Novo mesto: Druga javna dražba in ozadje nakupa zemljišč v Mrzli dolini

Zemljiške parcele v izmeri 61.959 kvadratnih metrov veliko zemljišče, v naselju Brod - Drage. (vir: Ajpes, gradivo za 2. javno dražbo)

V zadnjih dneh smo priča poročanju o nakupu 183 zemljiških parcel v novomeški soseski Mrzla Dolina v lasti podjetja Brod Invest v stečaju. Na drugi javni dražbi 14. januarja 2019 je bila izklicna cena 850 tisoč evrov, DUTB je za nepremičnine kot najugodnejši ponudnik ponudil 910 tisoč evrov. Podjetje Brod Invest je DUTB dolžno najmanj 8,68 milijona evrov, njihovo edino premoženje pa so bila ta zemljišča na območju Brod – Drage.

Z novomeškega rotovža so v ponedeljek poslali odprto pismo vodstvu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), župan jih je spraševal o smiselnosti njihovega nakupa zemljišč na območju Brod – Drage. Napisal je, da je na tem območju mestna občina v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS načrtovala “nadaljevanje stanovanjske politike zagotavljanja prepotrebnih stanovanj za razne ciljne skupine”. Župan je vodstvo DUTB, bolj znano kot t. i. slaba banka, pozval k preučitvi primera in sprožitvi postopkov za prodajo zemljišč po tržno ocenjeni vrednosti.

Mestna občina je zemljišča ovrednotila “za izjemno razvojno priložnost, saj bi bilo na njih možno graditi stanovanja za mlade ali varovana stanovanja za starejšo populacijo”. Zapisali so, da je občina s skladom pred dražbo podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri gradnji komunalne infrastrukture in možnost odkupa dela zemljišč. Na javni dražbi z zviševanjem izklicne cene je sklad nato ponudil interno določeno najvišjo ceno, “ki je bila za približno desetino višja od izklicne cene, a je bil zaradi višje ponudbe DUTB-ja neuspešen”.

Stvari smo preverili tako v spletnih bazah Ajpesa kot pri DUTB. Ugotovili smo, da je bila izklicna cena za zemljišča kot celoto postavljena pri 850.000 evrih. DUTB je parcele kot najugodnejši ponudnik “kupil” za 910.000 evrov, kar je 7,05 odstotka nad izklicno ceno. (Cene so brez 22-odstotnega davka na dodano vrednost)

Na podlagi tega je težko reči, da je Stanovanjski sklad RS na dražbi ponudil za približno desetino višjo ceno od izklicne, saj bi v tem primeru postal tudi lastnik teh zemljišč.

Za katere nepremičnine gre?

Gre za 183 nepremičnin, zemljiških parcel, v novomeški soseski Mrzla dolina. Te so bile v lasti podjetja Brod Invest, naložbe in svetovanje, prvotno lastniško povezane tudi z novomeško družino Brumat. Podjetje je bilo ustanovljeno aprila 2008, nato je prišlo tudi do nekaterih zamenjav lastništva, poleti 2015 pa je novomeško okrožno sodišče sprejelo sklep o stečaju podjetja.

Stečajni postopek se je začel na predlog takratne zasebne Factor banke, ki je bila v času vlade Alenke Bratušek likvidirana, dolgove, terjatve in ostalo pa so prenesli na DUTB. O bančni sanaciji tu ne bomo pisali, DUTB pa je zadolžena, da v državni proračun povrne čim več izgubljenih sredstev.

Iz poročila stečajnega upravitelja je razvidno, da je bilo podjetje Brod Invest ustanovljeno za namen nakupa zemljišč, financiranja spremembe namembnosti in gradnje stanovanjske soseske Brod – Drage. Kar 183 zemljišč, ki so jih kot celoto prodajali na drugi javni dražbi, so pridobili s pomočjo posojil pri Factor banki. Eno od teh je bilo 5,5 milijona evrov.

Ob stečaju leta 2015 je bilo podjetje Brod Investi Factor banki (oziroma DUTB) dolžno 8,68 milijona evrov, od tega je bilo približno 2,8 milijona evrov neplačanih obresti.

Iz otvoritvenega poročila stečajnega upravitelja Roberta Zakrajška iz Ljubljane je še razvidno, da so bili glavni razlogi za insolventnost podjetja zlom nepremičninskega trga in gospodarska kriza ter odstop Factor banke od kreditiranja oziroma financiranja projekta.

Parcele v Mrzli dolini edino premoženje podjetja v stečaju z 8,68 milijona evrov dolgov do države

Podjetje je imelo na dan uvedbe stečajnega postopka (poleti 2015) v lasti 183 nepremičnin (zemljiških parcel), ki v naravi predstavljajo zaključen sklop, namenjen gradnji večjega stanovanjskega kompleksa, ki vključuje samostojne hiše, vrstne hiše, vila bloke in več stanovanjske bloke, za kar je že v veljavi ustrezen Občinski prostorski podrobni načrt (OPPN).

Sodni cenilec je ocenil, da je tržna vrednost vseh nepremičnih (183 parcel) 1,597.500 evrov. Drugega premoženja podjetje Brod Invest ni imelo.

Druga javna dražba po postopku zviševanje izklicne cene za prodajo teh parcel je bila razpisana 30. oktobra 2018. Izklicna cena je bila 850.000 evrov (brez davka), če upoštevamo še 22-odstotni davek, je to 1,037.000 evrov. Pri tem gre za 61.959 kvadratnih metrov zemljišč.

Javna dražba je bila 14. januarja 2019, DUTB je zemljišča odkupil za 910.000 evrov (brez DDV), to je 60 tisoč evrov nad izklicno ceno. Za kvadratni meter so plačali 15 evrov (z DDV je to 18,30 evra).

Odziv DUTB

Na javno pismo novomeškega župana Gregorja Macedonija so se odzvali tudi v DUTB. Sporočili so, da je njihovo poslanstvo, da maksimirajo vrednost svojega premoženja, kar tudi pomeni, da preprečijo dogovarjanje pred dražbami in prepoceni prodajo premoženja.

Dodali so, da DUTB vedno draži do interno določene vrednosti; v kolikor kdo ponudi več, mu nakup prepusti.

“DUTB tudi ni bila seznanjena z namero Občine Novo mesto glede nakupa, saj se slednja nikoli ni obrnila na DUTB in predstavila svojih načrtov ter idej za območje Brod – Drage. DUTB tudi ni vedela, da sta imela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Mestna občina Novo mesto dogovor za nakup zemljišča po najnižji možni ceni,” so še zapisali.

Dodali so, da bodo po prevzemu zemljišč v najkrajšem možnem času zagotovili pogoje in procese, da to kot novi lastniki prodajo najboljšemu ponudniku. Za nakup se lahko odločijo vsi interesenti, vključno s Stanovanjskim skladom RS (s katerim po lastnih navedbah sicer dobro sodelujejo) in Mestno občino Novo mesto.

Dodatno smo preverili, koliko je Stanovanjski sklad RS ponudil za nakup zemljišč. Sporočili so, da je bila njihova zadnja ponudba 900.000 evrov (50 tisoč nad izklicno ceno). To je 10.000 evrov manj kot je ponudil DUTB, v čigar last je nato prešlo dobrih 6,1 hektarja zemljišč.

J. M.