko oddajo vlogo za dodelitev sredstev do porabe namenskih sredstev oziroma od 1. marca 2024 do 30. oktobra 2024.

 Za sredstva lahko kandidirajo prosilci z območij Mestne občine Novo mesto, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, kjer je skladno s Strategijo opremljanja Mestne občine Novo mesto s komunalno infrastrukturo predvidena postavitev male čistilne naprave in kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno kanalizacijsko omrežje.

Upravičenci vlogo s prilogami posredujejo v zaprti ovojnici po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jo oddajo osebno.

Upravičencem se za nakup in vgradnjo hišnega črpališča dodelijo finančna sredstva v višini
1000 evrov, vendar največ 50 % izkazane vrednosti upravičenih stroškov nakupa in vgradnje hišnega črpališča (brez DDV).

Ostale informacije o pozivu in vloga za sofinanciranje so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

M. D.